Nødnummer, og viktige telefonnummer

Legevakt: 116 117

Felles nummer for hele Norge - du kobles til nærmeste legevakt
Legevakta er lokalisert i samme bygning som sykeheimen. Se kart nedenfor:
Adresse: Blåklokkeveien 16, 7870 Grong.

Lokalt politi i Grong

Politikontakt Birger Håpnes, 994 94 736

Nødnummer

 • 110 - Brann
 • 112 - Politi
 • 113 - Ambulanse
   

Kommunale enheter

 • Barnevern (Indre Namdal barnevernstjeneste) og PPT -  910 02 990
 • Hjemmesykepleien - 971 12 035
 • Grong sykehjem:
  - Avdeling Nordlyset: 916 63 204
  - Avdeling Solsia: 917 09 610
  - Avdeling Utsikten: 917 32 655
 • Teknisk vakt Grong kommune -  74 33 13 00 / 913 08 080
 • Vakttelefon Boenhet for enslige mindreårige (BEEM): 901 52 321 
 • Vakttelefon elgjakt (skadeskutt vilt) - 906 54082
 • Vakttelefon fallvilt (resten av året utenom jakta)- 902 51848

Andre enheter

 • Veterinærvakt (Grong Dyreklinikk AS) - 74 33 21 00
   

 

Psykososial krisegruppe i Grong kommune

 

Etablering

For å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser har vi for en del år tilbake etablert ei krisegruppe i kommunen. Krisegruppa inngår som en del av kommunens beredskapsplan, og kan opprettes uavhengig av om kommunens kriseledelse opprettes.

Det er viktig å skille mellom kommunens kriseledelse og krisegruppa. Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret for koordinering av innsats ved større ulykker, mens krisegruppa er spesielt rettet mot å gi omsorg til mennesker som rammes av ulykker.

Formål

Gruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier og/eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell med psykososial fagkompetanse.

Gruppa har utarbeidet egne rutiner og organiserer seg etter å ha mottatt varsling om behov for støtte i en krisesituasjon.

Varslingsrutiner

Krisegruppas tjenester kan rekvireres fra lege, politi, ambulanse, brannvesen, legevaktsentral, kommunens kriseledelse eller andre som har sentrale funksjoner i en krise. Varslingen skal i hovedsak gis til lederen for kriseteamet, men dersom denne ikke er tilgjengelig kan varsel gis til nestemann på lista.

Ved beskjeder som går til sentralbordet i kommunen, skal de ta i mot beskjed og varsle krisegruppa.

Medlemmer

Psykososial krisegruppe Ved henvendelser til krisegruppa anmoder vi om at de som ønsker kontakt starter øverst på telefonlisten. Hvis kontakt ikke oppnås med første person på lista, fortsetter man nedover telefonlista til kontakt oppnås.
Psykososial krisegruppe
Navn Profesjon Mobil
Lena Krane Leder krisegruppa 917 68 252
Berit C Fiskum Klinisk Sosionom 911 21 641
Odd Magne Lund Rektor 977 85 366
Aina T Sellæg Sosionom 469 55 362
Rolv Himo Ungdomsarbeider 976 29 917
Hanne-Lise Solum Sykepleier 74 31 22 20
Marit H. Kjøglum Spesialsykepleier 918 90 232
Eyvind Gartland Kommunalsjef 416 70 246

 

Krisegruppa minner om at de fleste kriser håndteres best av de berørte, pårørende og nettverket. Krisegruppa er kun et supplement når dette ikke er tilstrekkelig.