Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. 

Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen:
 1. Oppstart av reguleringsplaner
 2. Reguleringsplaner til høring
 3. Vedtatte reguleringsplaner
 
Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier:
 1. Områderegulering
 2. Detaljregulering

Oppstart av reguleringsplaner

Når planarbeidet blir igangsatt skal berørte offentlige organer og andre interesserte bli varslet. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 
 
Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.
 
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis og at man gir en frist på minimum 3 uker (etter forvaltningsloven), men helst  4-6 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.
 

Reguleringsplaner til høring

Planforslaget omfatter en planomtale, et plankart og bestemmelser.
 
Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, blir dette lagt fram til politisk behandling. I Grong kommune er det formannskapet som har funksjon som det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven. Det er dette utvalget som gjør vedtak om at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn (høring).
 
Offentlig ettersyn gjøres kjent ved annonse i Namdalsavisa, brev til grunneiere, naboer, eventuelt lag og foreninger, offentlige og andre private høringsinstanser, på kommunens Facebookside på på denne siden. I forbindelse med offentlig ettersyn gis det en frist for å komme med merknader, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10.
 
Kommunens planportal gir oversikt over reguleringsplaner som for tiden er i oppstart eller som er ute på høring.
 

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området de dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir også kunngjort ved annonse i Namdalsavisa og ved brev til berørte parter Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.
 

Kommunens planportal gir oversikt over alle planer som er vedtatt og som er gjeldende for hver enkelt eiendom. I tillegg finnes en ovesrikt over alle  gjeldende planer, omtales som planregister.

Linker

 
 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål som gjelder kommunens reguleringsplaner kan du ta kontakt med Lars Arnesen i avdelig for Plan, eiendom og bygg.
 

Kortfattet guide i bruk av Grong kommunes planportal med utgangspunkt i et konkret eksempel

 • Åpne nettsiden https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal/.
 • For å finne en plan mån først velge den eiendommen man ønsker informasjon om. 
 • Ta for eksempel Namsen Auto på Vårryggen industriområde.
 • Klikk på butikken til Namsen Auto (eiendom merket nr. 6).
 • Når man klikker på denne kommer det frem planer under Kartlagsinfo i høyre side av  vinduet.
 • I dette tilfellet finner man informasjon om Kommuneplan og reguleringsplaner.
 • Man kan derfra klikke seg videre innover til man finner dokumentene i berørte planer.