Aktuelt

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen

Oppdatert 6. april 2020

Fylkesmannen i Trøndelag: Oppdatert koronainfo, og tips om hvordan dere kan holde dere oppdatert på landbruk og korona utover våren.   

Nytt om arbeidshjelp i landbruket – om sesongarbeid og dagpenger

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut pressemelding om at det nå innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet. Hensikten er å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket som konsekvens av koronasituasjonen. 
 
Vi har lagt ut en nyhetssak om dette på nettsidene våre.
 
Denne ordningen kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge, slik vi informerte om i forrige infoskriv.
 

Korona og spørsmål om budsjettdisponeringsmyndighet

Landbruksdirektoratet har mottatt henvendelser fra kommuner med spørsmål om fravær grunnet corona kan gi unntak fra økonomireglementet og reglene om budsjettdisponeringsmyndighet.  Foreløpig er det ikke kommet endringer i rundskriv/forskrift som gir unntak fra reglementet.  
Gjeldene regler er at den som godkjenner vedtaket må ha fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet, se Reglement for økonomistyring i staten pkt. 2.5.2.1. I tillegg må det foreligge en belastningsfullmakt, altså et budsjett som kan belastes.
 
Dagens situasjon skaper utfordringer for alle i landet. Vi mener derfor at det nå er spesielt viktig å sikre god saksbehandling, og rett utbetaling av ytelser og tilskudd. Mye tyder på at Coronaviruset vil kunne gi utfordringer gjennom hele vekstsesongen og dette må forvaltningen være forberedt på. Det er nødvendig å ha en plan for hvordan man kan utføre sine tjenester ved sykdom, uplanlagte hendelser, ferieavvikling  og habilitetssaker. Dette krever at man har en stedfortredere enten for selve saksbehandling eller ved å delegere budsjettdisponeringsmyndighet. Vi regner med at de fleste landbrukskontorene er godt i gang med sine beredskapsplaner, og vurderingen av hvilke oppgaver/funksjoner som det er mest kritisk å opprettholde i en situasjon der en eller flere medarbeidere er i karantene eller blir syke. Videre at aktuelle tiltak og utarbeidelse av manualer eller rutinebeskrivelser er vurdert for disse mest kritiske oppgavene. En ekstra sikring kan også være å avtale en gjensidig back-up med landbrukskontoret i nabokommunen.

Hvordan holde seg oppdatert på koronanytt?

Vi ser det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nyheter om korona. Det skjer nye ting hver dag, og det sendes stadig ut ny informasjon. 
 
For å gjøre det litt enklere for dere i kommunal landbruksforvaltning å holde oversikt har vi i dag opprettet en egen side på våre nettsider der vi fortløpende samler alle nyhetssaker om Korona som berører landbruket. Vi vil jobbe litt videre med utforminga av siden, men siste nytt vil dere finne her fra og med i dag.
 
Ønsker du å bli automatisk oppdatert kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Gå til https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.
 

Påskehelsing

Det ble en spesiell vår i år. Han Korona har snudd opp ned på det meste.  Foreløpig har vi hatt små utfordringer med matvareforsyninga, men mørke skyer kan ses i horisonten. Landbruksavdelingen har hittil arbeidet spesielt med arbeidskraftsituasjonen i jord- og skogbruk. Med de tiltak som er vedtatt av regjeringen, ser det ut til at vi får en løsning også på den utfordringen også.
 
Vi er heldige som har en godt organisert landbruksnæring her i landet. Den snur seg fort rundt og tilpasser seg situasjonen. I tillegg har vi en fleksibel forvaltning som har god kontakt med næringa. Jeg er imponert over alle ansatte i kommunene og på fylkesnivå, som flytter inn på hjemmekontor, tar i bruk nye hjelpemidler og produserer tilnærmet normalt i den situasjonen vi har kommet opp i.
 
Nå nærmer det seg påske. Usikkerheten henger fortsatt over oss. Det er derfor viktig at vi tar vare på oss selv og våre nærmeste. Ta en telefon eller Skype-samtale for mye enn for lite. Vi trenger nå et lite pusterom for å lade batteriene for å være beredt på nye utfordringer.
 
God Påske!
 
Tore Bjørkli
landbruksdirektør
Til toppen