Gebyrer og betalingssatser - Liste over alle avgifter og gebyrer

Gebyrene og betalingssatsene

Gebyrer og betalingssatser

Byggesak, kart og oppmåling (BKO)
BKO - Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019). For mer informasjon og detaljer rundt regelverket - kontakt kommunen.
BKO - Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019).
Grensejustering og arealoverføring Areal Kr
Grensejustering:
Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 0-250 m2 4810,-
Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 251-500 m2 7210,-
Anleggseiendom Fra 0-250 m3 4810,-
Anleggseiendom Fra 250-1000 m3 7210,-
Arealoverføring:
Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 0-250 m2 6020,-
Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 251-500 m2 7350,-
Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Over 500 m2: 7070,- + 1210,- pr påbegynt 500 m2
BKO - 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019) Bruksareal som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn.
Alle gebyrer unntatt merverdiavgift (mva.)
BKO - 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019)
Areal Beløp i kr.
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA inntil 10 000 m2 Kr. 260,-
Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10 000 m2 Kr. 160,-
BKO - 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019) Alle gebyrer er unntatt merverdiavgift (mva.)

Til pkt. 9.6.1 b): Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder.
BKO - 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019)
Type Beløp
a) Areal inntil 4 daa Kr. 21.850,-
Tillegg pr. påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Kr. 1.560,-
Tillegg pr. påbegynt daa over 40 daa Kr. 520,-
b) Spesielt arealkrevende formål* inntil 50daa Kr. 36.400,-
Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Kr. 3.120,-
Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 100 daa Kr. 1.040,-
c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Kr. 27.050,-
Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Kr. 1.560,-
Tillegg pr. enhet over 40 enheter Kr. 520,-
BKO - Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 2. mars 2020) Gebyrer etter matrikkelloven er mva. fritt.
BKO - Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 2. mars 2020)
Kap. i regultativet Hva Pris, kr.
6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 - 500 m2 7.500,-
Areal fra 500 m2 - 2000 m2 14.590,-
Areal over 2001 m2 belastet kr. 13.750,- pluss et tillegg på pr. daa over 2001 m2 1.235,- pr. daa
6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatriklert grunn
Areal fra 0 – 2000 m2 14.590,-
Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 1.235,- pr. daa
6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m2 7.500,-
Areal fra 51 – 250 m2 9.780,-
Areal fra 251 – 2000 m2 14.590,-
Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 1.235,- pr. daa
6.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 – 2000 m3 14.590,-
Volum over 2001 m3 belastes kr. 13.750,- pluss ett til pr. påbegynte 1000m3 over 2001 m3 Kr. 1.235,- pr. 1000 m3
6.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr faktureres etter medgått tid. 800,- pr. time.
Minstegebyr 4.090,-
6.1.6 Oppmålingsforretning av punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste 6.140.-
For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % av ovenstående gebyr
6.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid 800,- pr. time
Minstegebyr 6.140,-
For kap 6.2-6.14 Se vedlagte .pdf-fil (.PDF, 736 kB)
BKO - 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019) Alle gebyrer er unntatt merverdiavgift (mva.)

Til pkt. 9.6.1 b): Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder.
BKO - 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019)
Type Beløp
a) Areal inntil 4 daa Kr. 21.850,-
Tillegg pr. påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Kr. 1.560,-
Tillegg pr. påbegynt daa over 40 daa Kr. 520,-
b) Spesielt arealkrevende formål* inntil 50daa Kr. 36.400,-
Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Kr. 3.120,-
Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 100 daa Kr. 1.040,-
c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Kr. 27.050,-
Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Kr. 1.560,-
Tillegg pr. enhet over 40 enheter Kr. 520,-
BKO - 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019) Bruksareal som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn.
Alle gebyrer unntatt merverdiavgift (mva.)
BKO - 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019)
Areal Beløp i kr.
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA inntil 10 000 m2 Kr. 260,-
Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10 000 m2 Kr. 160,-

 

Barnehage og skolefritidsordningen (SFO)
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020)
Tilbud Pris kr. Matpenger Enhet
100% plass 3.135,- 210,- Pr. mnd.
80% plass 2.670,- 170,- Pr. mnd.
60% plass 2.160,- 110,- Pr. mnd.
40% plass 1.550,- 90,- Pr. mnd.
Dagsats for enkeltdager 320,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken

 

SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020
SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020)
Plass Kr. Enhet
100% 2.360,.- Pr. mnd.
80% 2.150,- Pr. mnd.
60% 1.740,- Pr. mnd.
40% 1.260,- Pr. mnd.
Ettermiddagstilbud 1.890,- Pr. mnd.
Korttidstilbud 705,- Pr. mnd.
Dagsats enkeltdager 220,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken

 

Gronghallen - Leiesatser
Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
  • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
  • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
  • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie av Pris (pr. time eller dag)
HALL
1/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. time Kr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc. Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3 Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
GARDEROBE
Utendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 90,-
KLATREROM
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
KJØKKEN
Pr. gang/dag, gruppe 1 Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2 Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3 Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3 Kr. 500,-
AKTIVITETSROM, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1 Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 700,-

 

Helse og omsorg
Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim Priser gjeldende pr. juni 2015
Helse og omsorg - Betalingssatser Grong sykeheim
Tilbud Pris
Avlastning Gratis
Kommunal akuttdøgn (KAD) Gratis
Dag eller nattopphold Kr. 77,-
Korttidsopphold Kr. 147,- pr. døgn
Langtidsopphold Se note 1

 

Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

Satser gjeldende for 2019.
Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020)
Grunnlag Pris pr. time
Under 2 G Kr. 97,-
Mellom 2 og 3 G Kr. 130,-
Mellom 3 og 4 G 160,-
Mellom 4 og 5 G 230,-
Over 5 G 300,-

 

Kulturhuset Kuben
Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019) Lite møterom. Tekniske fasiliteter:
Storskjerm med lyd for tilkobling av pc, nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1
Mindre møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis
Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Gratis
Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-
Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Treff i kantina i bibliotekets åpningstid (ikke ekslusiv sone) Per time Gratis Gratis
Arrangement utenom åpning bibliotek, kino, skole (sporadisk) Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
Som arrangementslokale. Se kommentar 1 Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-
Kommentarer:
1) Storkjøkken kan ikke lånes ut.
Ved arrangement skal Kuben Kafé benyttes.
Foaje inkluderes som vrimleareal/ serveringsområde ved lån av Symfoni Namsen og Harmonien.
Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Møter, arrangement, opphold, øvinger etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
Faste tider møter, arrangement, opphold, øvinger etc (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
Møter, arrangement, opphold, øvinger etc. Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 600,-
Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019) Stort møterom
Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Større møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
Større dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Kr. 300,- Kr. 750,-
Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 750,- Kr. 1.500,-
Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018) Auditorium/kino
Tekniske fasiliteter: Projektor og lyd for pc/nettbrett og trådløste mikrofoner (håndholdt eller bøyle)
Tilkobling via VGA+AUX, HDMI eller Display Port (DP) Av/på-styring av projektor via iPad. Opplæring nødvendig.
Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
inkl. kinomaskin/ prosjektor og lerret til arrangement Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-
Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019) Kroppsøvingssal/festsal
Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Som kroppsøvingssal (inkl. garderobe) Per time Kr. 220,- Kr. 300,-
Idrettsgrupper/lag fordelt gjennom halltildelingsmøte Per time Kr 120,-
Faste tider (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 2.000,- Kr. 5.000,-
Som festsal/ arrangement (inkl. stoler og bord) Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.000,-
Til messe o.l (inkl. Foaje, wc, Horisonten, Blåklokka, Grana, bord, stoler) Dag/kveld Kr. 10.000,- Kr. 10.000,-
Til messe o.l dag 2 Dag/kveld Kr. 7.000,- Kr. 7.000,-
Til messe o.l dag 3 - 5 osv. Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 3.000,-
Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019) Sang- og musikkrom
Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1
Øvinger (sporadisk) Per time Gratis
Fast tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-
Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019) Flerbruksrom
Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Arrangement, aktiviteter, møter, øvinger, opphold etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
Faste tider aktiviteter, øvinger, møter (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
Seremonier, selskap, dag/ kveldarrangement Kveld/dag Kr. 750,- Kr. 1.500,-
Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018) Øvingsfasiliteter
Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Møterom inklusive tre øvingsceller (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
Møterom inklusive tre øvingsceller Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 500,-
Fast møterom inkl. tre øvingsceller (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 1.000,- Kr. 1.500,-
En øvingscelle (sporadisk) Per time Gratis Gratis
Fast øvingstid øvingscelle (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 200,- Kr. 600,-
Bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
Fast øvingstid Bandrom (opptil 2t/ uke Kvartal Kr. 400,- Kr. 800,-
Ensemble-/ lite bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
Fast øvingstid Ensemble-/ lite bandrom (2t/ uke) Kvartal Kr. 300,- Kr. 600,-
Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019) Utstillingsrom
Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Salgsutstillinger Etter avtale 5% av salg 10% av salg
Utstillinger med billettpris Etter avtale 10 % + bill.gebyr 20 % + bill.gebyr
Åpne utstillinger (ikke salg/ kommersielt, markedsførende) Etter avtale Gratis Gratis
Åpne utstillinger (kommersielt eller markedsførende) Etter avtale Avtalepris Avtalepris
Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
Som konsert- /teatersal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,-
Inntrekt amfi som konsertsal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,
I stedet for høye grunnpriser, kan Grong kommune kreve påslag for arrangement med mulighet for vesentlige billettinntekter. Dag/kveld Avtalepris el. % av salg Avtalepris el. % av salg
Konferanseformål o.l med amfi uttrekt.
Inkl. konferanselyd, talerstol med mik, trådløs mik og mygg, projektor
Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.500,-
Inntrekt amfi (bankett/ seremoni/ bordkonferanse etc)
Inkl. standard konferanseoppsett, bord, stoler og anretningskjøken
Dag/kveld Kr. 5.000,- Kr. 8.500,-
Dag 2 (for alle typer lån av Symfoni Namsen) Dag/kveld Kr. 4.000,- Kr. 6.000,-
Dag 3-7 Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 4.000,-
Ekstra dag rigg og prøver, evt tillegg i prisen avtales etter skjønn Dag/kveld Avtale Avtale
Backstage, greenroom og aktørgarderober Dag/kveld Inkludert Inkludert
Utvidet greenroom i forb. m/ arr. (opphold-/ møterom og 3 øvingsceller) Dag/kveld Inkludert Inkludert
Anretningskjøken *) Alle arr. skal i utg.pkt bruke Kuben Kafé Dag/kveld Avtale Avtale

 

Kommunale avgifter

 Kommunale avgifter - forfallsdatoer

Kommunale avgifter - Forfallsdatoer
Kommunale avgifter - Forfallsdatoer
Termin Betalingsfrist Periode
1 20. februar Januar, februar, mars
2 20. mai apri, mai, juni
3 20. august juli, august, september
4 20. november oktober, november, desember

 Kommunale avgifter - vann og avløp

Kommunale avgifter - Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2020) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
b-Variabel del (forbruksgebyr)
25% mva. i tillegg på alle satser
Kommunale avgifter - Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2020)
- Type kostnad Vann Avløp
1.1 Engangsgebyr vann og avløp
Pris pr. abonnement Kr. 1.000,- Kr. 1.000,-
Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
1.2.1 A - Fastgebyr
Vann Avløp
Bolig/Næring Kr. 1.164,- Kr. 1.714,-
1.2.2 B - Variabel del
Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
1.2.2.1 Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag: Vann Avløp
Enhetspris pr. m3 Kr. 8,15 Kr. 15,13
Årsleie av vannmåler:
- Inntil 25 millimeter Kr. 280,-
- 26 - 50 millimeter Kr. 421,-
- Over 50 millimeter Kr. 700,-
1.2.2.2 Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk: Vann Avløp
Sats 1 - inntil 150 m2 bruksareal Kr. 1.467,- Kr. 2.724,-
Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksareal Kr. 1.955,- Kr. 3.630,-
Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksareal Kr. 2.443,- Kr. 4.538,-
Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan) Kr. 735,- Kr. 1.499,-

 

Kommunale avgifter - Slamtømming

Kommunale avgifter - Slamtømming (Oppdatert 23.01.2020) 25% kommer i tillegg på alle satser
Satser gjeldende for 2020
Kommunale avgifter - Slamtømming (Oppdatert 23.01.2020)
Enhet Pris Gjelder:
Pr. tank 0- 5 m3 Kr 1.570,- Tømmes årlig.
Pr. tank over 5 m3 Kr 1.850,- Tømmes årlig.
Pr. tank 0-5 m3 Kr 785,- Hytte og fritidsbolig, tømmes hvert 2. år.
Ekstratømming 0-5 m3 Kr 1.570,- Gjelder også hytte- og fritidsbolig
Ekstratømming over 5 m3 Kr 1.850,- Gjelder også hytte- og fritidsbolig
Nødtømming 0-5 m3 Kr 4.073,- Gjelder også hytte- og fritidsbolig
Tillegg pr m3 over 5 m3 kr 320,- Gjelder også hytte- og fritidsbolig

 

 

Kommunale avgifter - Feiegebyr

Kommunale avgifter - Feiegebyr (Oppdatert 23.04.2020) 25% kommer i tillegg på alle satser. Satser gjeldende for 2020
Kommunale avgifter - Feiegebyr (Oppdatert 23.04.2020)
Type tjeneste Pris
Et pipeløp på en bygning Kr. 453,-
For andre og/eller flere pipeløp Kr. 291,-
Feiing av fritidsbolig Kr. 265-
Kjøp av tjenester ut over ordinær feiing/tilsyn Kr. 750,-

 Kommunale avgifter - Renovasjon

Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 21.1.2020) Betalingssatser for renovasjonAlle beløp eks. 25% mva.Satser gjeldende for 2020
Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 21.1.2020)
Type Fratrekk/Tillegg Pris pr. år eks. mva. Kommentar
Abonnement 140 liter Kr. 3.428,- Standard abonnement
Abonnement 240 liter Kr. 3.809,-
Abonnement 360 liter Kr. 4.380,-
Bunntømte containere Kr. 3.809,-
Minstegebyr ved innvilget fritak Kr. 762,-
Skifte av beholder, pr. beholder Kr. 200,-
Heimekompostrering 200,- i rabatt
Hytterenovasjon (fritidsbolig) Kr. 900,-
Hytte- og fritidsbolig Kr. 810,-
Tillegg for stativ mellom 10-30 meter fra godkjent veg Kr. 500,-
Tillegg for stativ mellom 30-50 meter fra godkjent veg Kr. 1.000,-

 

Musikk- og kulturskole
Kulturskole - Undervisningstilbud og betalingssatser Moderasjon for deltakelse på to tilbud: 40% reduksjon på fullprissats
Priser pr. august 2019
Kulturskole - Undervisningstilbud og betalingssatser
Disiplin Pris pr. år Annet Aldersgruppe
Invividuelt og gruppeundervisning
på instrumenter, piano/keyboard
korpsinstrument og trommer
gitar/bass/ukulele
fiolin
Kr. 3.425,- Fra 3. klasse


Fra 4. klasse
Fra 1. klasse
Individuelt og gruppeundervisning
i sang
Kr 3.425,- Fra 4. klasse
Tilpasset undervisning Kr 3.425,- Fra 1. klasse
Musikkmoro Kr 2.570,- Fra 1.-3. klasse
Musikkbarnehage Kr. 1.798,-
Hobbyaktivitetskurs Kr. 1.260,- 25 timer over
10 kvelder
Fra 5. klasse
Dans (usikkert enda) Avhengig av antall uker Fra 1. klasse
Lyd- og konsertproduksjon Kr 3.425,- Fra 6. klasse.
Søskenmoderasjon alle tilbud:
1. søsken 30% moderasjon
2. søsken 50% moderasjon
Instrumentleie (fiolin og messinginstrument) Kr 302,-