Utbedring av gang- og sykkelvei langs gamle AK-maskiner og Hallgotto

Utbedring av gang- og sykkelvei langs gamle AK-maskiner og Hallgotto

Mandag 26.09.22 starter Veidekke med utbedring av eksisterende gang og sykkelveg langs FV7030 mellom gamle AK-maskiner og og Hallgotto.

Ifm dette arbeidet vil FV7030 bli innsnevret til 1 felt og lysregulert på en strekning på ca. 350m. Gang og sykkelvegtrafikken vil bli ledet inn på kjørefelt som stenges for trafikk slik at maskinene skal kunne jobbe på eksisterende gang og sykkelveg. Det blir montert langsgående sikring for å skille trafikk og gående/syklende samt satt opp gjerder for å skille abeidsområdet fra gang og sykkeltrafikken. (se vedlagte skisse). Fotgjengerovergang fra Hallgotto må stenges når dette arbeidet pågår.

Arbeidet er starter som nevnt førstkommende mandag og forventes ferdigstilt medio oktober

Veidekke

  • Kontaktperson under utførelsen i uke 39 er Tor Morten Kjølstad, tlf 454 22 097.
  • Kontaktperson under utførelsen i etter uke 39 er Jørgen W. Rosendel, tlf 992 17 288.

Arbeidet på mandag morgen starter ca. kl. 9 slik at vi ungår «morgenrushet» både på vegen og gang og sykkelvegen (spesielt skolebarn)

Kartskisse over ny trase i forbindelse med utbedring av vei - Klikk for stort bildeUtbedring - Gangsykkelveg AK-maskiner og Hallgotto 

Til toppen