Grong kommunes og Grong storvalds målsettinger for hjorteviltforvaltninga

Målsettinger for hjorteviltforvaltninga

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninga, sak 10/13

1. Grong kommunes overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen vedtatt i Formannskapet 07.02.2013, sak 10/13 :

a) Livskraftige og sunne hjorteviltbestander av elg, hjort og rådyr på et bærekraftig nivå, både i forhold til beiteproduksjon, naturens mangfold og virksomhet i andre sektorer.

b) Minimere andelen hjortevilt som blir påkjørt på vei og jernbane.

c) Høyest mulig jaktutbytte i forhold til bestandenes størrelse.

d) En rasjonell og funksjonell hjorteviltforvaltning i samarbeid med Grong storvald.

e) Økt interkommunalt samarbeid for å få en mer enhetlig forståelse og målsetting for hjorteviltforvaltninga i elgens årsleveområder.

f) Å organisere en kommunal ettersøksordning som kan bistå jaktlagene ved behov under ordinær jakt, for å øke oppklaringsprosenten ved ettersøk.

2. Generelle føringer:

a) Grong Storvald skal rette seg etter Grong kommunes overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen jfr. hjorteviltforskrifta § 19.

b) Det skal tilstrebes måloppnåelse av storvaldets egne fastsatte plankrav til avskytning og en enhetlig avskytningsplan for elg for alle valdene. Videreføring av eksisterende metodikk for å beregne kjønnsbalansen.

c) Sette målsettinger for hjorte- og rådyrbestandene og jakta på disse innen storvaldet, og tildele hjort etter hvor den holder til i kommunen.

d) Avskytningsplanen skal videre bygge på vurderinger omkring

 • Bestandens sunnhet, bestandssituasjon og utviklingstrender. Ha en biologisk optimal kjønnsfordeling, og registrere og følge med at vektutviklingen i elgbestanden er stabil.
 • Beitenes bæreevne og skogskader
 • Irregulær avgang. Komme frem til en fordelingsnøkkel som hensyntar den store andelen påkjørt elg, hvorav en del av elgen er trekkelg fra andre kommuner.
 • Rovdyr

e) Grong storvalds bestandsplan for hjortevilt skal styrke mulighetene for samjakt og allmennhetens tilgang til utmarka i den tiden jakta pågår.

f) Storvaldet skal levere oversikt over tildelinger, valdansvarlige og jakledere for alle jaktfelt i god tid før jakta jmfr. forskrift for utøvelse av jakt, felling og fangst av 2002 § 26a.

g) Storvaldet skal rapportere avskytingstall av alle hjorteviltartene og elgvekter til kommunen innen 2 uker etter jaktas slutt jmfr. § 25.

h) Jaktledere/valdansvarlige for de enkelte jaktfelt skal levere Sett elg/hjort-skjema og elgkjever til kommunens ansvarlige innen 10 dager etter jaktas slutt.

 

3. Fellingsavgiftene følger til en hver tid DNs øvre fastsatte rammer.

4. Grong kommune skal bistå Grong storvald ved utarbeidelse av kart med jaktfelt og valdgrenser.

 

 

 

Grong storvald - målsettinger for hjortevilt og bestandsplan

Hele Grong har siden 2004 vært organisert i ett storvald. Grong storvald hjortevilt har utarbeidet den 5.generasjonen Bestandsplan for elg, hjort og rådyr 2017-2019 (PDF, 3 MB)

 

Storvaldets målsettinger - hovedmål

 1. Etablere og stabilisere en elgstammen innenfor Grong storvald hjortevilts grenser (Grong kommune) som tåler et totalt årlig uttak (jakt + irregulær avgang) på mellom 250 og 300 dyr (minimum 200 dyr gjennom jakt). På sikt prøver man å øke antallet gjennom jakt og redusere antallet pga. irregulær avgang.

 2. Redusere irregulær avgang av elg, med hovedfokus på påkjørsler på jernbane og vei.

 3. Tilstrebe en biologisk optimal kjønnsfordeling i elgstammen i Grong.

 4. Videreføre en fleksibel elgforvaltning innen Grong Storvald hjortevilt (Grong kommune), med et visst rom for ulik statusbeskrivelse av elgstammen, målsetting med stammen og da nødvendigvis ulik avskytingspolitikk og avskytingsplan. Dette for at det enkelte elgvald skal føle at de får gjennomslag for sine meninger, ønsker og målsettinger i forvaltningen av elgen. Dog kan ikke ulikhetene bli for store.

 

Storvaldets delmål

 • Etablere en finansieringsordning for den lokale elgforvaltningen i kommunen.
   
 • Jobbe for at rettighetshaverne i Grong skal få så frie muligheter som mulig i forhold til å skape økte næringsinntekter med bakgrunn i elgresursen. Dette blant annet gjennom en permanent utvidelse av jakttida for elg i Grong.
 

Begrunnelse for målsettingene:

Hovedmål 1:

Med dagens kunnskap og viten om elgstammen i Grong, mener Grong storvald hjortevilt at man kan forsvare å ha en elgstamme på et nivå som tåler et totalt uttak på mellom 250 og 300 dyr, slik vi har hatt de siste årene (2014: 221 jakt og 25 irregulær avgang = tot. 246 dyr. 2015: 233 jakt og 46 irregulær avgang = tot. 279 dyr. 2016: 224 jakt og 105 irregulær avgang = tot. 329 dyr).  Dette betyr en stabilisering av bestanden på dagens nivå for storvaldet samlet, med litt forskjellig fokus fra vald til vald. Storvald/valdene har fortsatt fokus på:

 • Størrelsen på irregulær avgang, med hovedfokus på påkjørsler på jernbane og vei.
 • Elgbeitesituasjonen.
 • Beiteskader på gran slik skogbruket og enkelte elgvald hevder.

Hovedmål 2:

Grong storvald hjortevilt ønsker å videreføre og oppmuntre til en fleksibel elgforvaltning i kommunen. De ulike valdene kan ha ulik status for elgbestanden i sitt område, målsettingene for stammen kan variere noe og tiltakene (avskytingsplanen) vil nødvendigvis bli litt forskjellig fra vald til vald. Det er viktig at valdene føler at deres ønsker blir hørt i forvaltningen av elgen.

Hovedmål 3:

En optimal kjønnsfordeling i elgstammen er viktig for å holde produksjonen av elg oppe. Naturlig blir det født ca. 52%/48% i favør av oksekalver. Uttaket gjennom jakt bør være tilnærmet det samme som den naturlige tilveksten. Grong storvald hjortevilt har i sin avskytingsavtale satt at man for storvaldet maks kan skyte 55% handyr 1½ år og eldre.

Hovedmål 4:

Som beskrevet i punkt 7.3. i bestandsplanen, er irregulær avgang på elg alt for høy i Grong kommune. Særlig ille er påkjørslene på jernbanen. Både Grong kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling har de senere årene jobbet iherdig med tiltak, særlig langs vei. Dette arbeidet støtter Grong Storvald hjortevilt fult ut. Påkjørslene er forbundet med skader på mennesker, store skader og lidelser for elgen og store økonomiske kostnader. Det blir feil at et så stort antall elg blir "tatt" ut på denne måten. Disse ressursene burde vært høstet på en annen måte. Gjennom en noe mindre elgstamme og rydding langs vei og jernbane, vil forhåpentligvis irregulær avgang gå ned.

Et litt nytt moment i diskusjonen rundt irregulær avgang på elg er den økende bjørnestammen vi mener å ha i kommunen. At bjørn tar elg er ikke noe nytt og med flere bjørner så blir flere elger tatt. Dette må vi ha et visst fokus på.

Delmål 1:

Rettighetshavernes økte engasjement i den lokale elgforvaltningen i kommunen, blant annet gjennom etableringen av Grong storvald hjortevilt, medfører mer arbeid og økte utgifter for rettighetshaverne. Målet er å gjøre rettighetshaverne økonomisk i stand til å ta denne jobben og dette ansvaret. Derfor må en ny modell for finansiering av disse oppgavene på plass.

Tema har vært drøftet flere ganger og flere forslag til finansiering er lagt fram, både for administrasjonen i Grong kommune og HU, uten at vi foreløpig har kommet fram til noen (permanent) løsning. Grong Storvald hjortevilt vil fortsatt jobbe med denne saken.

Delmål 2:

Grong storvald hjortevilt ønsker å bidra til å legge forholdene til rette for økt næringsinntekt med basis i elgressursen i kommunen. Gjennom en lang jaktperiode vil rettighetshaverne kunne selge flere jaktperioder, de vil ha bedre tid til å ta ut de dyrene som forvaltningsmessig skal ut og man kan i større grad jakte effektivt når dyrene er i de respektive jaktområdene.Med den rel. nye forskriften om ny jakttid på elg på plass, kan man si at dette nålet langt på vei er oppnådd.