Lønns- og arbeidsforhold

Arbeidsbetingelser:

Grong kommune er tilknyttet Hovedtariffavtalen (HTA) for kommunal sektor.  I gjeldende HTA fremgår ulike bestemmelser som regulerer ulike rettigheter for arbeidstakere i et arbeidsforhold, bl.a. permisjonsbestemmelser, lønnsbetingelser m.m. 

For mer informasjon: Link til hovedtariffavtalen hos Kommunenes Sentralforbund. 

I tillegg til HTA har Grong kommune mange ulike lokale retningslinjer og prosedyrer som utdyper og klargjør bestemmelsene i HTA.

Pensjon:

Ansatte i Grong kommune har en av de bedre pensjonsordningene på markedet, hvor arbeidsgiver betaler inn om lag 18 % hvert år.  Pensjonsordningen administreres av Statens Pensjonskasse - SPK (for lærere) og Kommunal Landspensjonskasse - KLP (øvrige ansatte). 

Link til mer informasjon om de ulike ordningene i SPK 

Link til mer informasjon om de ulike ordningene i KLP

 

Forsikringer:

Gjennom ansettelse i Grong kommune har du ulike forsikringer – ved dødsfall, yrkesskade samt en fritidsforsikring.   Vilkår fremgår av HTA § 10 og § 11 i kap. 1 Fellesbestemmelsene – se link ovenfor.

Lån:

Dersom det er aktuelt å oppta lån, er dette noe som tilbys våre ansatte gjennom både SPK og KLP til konkurransedyktige priser.