Grong ettersøksring

Grong kommune har en ettersøksringen som skal kunne bistå jaktlag som får problemer under hjorteviltjakta.
Ettersøksringen er ansvarlig for å bemanne kommunens vakttelefon (tlf 906 54 082) for skadeskyting hver dag (kl 06.00-22.00) under jakta.

Det er også mulig å tegne ettersøksavtaler med Grong ettersøksring, ta kontakt med leder Bjørn Sandstå på bsandsta@gmail.com eller mob 415 04 504. 

Ettersøk og ettersøkshund

Ethvert skudd mot storvilt skal betraktes som treff. Jegeren plikter derfor å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Påskutt, men ikke felt elg skal meldes Grong kommune v/vakttelefonen senest innen utløpet av samme dag dersom ettersøket er uten resultat. Grong kommune har bare ett vald slik av forfølgningsretten i praksis gjelder inntil dyret forlater kommunen. Påfølgende dager skjer ettersøket etter pålegg av kommunen. Dersom elgen går inn på nabojaktfelt, så må jaktleder for det jaktfeltet kontaktes. Liste over jaktlederne og vakttelefoner for nabokommunene er sendt ut og tilgjengelig på infosida om elgjakta på nettet. 

Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jeger ha tilgang til godkjent ettersøkshundekvipasje. Hunden må kunne være på sporet senest 4 timer etter skuddet falt. Dersom den som selger jakten (tidl. valdansvarlig) har ordnet ettersøkshund må jaktlaget få kopi av avtalen. Oversikt over godkjente hunder finnes på sidene til Norsk kennel klubb. Ettersøkskontrakt for jaktlag dersom jaktlaget ikke har godkjent hund selv finnes bl.a. på NJFFs hjemmesider. 
 

Send inn kopi av ettersøksavtalene

Minner om at kommunen skal ha tilsendt kopi av ettersøksavtalene alle jaktalgene har med offentlige godkjente ettersøkshunder, før jakta. Dersom dere har hund sjøl, så send i alle fall en e-post eller telefon med melding om hvilken ettersøksekvipasje som er på hvilket jaktfelt. Selv om det er jaktlaget som må tegne avtale med ettersøksekvipasje, så må etterøksavtalen kunne framvises ved forespørsel, så det er bra om alle jegerne på jaktlaget får kopi. 

Ettersøksavtaler med ettersøksringen

Ettersøksringen i Grong opptrer på vegne av kommunen når man ringer vakttelefonen, eventuelt bistår og rapporterer til kommunen. Vakttelefon er åpen hele jakta fra kl 08.00-22.00, på tlf 906 54 082. 

Dersom noen ønsker å tegne ettersøksavtaler med ettersøksringen, ta kontakt med ettersøksringens leder Bjørn Sandstå, på bsandsta@gmail.com eller mob 415 04 504. Pris per dyr, rådyr kr 150,- og elg/hjort kr 250,-. 

Ettersøksringen ønsker først og fremst å tegne avtaler jaktlagene, men dersom det kommer opp noe uventet og f.eks om man ikke får tak i den offentlige godkjente ettesøkshunden man har avtale med, så kan man altså også leie ettersøksringen fra dag 1 etter vederlag (kr 250,- pr time og kjøring + mva).

Oppklaringer rundt ettersøk

Det er alltid en del diskusjoner rundt tolkninger av forskriften når det kommer til ettersøk, så link til lovverket ligger lenket på sida, og noen klargjørende punkt kommer under for de som er spesielt interessert. 

Brosjyren "Ble det bom (PDF, 217 kB)”? har også en grei redegjørelse for dette. Det er ikke så vanskelig i utgangspunktet, men det verserer mange varianter av hvordan folk tror/mener det er.  

  • Dersom det finnes noen som helst grunn til å tro at dyret er truffet, så plikter jaktlaget å ettersøke dyret på beste mulige måte, og kan ikke jakte på noe nytt dyr så lenge ettersøket pågår. 
  • Første dag skal laget selv gjøre ettersøk (dersom de ikke har tegnet avtale med ringen da).
  • De som har påskutt dyret har rett til å forfølge og tilegne seg dyret også på grunn der andre har jaktrett (annet jaktfelt og annet vald), men jaktleder, grunneier og kommune må da varsles. 
  • Ved utløpet av første dag skal man ringe kommunens vaktelefon og varsle dersom ettersøket er resultatløst. 
  • Det er da videre kommunen som avgjør om det skal være videre ettersøk eller om det kan friskmeldes/avsluttes ettersøk, men laget kan selv gå ettersøket i kommunal regi. Det er altså ikke hvem som går ettersøket som bestemmer om det er ett såkalt ”kommunalt ettersøk”, men hvem som har myndighet. 
  • Dersom dyret går inn på annet jaktfelt, så kan jaktlaget som har skadeskutt dyret pålegges ettersøk der, som på eget jaktfelt. Jaktlaget som opprinnelig jakter der må tilpasse jakta si til ettersøket og enten jakte i en annen del av jaktfeltet, men hjelper i mange tilfeller også til med ettersøket ved å sette ut poster osv. 
  • å annet vald opphører retten til dyret ved utgangen av den dagen såret vilt kom inn på valdet. Ettersom vi har kun ett ”vald” i Grong så har man altså retten og plikten så lenge dyret er i Grong, men rimelig at vi her i praksis ser jaktfeltene som ”vald” ettersom vi ikke ønsker at alle i Grong stopper jakta om det blir ettersøk på ett jaktfelt. 
  • Det er ingen regel for hvor lenge man kan pålegges å gå ettersøk, så fremt det er rimelig mulighet for å finne det sårede dyret. 
  • Dersom noen fra ettersøksringen kommer ut og går ettersøk enten etter privat avtale eller i offentlig regi, så plikter jaktlaget å bistå. 
  • Dersom påskutt elg blir friskmeldt/ettersøket avslutta av kommunen, men likevel gjenfinnes død, så går dette ikke på kvoten, men som fallvilt.Men så fremt elgen gjenfinnes levende og skytes tilfaller den jaktlaget, uansett om den er skadet eller ikke. 

Men uansett lovtolkning omkring både rett og plikt til å drive ettersøk, så husk at viktigst av alt er sunn fornuft, at man samarbeider godt mellom jaktfelt/vald/kommuner og at dyret blir funnet! 

Tolking av lovverk omkring skadeskyting

Forskrift om jakt, felling og fangst av 2002 og veilederen (spesielt §§ 23, 27 og 28):
 
Oppsummering av regelverk for storviltjegere fra politiets nettsider:
 
Ettersøk av såret elg, hjort og rådyr – Forfølgingsrett m.m (§ 27):
Den som under jakt sårer elg, hjort og rådyr, plikter å gjøre det en kan for å få avlivet dyret snarest mulig. Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke, og kan selv friskmelde påskutt dyr dersom det ikke er truffet.  Forutsetningen for å kunne foreta en slik friskmelding er at jeger/jaktlag har forvisset seg om at det påskutte dyret ikke er truffet/skadet.  
'
Dersom det finnes noen som helst grunn til å anta at dyret kan være truffet, plikter jegeren/jaktlaget å ettersøke viltet på beste måte. Vedkommende jeger og jaktlag skal ikke oppta jakt på- eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Den som på lovlig grunn har såret hjortevilt, har rett til å forfølge og tilegne seg dyret, også på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten (annet jaktfelt eller annet vald).  Jegeren må føre bevis på lovlig forfølgning. Dersom jeger går inn på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten, skal han i følge Viltl. § 34 snarest mulig gi grunneieren og kommunen melding om forfølgningen og om utfallet.
 
På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå til ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk ved utgangen av den dag såret vilt kom inn på valdet.
 
Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktleder uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold.  Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.  De har med andre ord en lovpålagt plikt til å delta uten godtgjørelse.
 
Det er ikke fastsatt noen regel for hvor lenge jeger eller jaktlag kan pålegges å drive et ettersøk, men det må antas at det kan gjøres så lenge det er rimelig mulighet for å finne det sårete viltet, slik at det kan felles, evt. friskmeldes.
 
Grunneier kan avlive dyret på vegne av jegeren som har forfølgningsrett i samme periode, men har ikke rett til å tilegne seg dette. Den som utøver forfølgingsretten må ikke løse skudd i andres hage eller gårdstun.  Jegeren plikter å erstatte skade som forfølging påfører andres eiendom.
Kort sammendrag fra Fylkeskommunens viltforvalter:
 
1. Er det skadeskyting? Etter et skudd der dyret ikke faller på stedet, skal jaktlaget gjøre grundige undersøkelser for å finne ut om dyret er truffet. Hvis det er den minste misstanke om treff skal ettersøk igangsettes. Da kan ikke lenger jaktlaget ”friskmelde” dyret, det er det kun kommunen eller politiet som har myndighet til. Jaktlaget som skadeskyter plikter å gjøre det de kan for å avlive dyret snarest mulig. Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Viss de med sikkerhet finner ut at det ikke er treff, mener jeg de må kunne konkludere med dette og et formelt ettersøk er da ikke påbegynt. Er det andre synspunkter på dette, for det står ikke veldig tydelig i lov og kommentarer?
 
2. Ettersøket. Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på annet vald. Skadeskytingen skal meldes til jaktrettshaver og kommunen eller politimyndighet ved utløpet av den dagen skytingen fant sted, dersom dyret ikke ble funnet. Jaktlaget skal fortsette ettersøket ut neste dag. Dette gjelder om det påskutte dyret oppholder seg innenfor eget vald uavhengig av jaktfelt (mange blander jaktfelt og vald). Resultatet av dette ettersøket meldes også til kommunen, og kommunen avgjør hva som eventuelt skal foretas videre, herunder om jeger/jaktlag skal pålegges videre ettersøk eller om ettersøket skal avsluttes eller overtas av det offentlige. Her er det viktig å være tydlig!