Redusert foreldrebetaling i barnehage

Husholdninger med samlet inntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Maksimalpris for heltidsplass i barnehage er 2.990 kroner per måned. 

Fra 1. august 2019 er maksimalpris 3.040 kroner og inntektsgrensen 557.333 kroner.
 

Kriterier

Husholdninger med skattepliktig person- og kapitalinntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Med husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 

Gratis kjernetid

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (gratis kjernetid) til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt på inntil 533.500 kroner. Det gjelder også for barn med utsatt skolestart.
Fra 1. august 2019 vil gratis kjernetid også gjelde 2-åringen og inntektsgrensen er 548 500 kr.
 

Søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning. Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:
For første barn må du betale vanlig pris 
For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon 
For barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon
 

Beregning av moderasjon

Det er kommunekassen som sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 
Det er kommunestyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.
 

Søknadsprosess

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en barnehageplass. Foresatt som søker, må bo på samme adresse som barnet. Det er kommunen, som barnet er bosatt i, som skal behandle søknad om reduksjon i betaling for barnehagebarn. 
 
Du søker om reduksjon i barnehageprisen via elektronisk søknadsskjema. 
 
Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt.
 
Du kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.
 

Søknadsfrist

For deg som har barn som allerede går i barnehage er søknadsfristen innen 31.07.2019.
Husk at du må sende søknad om redusert betaling hvert år. Neste år vil søknadsfristen flyttes fram til 20.06.2020.
 
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil behandles fortløpende. Vedtak vil da gjelde fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.
 

Dokumentasjon

Når du søker elektronisk må du laste ned og legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på inntekten din. Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding. 
 
Alternativt kan du levere dokumentasjonen på Grong kommunehus.
 
Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Du er pliktig til å dokumentere skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Eksempel på slik dokumentasjon: 
De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen. 
Vedtak fra NAV om sosialstønad. 
Vedtak om gyldig oppholdstillatelse 
Studentbevis eller bekreftelse på studier
 
Søknaden blir registrert elektronisk, og saksbehandlingstiden er tre uker.
Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. 
 

Saksbehandling

Kommunen gjør et enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter. 
Vedtak vil bli sendt foreldrene med kopi til barnehage og kommunekassen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling og hvor mye en skal betale i foreldrebetaling. 

 

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette. 
Klagen sender du til:
Grong kommune
Postboks 162,
7871 Grong.
 
Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnd i kommunen.