Feiing - Arbeid på tak - Sikker adkomst for feier

Om arbeid på tak for feier

Den siste tiden har det brannvesenet mottatt mange spørsmål vedrørende hvorfor feiing ikke er utført. Årsaken i de fleste tilfellene har vært at det ikke finnes godkjent takstige m.v. 
I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse-, miljø og sikkerhet stilles det krav til arbeidstakernes sikkerhet i deres arbeidssituasjon. 
 
Huseier har rett til å få feiet, men brannsjef kan ikke, med bakgrunn i feierens sikkerhet, pålegge feieren å feie der det ikke finnes godkjent stige og takstige. Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da det i henhold til lov om brann, eksplosjons og ulykke med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, er eier av bygningen som er ansvarlig for brannsikkerheten. Dette medfører blant annet at huseier forplikter å sørge for at feieren ferdes trygt på taket, uansett årstid og føreforhold, slik at feiing kan utføres. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26 juni 2002).
 

Krav til godkjent takstige og løs stige

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:
  • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen. 
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. 
  • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
  • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte. 
  • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. 

Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Videre gjelder følgende:

  • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige. 
  • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning. 
  • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning. 
  • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell. 
Alternativet til takstige kan være feieluke på loft. 
Ved en slik løsning må eier være klar over at adkomst for brannmannskap ved for eksempel pipebrann ikke alltid er tilfredsstillende.
 
Logo Namdal brann- og redningsvesen - jpg. - Klikk for stort bilde
 

 

Kontakt

Tommy Tørring
Brannsjef
E-post
Telefon 900 10 160
Mobil 900 10 160
Geir Freland
Varabrannsjef
E-post
Telefon 913 68 500
Mobil 913 68 500