Fallvilt som åte

Det er ikke lenger nødvendig å søke om tillatelse til å bruke fallviltkjøtt som åte. Bruk av vilt omfattes ikke av Biproduktforordningen, og kan benyttes fritt uten krav om tillatelse fra eller melding til Mattilsynet. 

På egen driftsenhet åpner også Biproduktforskriften 1254/2007 §5 for at mindre deler av selvdøde, eller avlivede dyr som ikke er, eller mistenkes for å være infisert med smittsom sykdom kan benyttes som åte. Det forutsettes at det gis melding til Mattilsynet om slik bruk. 

Utenfor driftsenheten åpner Biproduktsforordning 1774/2002 jf artikkel 23 (1), (2) (c) (iii) (v), for bruk av animalske biprodukter (fra slakteri ol.) til fôring av rovfugler og ville dyr. Dette krever tillatelse fra Mattilsynet. Dersom man derimot vil benytte annet slakteavfall, så må man søke  Mattilsynet med  gårds og bruksnummer og navn på grunneier der åta ligger.