Hva er en kommuneplan?

Hva er en kommuneplan?

Kommunene skal etter plan og bygningsloven utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen. 

Kommuneplanen gir de overordnede politiske rammebetingelsene for planlegging, forvaltning og utbygging i en periode på 10-12 år.

Kommuneplanen består av en strategidel - der kommunens visjon, overordna mål og satsingsområder fremgår - og en arealdel – som er en juridisk bindende plan for forvaltningen av kommunens arealer. Det utarbeides ofte kommunedelplaner for avgrensede geografiske områder (eks. sentrum) og/eller spesielt prioriterte områder (eks. barn og unge). Gjennom kommuneplanens arealdel legges rammebetingelsene for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Hvordan medvirke/delta i kommunale planer?

Kommunen skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten. Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta i planprosessen.

Enhver oppstart av planarbeid, høring av planforslag, informasjonsmøte/folkemøte blir kunngjort i Namdalsavisa, på nettsiden og Facebookside. I tillegg blir berørte parter kontaktet spesielt. Det vil kunne være mange mulig former for medvirkning. Dette er avhengig av type plan og tema som behandles. Det meste settes i gang av kommunen, men også den enkelte innbygger kan ta initiativ. Dette kan være i form av skriftlig merknad, personlig kontakt med kommunen eller organisering av grendemøte etc