Byggetilsyn

 Tilsynsplikten er gitt i plan- og bygningsloven § 25-1.

Gjennom tilsyn skal bygningsmyndighetene påse at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen. Bygningsmyndighetene står fritt til å velge omfang og fremgangsmåte for tilsynet. Kommunens tilsynsplikt omfatter søknadspliktige tiltak med og uten krav om ansvarsrett, tiltak unntatt fra byggesaksbehandling
og ulovlig igangsatte tiltak, herunder ulovlige bruksendringer.
Tilsyn avgrenses også mot ulovlighetsoppfølging. Ved tilsyn avdekkes eventuelle ulovlige forhold. Ulovlighetsoppfølging vil kunne være aktuelt når tilsynet avdekker klare avvik.
 
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt
 
Prioriterte tilsynsområder høsten 2015;
  • Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse
  • Universell utforming.
  • Generelt dokumentasjonstilsyn på boliger og fritidsboliger.
  • Større landbruksbygg.
 
Skriftlig varsel om tilsyn blir utsendt i god tid før tilsynet utføres.