Bostøtte

Hvem kan søke?

 • Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du
 • Er student med barn
 • Er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
 • Er under 18 år og har egne barn

Krav til boligen

 • Selvstendig bolig med egen inngang
 • Eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile
 • Unntak for bofellesskap hvis boligen er tildelt av kommunen

Hvem kan få bostøtte?

Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. Hvis dette overstiger en øvre grense, har du ikke rett på bostøtte.
Inntekt består av:

 • Brutto inntekt fra lønnet arbeid, pensjon, stønad, næringsinntekt og annet.
 • Formuestillegg, 65 prosent av netto formue fratrukket et fribeløp
 • Inntekt fra skattefri utleie
 • Utenlandsk inntekt og formue som det ikke skattes for i Norge.

Informasjon inntektsgrense

 

Bostøttekalkulator


Du kan selv legge inn opplysninger i bostøttekalkulatoren og beregne din bostøtte.
Vi gjør oppmerksom på at beregningsmodellen gir et resultat på grunnlag av de opplysningene du selv legger inn, og er ikke en lovnad om bostøtte.

Bostøttekalkulator

 

Hvordan kan jeg søke?

 

Søknad sendes elektronisk:

Elektronisk søknadsskjema


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 25. hver måned, og du får svar innen 20. neste måned. Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned.
Saksbehandling
Kommunen tar imot søknaden, registrerer den og har den løpende kontakten med deg. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel Folkeregisteret, Ligningsregisteret og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.
Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Meld fra om endringer
Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer noen endringer. Du må straks melde fra

 • Hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • Hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • Hvis boutgiftene endrer seg
 • Hvis husstandens samlede inntekter overstiger inntektsgrensen som er oppgitt i vedtaket 

 

Hvis du ikke gir beskjed om endringer, så kan for mye utbetalt bostøtte kreves tilbake. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Fra 2013 er det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.
Klagemulighet:
Hvis du mener det er noe feil i vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune. Klagen må være undertegnet. Alle klager behandles av Husbanken.
Linker

Husbanken bostøtte

Kontakt

Anett Sundvik
Sekretær - Bolig
E-post
Telefon 913 30 641
Mobil 913 30 641
Siv Granamo Strømsmo
Sekretær
E-post
Telefon 947 92 636
Mobil 947 92 636