Viltfond

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etableres et kommunalt viltfond. Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen og fylkeskommunen. Inntektene til det kommunale viltfondet er fellingsavgiftene som kommer inn fra elg- og hjortejakta. Fylkeskommuner som mottar overføring fra statlig viltfond skal etablere fylkeskommunale viltfond.

REGLER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL VILTFORMÅL (VILTFONDET)

Vedtatt i Hovedutvalg for utvikling i møte  25.06.01, sak  57/01.

§ 1  Reglenes område
Reglene gjelder for Grong kommunes tilskudd til viltformål i kommunen.  Innenfor rammen av viltfondets årlige budsjett kan det gis støtte til rettighetshavere, lag og foreninger, enkeltpersoner eller kommunen selv, til vilttiltak innen kommunen og i regionen.

Reglene er utarbeidet med basis i og som supplement til Forskrift om kommunale viltfond  (...). Ved forhold som ikke dekkes av disse regler henvises til forskriften.

§ 2  Formål
Viltfondets midler kan nyttes til:

1:  Tilskudd etter søknad, jfr. § 6, til viltformål,  både småvilt og storvilt.
2:  Dekning av kommunens kostnader ved håndtering av fallvilt i kommunen.
3:  Forebyggende tiltak mot hjorteviltskader

§ 3  Inntekter
Fondets inntekter består av

1:  Fellingsavgiften for hjortevilt
2:  Eventuelt tilskudd fra statens viltfond
3:  Fondets årlige avkastning
4:  Eventuelt andre midler

§ 4  Fellingsavgiften
1:  Fellingsavgiften fastsettes årlig innenfor de rammer Stortinget fastsetter. 
2:  Fellingsavgiftens størrelse fastsettes årlig av kommunens viltforvaltningsorgan etter viltloven, i god tid før jaktstart. 
3:  Fellingsavgiften innbetales ved bruk av fellingstillatelsens girodel senest 10 dager etter jakttidsslutt
4:  Forsinket innbetaling av fellingsavgift medfører en tilleggsavgift på 30 %. 

Fellingsavgiften og ev. tilleggsavgift må i sin helhet være innbetalt før det tildeles fellingskvote påfølgende år.

§ 5  Budsjett
Budsjettering av viltfondets midler følger øvrig kommunal budsjettbehandling, jfr. § 2.

§ 6  Søknad
Søknad om tilskudd  skal sendes Utviklingsetaten innen 15. desember.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:
1:  Søkerens navn
2:  Den planlagte aktivitet
3:  Spesifisert budsjett og finansieringsplan
4:  Navn, adresse og telefonnr. til leder eller kontaktperson, og bankkontonr.   

Svar til søkerne skal foreligge innen 1. april.

§ 7  Behandling
Søknadene prioriteres av kommunens viltforvaltningsorgan etter innstilling fra administrasjonen.

§ 8:  Utbetaling
Utbetaling av tilskudd kan skje med inntil 50 % av tilskuddsbeløpet etter melding om oppstart av tiltaket, resten etter at tiltaket er gjennomført, og  framlagt rapport og regnskap er godkjent av kommunen.   Utbetalte, men ikke brukte midler skal tilbakebetales til viltfondet

 § 9:  Klage
I samsvar med Forvaltningslovens § 27, 3. ledd, er det adgang til å klage på vedtaket.  Klagefristen er 3 uker fra den dag brevet mottas.

§ 10:  Presidens
Vedtak om fordeling av tilskudd innebærer ingen presidens for senere års tilskudd.

§ 11:  Forføyning
Dersom den som har mottatt støtte til viltformål bryter reglene for slik støtte, mister vedkommende retten til støtte fra det kommunale viltfondet for minst ett år.

§ 12: Iverksetting
Reglene gjøres gjeldende fra 2001 og inntil annet blir bestemt.