Grong sykeheim

Grong Sykeheim ligger i Helse og omsorgstunet. Det er flotte utearealer med en godt tilrettelagt sansehage. Sykeheimen tilbyr lyse og trivelige enerom. Vi har eget kjøkken og vaskeri.

Besøksdresse:

Blåklokkevegen 16
7870 Grong

 

Fakta om sykeheimen:

 • 41 langtidsplasser
 • Skjermet avdeling med 15 plasser
 • 1 rom for kommunal akutt hjelp ( KAD)
 • 5 rom til bruk for korttidsopphold, avlastning, rehabilitering

Typer opphold

Sykeheim - Oppholdstyper

Avlastning

Formålet med avlastningsopphold i institusjon, er å gi pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bi hjemme så lenge som mulig. Tilbudet kan være rullerende 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

 

Lovverket som ligger til grunn

Formål

Formålet med avlastningsopphold i institusjon, er å gi pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bo hjemme så lenge som mulig.

Sikre at avlastningsopphold blir tildelt etter den til en hver tid gjeldende lov og forskrift.
Samt sikre like kriterier for søkere.
Det skal utover dette foretas en individuell vurdering av behov for tjenesten ut i fra formål med oppholdet.

Omfang

Avlastningsopphold er en tjeneste som kommunen plikter å yte i h.h.t. "Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester. §3-2." Kommunen kan ikke kreve egenandel i h.h.t. til tilhørende forskrift  "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1a)."
Avlastningsopphold er en tidsavgrenset tjeneste.

Aktivitet/beskrivelse

Målgruppe:

Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er:

 • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid.
 • om  det er behov for tilsyn 24 timer i døgnet.
 • om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden, samt har vart over tid.
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig.
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn.
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • om det er snakk om omsorg for mer enn en person.
 • om det oppstår kortvarig sykdom hos omsorgsyter.

Tildelingskriterier:

 • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å bo i eget hjem.
 • Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende.
 • Avlastningen må være begrunnet i omsorgsyters behov for ferie og fritid.
 • Avlastning kan innvilges som et forebyggende tiltak; mot sykdom/ utbrenthet hos omsorgsyter samt mot institusjonalisering av omsorgsmottaker, etter en individuell vurdering.
 • Avlastning gis ikke ved direkte utskriving fra sykehus.

Innhold i tjenesten:

 • Motivere for egenomsorg.
 • Gi bistand og veiledning til personlig hygiene.
 • Gi bistand og veiledning til riktig ernæring.
 • Gi tilsyn, observasjon og vurdering av hjelpebehov, både fysisk og psykisk.
 • Formidle kontakt med legetjenesten ved behov for legehjelp.
 • Yte nødvendig bistand for å opprettholde funksjonsnivået.
 • Omfang av allerede løpende kommunale helse og omsorgstjenester vurderes.

Hva tjenesten ikke dekker:

 • Bruker må selv medbringe nødvendige legemidler.
 • Legetilsyn.
 • Bruker må selv medbringe evt. bleier og andre medisinske forbruksvarer.
 • Reiseutgifter til og fra institusjon. (Dette dekkes av pasientreiser.)
 • Behov for nye/ andre tjenester utover det som er innvilget i hjemmesituasjonen, vil utløse korttidsopphold.

Tidsavgrensning for avlastningsopphold:

 • Avlastningsopphold gis for en tidsbegrenset periode(-r). Fra og til- dato.  Forlenget opphold utover fastsatt dato blir å regne som korttidsopphold, hvis det er utløst av behov hos omsorgsmottaker.
 • Det kan normalt ikke påregnes avlastningsopphold utover 12 uker i året.

 

Søknad må være skriftlig på fastsatt skjema.

Saksbehandling og klagerett i h.h.t. til gjeldende lovverk.

Korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov. Tilbudet retter seg spesielt mot enklere oppfølging og behandling av helseplager, slik at pasienten gjenvinner funksjonsnivå og kan komme tilbake til eget hjem. 

Langtidsopphold

Det finnes to tuper langtidsopphold

 • Ordinær plass
  For pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
   
 • Skjermet plass:
  For pasienter med demens eller psykisk sykdom som har behov for tett oppfølging av kvalifisert personell.
Dagopphold

Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykeheim.

Akutt døgnplass

Akutt døgnplass omtales også som kommunal akutt døgnplass (KAS)

Alle som innlegges på slik plass må ha en avklart diagnose og funksjonsnivå, samt ha en behandlingsplan.

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle brukere av kommunal akutt døgnplass:

 • Ny oppstått sykdom med diagnose og behandlingsplan
 • Akutt forverring av kjent tilstand
 • Kjent sykdom med planlagt tiltak
 • Intravenøs antibiotikabehandling, medikamentjusteringer som krever observasjon, smerteproblematikk
 • Medisinsk behandling med behov for observasjon og oppfølging
 • Akutt omsorgsbehov

 

Hva koster det?

Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim
Tilbud Pris
Avlastning Gratis
Kommunal akuttdøgn (KAD) Gratis
Dag eller nattopphold Kr. 77,-
Korttidsopphold Kr. 147,- pr. døgn
Langtidsopphold Se note 1

 

Note 1 - Utfyllende informasjon om langtidsopphold

Prisen for en langtidsplass beregnes ut  ifra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt. Generelt gjelder følgende:
 • 75% av grunnpensjon
 • 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter

 

Søk plass

Plass søkes ved å fylle ut et skjema i papirformat. Klikk på linken Søk sykeheimsplass og fyll ut skjemaet manuelt.

Søk sykeheimplass

 

Ledelse

 • Pleie og omsorgsleder, Eyvind Gartland
 • Assisterende pleie og omsorgsleder, Marit Aarlie
 • Avdelingssykepleier, Ann-Mari Linmo

 

Avdelinger

Sykeheim - Avdelinger

Avdeling Nordlyset

 Består av 14 plasser hvorav 6 er korttids.

Solsia

Skjermet avdeling. 11 plasser.  

Utsikten

Skjermet avdeling. 11 plasser.  

Kompetanse

Vi har god dekning av fagpersonell. Det jobbes etter prinsippet om primærsykepleie. Dvs. at alle pasienter får sin faste kontaktsykepleier som de kan forholde seg til. Vi har tilsynslege 5 dager i uke. Det er tilbud om fysioterapi etter behov.

Tilbud

 • Fotterapeut
 • Sansehage
 • Formidling av frisør
 • Felles trim med fysioterapeut

Aktiviteter

Mange frivillige lag og organisasjoner er jevnlig innom og tilbyr forskjellige aktiviteter som sang, musikk, bingo og besøkstjeneste. Ukentlig andakt. Vi arrangerer i egen regi konserter, og andre aktiviteter og underholdning. Det er jevnlig klessalg.

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong  kommune

Gå til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong  kommune

Kontakt

Marit Aarlie
Assisterende pleie- og omsorgsleder
E-post
Telefon 948 34 650
Mobil 948 34 650
Ann-Mari Linmo
Avdelingssykepleier institusjon
E-post
Telefon 958 12 301
Mobil 958 12 301
Nordlyset Grong sykeheim
Avdeling
Telefon 916 63 204
Mobil 916 63 204
Solsia Grong sykeheim
Avdeling
Telefon 917 09 610
Mobil 917 09 610
Utsikten Grong sykeheim
Avdeling
Telefon 917 32 655
Mobil 917 32 655