Informasjon om hjorteviltjakta

Klikk for stort bildeBilde av elghund i natur på fjelletGrong kommune sender som vanlig ut viktig informasjon om årets elgjakt til jaktlederne både pr post og e-post. Vi anmoder om at informasjonen og vedleggene leses grundig, og at jaktlaget følger de instruksene som blir gitt. Her på sida vil det komme oppdatert info om prosedyrer ifht prøvetaking av CWD, om det skulle bli endringer under jakta osv. Som vedlegg på sida ligger også liste over jaktlederne dersom noen har behov for kontakt med jaktlag om jakta osv.

Følg også Elgjakta i Grong på Facebook!

 
 

Dette må du gjøre:

Ta nødvendige prøver av dyret

Det er pålagt å prøveta absolutt alle voksne hjortedyr over 2,5 år for CWD(skrantesjuke), også de som slaktes sjøl. Prøvetakingsutstyr hentes ferdig pakka og ferdig frankert på servicekontoret på kommunehuset eller i en gul kasse utafor hovedinngangen hele døgnet. 

Registrering av fangst på Hjorteviltregistere

Nettsidene www.settogskutt.no og www.hjorteviltregisteret.no er slått sammen og ser ny ut, mulig du må lage nytt passord osv. Her skal absolutt alt registreres; sett elg/hjort, felt hjortevilt, slaktevekter og CWD-prøver(skrantesjuke).

Gå til Hjorteviltregisteret
 

VIKTIG

Det er veldig viktig at felt elg blir riktig her, ettersom det er grunnlaget for godkjenning av fellingsrapport fra de valdansvarlige. Etter at det er lagt inn her, så skal de valdansvarlige godkjenne det som er lagt inn før det blir synlig for kommunen som før.

Informasjonsbrev og kontaktpersoner

Informasjonsbrev til jaktlederne og kontaktpersoner Grong storvald

Informasjonsbrev sendt jaktlederne- rapportering, prøvetaking, ettersøk osv
Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 
 
 
 
ALL RAPPORTERING NÅ PÅ HJORTEVILTREGISTERET
 
Både sett elg/sett hjort, skutt elg (til fellingsrapport), vekter og CWD-prøve (se eget avsnitt) skal nå leveres på www.hjorteviltregisteret.no som er slått sammen med www.settogskutt.no, vedlegger ny instruks for Hjorteviltregisteret. Rapportering senest innen 5 dager etter at jaktlaget har avslutta jakta, og godkjennes innen 10 dager av valdansvarlig. Da det pga utvidet jakttid er knapp frist for valdansvarlige og kommunen å rapportere videre til Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
 
Sett elg/Sett hjort-skjema fylles ut nøyaktig og fortløpende for hver dag, det kan være greit å kladde på papirskjemaet vedlagt, og send med en kopi sammen med kjevene. Notér også observasjoner av rovdyr og hjort her. Du trenger jegernummeret og fødselsdato for å logge inn. Det er viktig at også felte dyr føres korrekt på dette skjemaet ettersom det er dette som er grunnlaget for det godkjente fellingsresultatet. 
Det er ett krav fra kommunen om at slaktevekt for alle dyr skal leveres, som en indikator for å overvåke elgbestandens tilstand. 
 
FELLINGSAVGIFT 
Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde betaler fellingsavgift for felte dyr. Grong kommune fakturerer fellingsavgifta etterskuddsvis. 
Elg: Voksent dyr kr 562,- , kalv kr 331,- 
Hjort: Voksent dyr kr 430,-, kalv kr 261,- 
 
KJEVER 
Det skal samles inn kjever av samtlige dyr. Opplysninger om felte dyr føres på kjevelappene, og festes til riktig kjeve. Alle kjever leveres godt rengjorte, merket og samlet til en av følgende personer så raskt som mulig etter at jaktlaget er ferdig med jakta, sammen med en papirkopi av Sett elg-skjema
 • Skjalg Åkerøy, Mediå tlf. 918 73 155 
 • Kjetil Hermanstad, Harran tlf. 938 26 573 
 • Kan også leveres i en gul kasse utenfor hovedinngangen til kommunehuset (hvor også CWD-prøvetakingspakker kan hentes)
ETTERSØK OG ETTERSØKSHUND 
Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jeger ha tilgang til godkjent ettersøkshundekvipasje. Ethvert skudd mot storvilt skal betraktes som treff. Jegeren plikter derfor å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Hunden må kunne være på sporet senest 4 timer etter skuddet falt. Dersom den som selger jakten (tidl. valdansvarlig) har ordnet ettersøkshund må jaktlaget få kopi av avtalen. Oversikt over godkjente hunder og avtaler finnes på sidene til Norsk kennel klubb (www.nkk.no). Kommunen ønsker som tidligere å få tilsendt kopi av alle ettersøksavtaler eller godkjente egne hunder før jakta starter, for å kartlegge status for hvem som har godkjente hunder for eget lag, avtaler osv. 
 
Dersom ettersøket er uten resultat så skal påskutt, men ikke felt elg meldes Grong kommune v/vakttelefonen senest innen utløpet av samme dag. Grong ettersøksring opptrer på vegne av kommunen når man ringer vakttelefonen, eventuelt bistår og rapporterer til kommunen. Vakttelefon er åpen hele jakta fra kl 08.00-22.00, på tlf 906 54 082. Jaktlagene kan også tegne ettersøksavtaler med ettersøksringen, ta kontakt med ettersøksringens leder Bjørn Sandstå på 415 04 504. Grong kommune har bare ett vald slik forfølgningsretten i praksis gjelder inntil dyret forlater kommunen. Påfølgende dager skjer evt. ettersøk etter pålegg av kommunen. 
 
Dersom elgen går inn på nabojaktfelt, så må jaktleder for det jaktfeltet kontaktes. Liste over jaktlederne er sendt ut sammen med dette brevet og tilgjengelig på nettet, og vakttelefoner for nabokommunene: 
 • Overhalla kommunes vakttelefon – 482 94 464 
 • Snåsa kommunes vakttelefon – 41630541 
 • Namsskogan fjellstyre 74 33 34 01 eller Knut Berger 941 46 010 
 • Høylandet kommune – Svein Helge Skarland 990 12 117, Karl Brøndbo 959 42 980,
 • Bjørn Kjøglum 916 24 018 
Fra 2014 er det etter Viltlovens § 20 tillatt å bruke kunstig lys også under private ettersøk av hjortevilt. Det kreves at jegeren varsler jaktrettshaver, politi OG kommunen før bruk av kunstig lys tar til. Dette gjelder imidlertid ikke dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, da kan man varsel i etterkant. Politiet kan kontaktes på tlf: 02800 hele døgnet. 
 
SJUKDOM, KASSERING, SKRANTESJUKE (CWD, Cronic wasting disease) 
Dersom det er tvil om påskutt elg er syk, eller på annen måte bør kasseres pga at det ikke er menneskemat, så skal Mattilsynet eller evt kommunen kontaktes for å se på dyret før det kasseres. Ettersom det ble funnet CWD i Lierne i 2017, så er Grong kommune nå fra 2018 med i de kommunene som overvåkes av NINA (Norsk institutt for naturforskning) og hvor alle er pålagt å ta prøver av hjerne- og lymfeknuter av alle dyr over 2,5 år, også de man slakter selv. Ved innlevering til viltbehandlingsanlegg så kan ikke slaktet skjæres ned før negativt svar foreligger, så jegerne oppfordres generelt til å ta prøvene selv før innlevering. Ta kontakt med anlegget slaktet skal leveres slik at det er klart hvilke rutiner de har. Ferdig adressert og frankert prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet kan hentes før/under elgjakta i en gul kasse utenfor hovedinngangen hos Grong kommune,hos Mattilsynet avd Namdal eller hos viltbehandlingsanlegget/ kontrollstedet. Prøvene registreres med strekkodenummeret på www.hjorteviltregisteret.no og en kan søke opp resultatet der. Nyttige linker med info om prøvetaking og mer info fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, NINA vil bli samlet her på ei egen side på Grong kommunes nettsider, sendes ut på e-post til jaktlederne og delt på «Elgjakta i Grong» på Facebook. Informasjon på Hjortevilt.no her:https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling/ 
 
Kontaktinfo CWD (Mattilsynet og NINA):
 • Hanna Margrethe Edvardsdal Inderberg, Grong 915 12 259 Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
 • Elisabeth Schei-Berg, Namsos 920 92 740 elsbe@mattilsynet.no
 • Mattilsynet sentralbord 22 40 00 00
 • NINA v/Christer Rolandsen 41 61 32 66 christer.rolandsen@naturdata.no
 
ELG ETTER ELGUNDERSØKELSENE I NORD-TRØNDELAG 
Elgundersøkelsene i Nord- Trøndelag ble avsluttet i 2009 (NINA-rapport nr 588), og det oppfordres til å felle merket elg (forutsatt lovlig på kvoten, etc) og få inn mest mulig informasjon. Ved å bestemme alder (ved tannsnitting) på fellingstidspunktet kan man finne ut hvor gamle elgene var mens de gikk med funksjonelle halsbånd, og bidra til mer lærdom om endringer i elgens arealbruk med økende alder og erfaring. Følgende bes registreres og sendes inn: Helst en underkjeve/framtenner for aldersbestemmelse. I tillegg mest mulig info om fellingsdato, sted, halbånd/øremerker, slaktevekt, antall spir, antall kalver hos merka kyr og evt andre opplysninger/bilder. Dersom det felles kalver fra radiomerka kyr ønskes også kjønn og slaktevekt på kalven/kalvene og moras halsbåndnr/øremerkernummer. Beskjed gis til Christer Rolandsen på e-post christer.rolandsen@naturdata.no eller mob 41 61 32 66. Det kan også gis beskjed til resepsjonen på NINA, tlf 73 80 14 00, eller til Grong kommune som videresender. 
 
INNSAMLING AV HÅR/EKSKREMENTER FRA BJØRN OG REGISTRERING AV ROVVILT 
Vi ber fortsatt elgjegerne om å bistå til innsamlingen av hår og ekskrementer fra bjørn. Dette materialet brukes som grunnlag for å anslå bestandsstørrelsen, og hver prøve kan derfor telle.  Nyttig info på disse tre sidene; InstruksBrosjyre med bilder og Video. Instruksen oppsummerer det viktigste: 
 • Prøvene må ikke bli ”forurenset” av andre ting som eget DNA, og må behandles på riktig måte jmfr instruks: 
 • Ikke ta på prøven med annet enn f.eks en kvist. 
 • Bare ta en liten prøve og sett igjen kvisten slik at de etterpå skjønner at du har tatt prøve. 
 • Bruk en helt steril brødpose el.l. og notere det som trengs på posen (dato, sted, kartreferanse osv). 
 • Oppbevares kjølig, helst nedfrosset for å ikke degradere DNAet 
 • Hårprøver skal ikke oppbevares i plastposer og fryses, de skal oppbevares tørt i papirpose/konvolutt el.l. 
Prøvene leveres inn fortløpende til en rovviltkontakt i SNO, liste over de finnes på SNOs hjemmesider eller på instruksen. De nærmeste rovviltkontaktene: 
 • Stig Lasse Rosendal, Overhalla 951 06 642
 • Jon Håvard Vold, Overhalla 922 57 561
 • Sissel Grongstad, Trones 415 58 176
 • Reidar Smalås, Namsskogan 900 82 818
MER INFO OG INNLEVERING AV SKJEMA 
All info om regelverk, plikter og skjema som er aktuelt for storviltjegere er tilgjengelig på www.grong.kommune.no og delt på «Elgjakta i Grong» på Faceook (sett elg/hjort, veieskjema, oppdatert liste over jaktlederne osv). NB! Minner om at alle jaktledere er ansvarlige for å levere inn skjema digitalt uoppfordret umiddelbart etter at jakta på jaktfeltet/valdet er avsluttet. 
Alt skal rapporteres på www.hjorteviltregisteret.no; Sett elg, skutt elg, vektene og CWD-prøvene. 
Kontaktpersoner Grong storvald
Kontaktpersoner Grong storvald - Hjortevilt
Bedrift Kontaktperson Adresse Postnr Poststed Emailadr. Mob.
Lillefjell – Geitingdal Harran fjellstyre v/Terje Ness Namsenvegen 1486 7873 Harran terje.ness@NTE.no; harran@fjellstyrene.no    958 80 287
Namdal Bruk Knut Berger Prost Tvetes vei 7 7892 Trones knut@namdalbruk.no  941 46 010
Ulvig Kiær, Sanddøladalen Anders Kiær  Sanddøla Gård, Hengebruveien 43 7870 Grong anders@ulvig-kiar.no 976 93 570
Ulvig Kiær, Sanddøladalen Emil Robertsen Sanddøla Gård, Hengebruveien 43 7870 Grong post@ulvig-kiar.no  455 15 374
Sagmo – Rosset Morten Rosset Rossetvegen 107 7870 Grong mortenrosset@yahoo.no  415 42 014
Søndre Grong storvald Tor Jørgen Heggum Sørsivegen 4566 7870 Grong theggum@online.no 926 07 388
Mediå – Ekkerseter Geir Espen Echer Formofossvegen 150 7870 Grong byeecher@online.no  988 22 244
Gusli Skog Grong kommune v/Gunnar Eliassen Postboks 162 7870 Grong gunnar.eliassen@grong.kommune.no 473 31 065
Falmår Statskog Statskog SF v/Morten Åsheim Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos maa@statskog.no  907 52 395
Falmår Statskog Statskog SF v/Eva Kristin Grøndal Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos ekg@statskog.no  917 35 755
Vestre Harran utmarkslag Arne Olav Aune Aunveien 165 7873 Harran oraaune@start.no  480 54 747
Vestre Grong grunneierlag Jon Inge Eidem Foreningsveien 8 7870 Grong joni.eidem@hotmail.com  971 23 320
Jørum – Bjørken Jan Ivar Valskrå Sørsiveien 3859 7870 Grong jan.ivar.valskra@ntebb.no  909 45 880
Seem – Formo – Heia Tor Jørgen Heggum Sørsivegen 4566 7870 Grong theggum@online.no  926 07 388
Grong kommune Brit-Agnes Buvarp Postboks 162 7870 Grong brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no  482 04 908
Leder elgutvalget Arne Olav Aune Aunveien 165 7873 Harran oraaune@start.no  480 54 747
Sekretariat Ragnar Holm 7870 Grong ragnarholm2@gmail.com 913 54 947

 

Annen relevant som er nyttig

Generell info om hjortevilt og hjorteviltjakt

Fylkeskommunens nettsider om hjorteviltjakt
Hjorteviltportalen med info om jakt, forvaltning, forskning, sykdommer osv

Hjorteviltportalen med info om jakt, forvaltning, forskning, sykdommer osv

Fellingsavgift, jakttider og generell info om storviltjakt på Miljødirektoratets nettsider