Naturmangfold og naturtypekartlegging

Kunnskap om naturen er nødvendig for å ta vare på den. Det er et mål fra Stortinget at de viktigste naturområdene våre skal kartlegges. Så langt er bare mellom 10 og 30 prosent av arealene i kommunene kartlagt.

Naturmangfold og naturtypekartlegging

Naturtypekartlegging i Grong kommune

Biologisk mangfold og naturtypekartlegging ble foretatt i Grong kommune i 2005 av Gunhild Rønning og Harald Bratli i NIJOS rapport 3/2005

Til sammen 79 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Flest lokaliteter ble registrert i naturtypene kystgranskog, større elveører, rikmyr, rik edellauvskog og gråor-heggeskog. Lokalitetenes naturverdi er vurdert. Til sammen 18 lokaliteter er gitt verdien svært viktig, 27 er rangert som viktige, mens 34 har lokal verdi. En høy andel kystgranskog ble vurdert som svært viktige. En oversikt over kjente forekomster med truede og sjeldne arter er også gitt.

 

 

Kartløsning med naturdata samlet

GisLink er en kartløsning som samler alle data som er tilgjenglige for Trøndelag. Både kartdata som allerede er tilgjengelig på diverse andre kartdatabaser, men også  lokale datasett som ikke er tilgjengelig fra før. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold - Naturmangoldloven

Naturmangfoldloven regulerer forvaltningen av naturens mangfold.

Link til Lovdatas sider om Naturmangfoldloven

Miljøkommune.no - Veiviser i kommunal miljøforvaltning