Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

Grong kommune ønsker å bidra til at viktige rettigheter for pasienter, brukere og pårørende skal bli kjent. Nedenfor har vi derfor satt opp en oversikt over nettsider og publikasjoner med informasjon om sentrale rettigheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

På Helsenorge -  www.helsenorge.no , samt på sidene til Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no, finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende. Her er en oversikt over noen nyttige sider:

Brukerrettigheter
Brukerrettigheter
Rettighet Nettside
Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO) https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
Informasjon om rettigheter, klageadgang mm. https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/
Oversikt over sentrale rettigheter https://helsenorge.no/rettigheter
Rett til helsetjenester i hjemmet https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/ helsetjenester-i-hjemmet
Rett til BPA https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
Rett til støttekontakt https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt
Rett til avlastning https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/avlastningstiltak
Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg https://www.helsetilsynet.no/rettigheterklagemuligheter/ helse--og-omsorgstjenester/rett-tilkommunale- helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/
Omsorgsstønad https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad
Pårørendes rettigheter https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter
Klageordninger https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger