Kriterier for avlastningsopphold i institusjon

Formål

Formålet med avlastningsopphold i institusjon, er å gi pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bo hjemme så lenge som mulig.

Sikre at avlastningsopphold blir tildelt etter den til en hver tid gjeldende lov og forskrift.

Samt sikre like kriterier for søkere.

Det skal utover dette foretas en individuell vurdering av behov for tjenesten ut i fra formål med oppholdet.

 

Omfang

Avlastningsopphold er en tjeneste som kommunen plikter å yte i h.h.t. "Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester. §3-2."  

Kommunen kan ikke kreve egenandel i h.h.t. til tilhørende forskrift  "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1a)."

Avlastningsopphold er en tidsavgrenset tjeneste.

 

Aktivitet/beskrivelse

Målgruppe:

Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er:

 • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid.
 • om  det er behov for tilsyn 24 timer i døgnet.
 • om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden, samt har vart over tid.
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig.
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn.
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • om det er snakk om omsorg for mer enn en person.
 • om det oppstår kortvarig sykdom hos omsorgsyter.

 

Tildelingskriterier:

 • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å bo i eget hjem.
 • Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende.
 • Avlastningen må være begrunnet i omsorgsyters behov for ferie og fritid.
 • Avlastning kan innvilges som et forebyggende tiltak; mot sykdom/ utbrenthet hos omsorgsyter samt mot institusjonalisering av omsorgsmottaker, etter en individuell vurdering.
 • Avlastning gis ikke ved direkte utskriving fra sykehus.

 

Innhold i tjenesten:

 • Motivere for egenomsorg.
 • Gi bistand og veiledning til personlig hygiene.
 • Gi bistand og veiledning til riktig ernæring.
 • Gi tilsyn, observasjon og vurdering av hjelpebehov, både fysisk og psykisk.
 • Formidle kontakt med legetjenesten ved behov for legehjelp.
 • Yte nødvendig bistand for å opprettholde funksjonsnivået.
 • Omfang av allerede løpende kommunale helse og omsorgstjenester vurderes.

 

Hva tjenesten ikke dekker:

 • Bruker må selv medbringe nødvendige legemidler.
 • Legetilsyn.
 • Bruker må selv medbringe evt. bleier og andre medisinske forbruksvarer.
 • Reiseutgifter til og fra institusjon. (Dette dekkes av pasientreiser.)
 • Behov for nye/ andre tjenester utover det som er innvilget i hjemmesituasjonen, vil utløse korttidsopphold.

 

 

Tidsavgrensning for avlastningsopphold:

 • Avlastningsopphold gis for en tidsbegrenset periode(-r). Fra og til- dato.  Forlenget opphold utover fastsatt dato blir å regne som korttidsopphold, hvis det er utløst av behov hos omsorgsmottaker.
 • Det kan normalt ikke påregnes avlastningsopphold utover 12 uker i året.

 

Søknad må være skriftlig på fastsatt skjema.

Saksbehandling og klagerett i h.h.t. til gjeldende lovverk.