Lakseutvalget for Namsenvassdraget

Grong kommune er som en av de 4 lakseførende kommunene i Namsenvassdraget medlem av Lakseutvalget for Namsenvassdraget, sammen med Overhalla, Høylandet og Namsos. 

 VEDTEKTER FOR LAKSEUTVALGET FOR NAMSENVASSDRAGET

1. FORMÅL

Lakseutvalget skal arbeide for å bevare livskraftige og utnyttbare lakse- og sjøørretstammer i Namsenvassdraget.

2.  MANDAT          

Lakseutvalget for Namsenvassdraget skal ha følgende oppgaver:

 1. Samordningsorgan for kommunene i spørsmål knyttet til lakseforvaltning i Namsenvassdraget.
 2. Avgi rådgivende uttalelser til kommunene i laksespørsmål.
 3. Koordinerings- og samarbeidsorgan mellom kommunene og overordnede forvaltningsorgan, samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser.
 4. Ivareta lakseforvaltningsoppgaver som evt. blir delegert til kommunalt nivå.
 5. Arbeide for delegering av forvaltningsoppgaver til lokalt (kommunalt / inter-kommunalt) organ.
 6. Bidra til samarbeid mellom lakseinteressene i elv og sjø.

3.  ARBEIDSOPPGAVER
Med utgangspunkt i mandatet skal Lakseutvalget bl.a. vurdere følgende:

 • fiskeregler
 • laksetrapper og andre inngrep (grustak, terskelbygging)
 • sykdomsproblematikk
 • tiltak mot rømt oppdrettslaks
 • informasjon og kommunikasjon
 • kultivering og klekkeridrift
 • samarbeid med lakseoppsynet
 • allmennhetens adgang til fiske
 • grunneiersamarbeid

4. SAMMENSETNING
Lakseutvalget består av 5 representanter, og har følgende sammensetning:

 •       Namsos kommune                                         1 representant
 •       Overhalla kommune                                      1 representant
 •       Høylandet kommune                                     1 representant
 •       Grong kommune                                            1 representant
 •       Namsenvassdragets Grunneierforening         1 representant

I tillegg innkalles 1 person fra hver av kommunenes administrasjon, representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale veterinærmyndigheter til alle møter i utvalget som konsultative medlemmer uten stemmerett.

Andre organ og personer kan innkalles ved behov.

5.  VEDTAK
Vedtak fattes med simpelt flertall regnet av utvalgets representanter. Ved stemmelikhet har leder for utvalget dobbeltstemme. Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall. Alle representanter har én stemme. Vedtak som fattes av Lakseutvalget skal fremmes for de respektive organisasjonene.

6.  VALG
Representantene med varamenn velges for 4 år av sine respektive organ og følger valgperioden. Valg skjer innen 15. januar.

Lakseutvalget velger sin leder blant de fast medlemmene i utvalget. Leder velges for 4 år om gangen.

7.  ADMINISTRASJON

Kommunal saksbehandler med kompetanse på laks og lakseforvaltning  fungerer som sekretariat for Lakseutvalget.

     8.  MØTER
Lakseutvalget møtes fast før og etter fiskesesongen, fortrinnsvis i april og i november. Sekretariatet innkaller til møtene og fører protokoll. Øvrige møter innkalles etter behov, eller når minst 1/3 av Lakseutvalgets representanter ønsker det.

9.      UTGIFTER
Nødvendige utgifter i forbindelse med representasjon i Lakseutvalget dekkes av representantenes organ. Lakseutvalget skal arbeide for størst mulig ekstern finansiering. Utgifter til sekretariat dekkes av kommunene etter følgende fordeling:

 • Overhalla kommune                                      1 / 3
 • Grong kommune                                            1 / 3
 • Namsos kommune                                         1 / 6
 • Høylandet kommune                                     1 / 6

Forslag til vedtekter ble vedtatt på møte i Lakseutvalget 23.03.94.     

   

Følgende endringer gjort i Lakseutvalget 11.05.2010:

 •  Valg av leder hvert 4. år mot tidligere hver 2. år.
 •  En representant fra hver av kommuneadministrasjonene, noe som også har vært tidligere praksis.