Vannforskriften

Som følge av EU’s vanndirektiv og Vannforskriften, så skal vanntilstanden i alle vann og vassdrag kartlegges og det skal gjennomføres tiltak for å oppnå god tilstand i alt vann innen 2021.

Namsen vannområde består av de 7 kommunene som drenerer til Namsen; Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla og Namsos. Namsen vannområde  har sin egen nettside, og er en av 12 vannområder i Vannregion Trøndelag. Mer info om vannarbeidet kan du finne på Vannregion Trøndelags sider på Vannportalen.no.

Link til kartdatabasen med bakgrunnsdata Vann-nett.no

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Vi må både beskytte rent vann, og sette inn miljøtiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Kommende generasjoner må få glede av den rike vassdrags- og kystnaturen som vi har tilgang til i dag. Det er en stor oppgave å ta vare på vannet som ressurs. For å nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha god tilstand har norske myndigheter bygd opp et bredt samarbeid mellom ulike aktører.

Mer info om kommunens myndigheter og plikter innenfor vannforvaltningen på Miljøkommune.no