Saksbehandlingsgebyr

 

8.1.0 - SØKNAD OM TILTAK MED ANSVARLIG FORETAK

 

8.1.1 - BOLIGER, FRITIDSBOLIGER OG LEILIGHETSBYGG – ALLE KATEGORIER

For bolig og fritidsbolig etter § 20-1 betales et byggesaksgebyr på kr. 14.065,- pr. selvstendig boenhet. For sekundærleilighet med bruksareal inntil 60 m2 BRA betales 50 % av gebyret pr. selvstendige boenhet. For sekundærleilighet med bruksareal over 60 m2 BRA betales 80 % av gebyret pr. selvstendige boenhet.
For garasjer mellom 70m2  100m2 betales et saksbehandlergebr på kr 8.000,-.
For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr. 11.020,- pr. selvstendige boenhet.
 
8.1.2 - a. NYBYGG SOM IKKE INNEHOLDER BOLIGDEL eller b. TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGG OG HOVEDOMBYGGING AV ALLE BYGNINGER      
 Liste : Gebyr etter Plan- og bygningsloven

For driftsbygninger i landbruket reduseres ovenstående satser med 50 %. 

 

8.1.3 - SØKNAD OM TILTAK MED ANSVARLIG FORETAK

Hvis tiltaket ikke faller inn i en kategori som har standardgebyr jf. pkt. 8.1.1 eller 8.1.2, faktureres behandlingsgebyr med 100 % av grunntakst. Det kan i tillegg påløpe gebyr for situasjonskart, dispensasjon, ansvarsrett, kartajourhold, påvisning av byggelinjer/ husplassering og tilknytning til vann og avløp etc.
 

8.1.4 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Behandlingsgebyr for søknad om rammetillatelse faktureres med 90 %  av  grunntakst.
Det kan i tillegg påløpe gebyr for situasjonskart, dispensasjon, ansvarsrett, kartajourhold, påvisning av byggelinjer/husplassering og tilknytning til vann og avløp etc.
 

8.1.5 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE

Behandlingsgebyr for søknad om igangsettingstillatelse faktureres med 20 % av grunntakst jf. pkt. 8.1.2. Hver søknad om igangsetting av tiltak (trinnvis behandling) skal belastes med 10 % av grunntakst. Det kan i tillegg påløpe gebyr for ansvarsrett etc.
 

8.1.6 - STANDARDGEBYR 1

Kr  1.120,-  betales for:
 • Rehabilitering av piper. 
 • Riving av mindre bygning, konstruksjoner eller anlegg. Jfr. pkt. 8.1.1.
 • Søknad om separate avløpsanlegg fra en boenhet.
 

8.1.7       STANDARDGEBYR 2: 

Kr 2.815,- betales for:
 • Innredning og endring av våtromsinstallasjoner i eksisterende bygning (bad/WC, dusj, vaskerom, badstue o.l.)
 • Ventilasjonsanlegg.
 • Kulde- og varmepumpeanlegg.
 • Private- og offentlige avløpsledninger m.v.
 • Brannalarmanlegg.
 • Skorstein, pipe.
 • Parkeringsplasser, tunneler og kulverter.
 • Haller og anlegg i fjell.
 • Tiltak i eksisterende demninger.
 • Veier, grave- og fyllingsarbeider, enkle løsmasse- og fjellarbeider i dagen.
 • Innhegning mot vei, transportbane, skitrekk o.l.
 • Anmeldelsespliktig forstøtningsmur (innhegning av mur eller betong).
 • Støyskjerm, lysmast, TV-mast, radiomast, tribuner, enkle fartsoppbygg for skibakker o.l.
 • Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong, altan, veranda,          karnapp, endring av utvendige dør- eller vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av  takoverbygg og anlegg av utvendig trapp, kjellernedgang, o.l.
 • Boligbrakke på arbeidsplass.
 • Gangbruer og kjørebruer.
 

8.1.8 - STANDARDGEBYR 3: 

Kr 5.630,- betales for:
 • Riving av større bygning, konstruksjon eller anlegg. Jfr. pkt. 8.1.2.
 • Skilt og reklame.
 • Bruksendring uten bygningsmessige endringer.
 • Søknad om separate avløpsanlegg – fellesanlegg.        
 

8.1.9 - GEBYR FOR BRUKSTILLATELSE FOR TILTAK MED ANSVARSRETT

Midlertidig brukstillatelse, kr. 1.695,-.
Ferdigattest for bygg godkjent før 01.01.2014, kr.    785,-.
 
 
 

8.2.0 - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN UTFØRES AV TILTAKSHAVER  UTEN  ANSVARSØKNAD

 

8.2.1 - Generelle vilkår.

Hvis tiltaket ikke faller inn i en kategori som har standardgebyr, faktureres behandlingsgebyr med 100 % av grunntakst etter pkt. 8.1.2. Det kan i tillegg påløpe gebyr for situasjonskart, dispensasjon, kartajourhold, påvisning av byggelinjer / husplassering,  tilknytningsgebyr til vann og avløp, etc.
 

8.2.2 - STANDARDGEBYR 4: 

Kr 1.120,- betales for:
 • Markterrasse, altan og lignende.
 • Frittliggende bod/uthus under 15 m2 bruksareal eller bebygd areal nærmere nabogrense enn 4 meter.
 • Riving av mindre bygninger. 
 • Telt, tivoli, sirkus og lignende.
 • Mindre skilt- og reklameinnretninger.
 • Mindre anlegg av veger, grave- og fyllingsarbeider.
 • Mindre midlertidige tiltak.
 • Haller kledd med duker eller folie.
 

8.2.3 - STANDARDGEBYR 5: 

Kr 2.815,- betales for:
 • Bautaer, monumenter og skulpturer.
 • Antenner og luftkabelstrekk.
 • Utendørs svømmebasseng/ dammer.
 • Telefonkiosk og nettstasjon.
 • Friluftsrestauranter og uteservering.
 • Mindre fasadeendringer, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong, altan,                   veranda, karnapp, endring av utvendige dør- eller vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anlegg av utvendig trapp, kjellernedgang.
 • Bruksendring uten bygningsmessige endringer.
 • Mindre tilbygg under 15 m2 bruksareal eller bebygd areal.
 • Søknad om deling av grunn, pr. søknad/tomt i hht. godkjent reguleringsplan.
 • Garasje/uthus under 50 m2 bruksareal eller bebygd areal.
 • Driftsbygninger i landbruket under 50 m2 bruksareal eller bebygd areal.

8.2.4 - STANDARDGEBYR 6:       

Kr 5.630,- betales for:
 • Garasje/uthus over 50 m2 bruksareal eller bebygd areal.
 • Større fasadeendringer.
 • Flytebrygger, ankringsplass for småbåter m.v.
 • Driftsbygninger i landbruket over 50 m2 bruksareal eller bebygd areal.
 • Tilbygg under 50 m2 bruksareal eller bebygd areal.
 

8.3.1 - SØKNAD OM FORETAKSGODKJENNING OG ANSVARSRETT

Lokal godkjenning av foretak hvor foretaket har sentral godkjenning, kr.        0.-
Lokal godkjenning av foretak hvor foretaket ikke har sentral godkjenning, kr. 2.500,
Lokal godkjenning til selvbygger: kr. 2.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gebyr for hver funksjon kr.    500,-.
Gebyr for godkjenning av ansvarsrett gjelder pr. foretak.
 

8.3.2 ENDRINGER AV TILTAK – STANDARDGEBYR  7:

Kr. 2.815,- betales for:
 • Behandling av reviderte tegninger (endringer). Med revidert tegninger menes endring av planløsning innenfor godkjente yttermål. 
 • Revidering som medfører endrede yttermål (endret bruksareal/ mønehøyde/ takvinkel / etasjetall og lignende) og/eller endret plassering / situasjonsplan ansees som ny søknad.
 • Fornyelse av tidligere godkjent tiltak. Fornyelse som medfører endringer utover reviderte tegninger ansees som ny søknad.
 

8.3.3 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 betales følgende gebyr:
 • Kurante saker, kr. 3.000,-.
 • Saker som må sendes til høring, kr. 5.500,-.
 • Kompliserte  saker med negative merknader og behov for befaring eller ekstra møter, Kr 7.000,-.
 

8.3.4 - TILSYN OG KONTROLL

Tilsyn etter plan- og bygningslovens kap 25 skal betales etter faktisk medgått tid á kr. 510,- pr. time for tiltakshavers regning. Minstegebyret pr tilsyn settes til kr 1.695,-.
 

8.3.5 - GEBYR FOR SAKER SOM IKKE KOMMER TILUTFØRELSE

Ved avbrutt behandling skal det betales gebyr for anvendt tid etter pkt.7.1.4.
 

8.3.6 - BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER

Bygningsmyndighetene kan engasjere særskilt kontrollør for tilsyn, kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, brannsikring og lignende. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende de faktiske medgåtte utgifter i tillegg til saksbehandlingsgebyr.
 

8.3.7 - GEBYR NÅR SØKNAD BLIR AVSLÅTT

Dersom søknad om tiltak blir avslått faktureres saksbehandlingsgebyr etter vanlig beregning.
 

8.3.8 - GEBYR FOR SAKER SOM IKKE KOMMER TIL UTFØRELSE

For sak som ikke kommer til utførelse refunderes ikke saksbehandlingsgebyr.
 

8.3.9 - ULOVLIG BYGGEARBEID

For byggearbeid som er igangsatt uten tillatelse, tiltak og bruk som er i strid med tillatelse vil det bli ilagt gebyr i henhold til gjeldende satser for behandlingen av den enkelte sak i tillegg til følgende overtredelsesgebyr:
 • Mindre ulovligheter, kr. 11.240,-.
 • Tiltak i som kommer i konflikt med vedtatte planer, kr. 22.480,-. 
Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven kap. XIX beregnes etter medgått tid. Dersom det vedtas tvangsmulkt, vil tvangsmulkt komme i tillegg til saksbehandling etter medgått tid. Utgifter til sakkyndig eller teknisk bistand blir beregnet etter faktisk utgift eller medgått tid.
 

Kontakt

Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 948 69 568
Mobil 948 69 568
Kristin Romundstad
Rådgiver plan- og byggesak
E-post
Telefon 469 10 610
Mobil 469 10 610