Når kreves reguleringsplan?

Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan. Dette er hjemlet i kommuneplanens arealdel for Grong kommune og kommunedelplan for Grong sentrum.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert gjennom Grong kommunes kartinnsyn. Velg Grong kommune. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg regulerings-/bebyggelsesplaner under «velg karttype» i menyen til venstre. Du kan også kontakte avdeling for plan, byggesak, GIS og oppmåling.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

 

HVEM KAN FREMME REGULERINGSPLAN?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte saksbehandlerne på planavdelingen og be om et oppstartsmøte.

PLANPROSESSEN

  1. Oppstartsmøte (planinitiativ leveres i forkant av møtet).
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter, samt annonse i avisa.
  4. Utarbeidelse av planen og innsending til kommunen.
  5. Førstegangs behandling i kommunen.
  6. Offentlig ettersyn / høring i minimum 6 uker.
  7. Eventuell bearbeidelse av planen.
  8. Sluttbehandling.
  9. Endelig vedtak av planen i kommunestyret. Det er mulig å klage på kommunestyret sitt vedtak.

 

Dersom det gjøres større endringer underveis i prosessen eller det kommer innsigelse til planforslaget fra berørte sektormyndigheter vil det kunne bli krav om ny høringsrunde og eventuell mekling. Dette vil medføre lenger saksbehandlingstid.

 

SAKSBEHANDLINGSTID

Det tar omtrent ett år fra varsel om oppstart av planarbeid til planen er vedtatt av kommunestyret. Fremdriften vil avhenge av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Kommunen sin saksbehandlingstid er inntil 12 uker fra et komplett planforslag er mottatt.
 

SAKSBEHANDLINGSGEBYR - PLANSAKER

Betalingssatser for private reguleringsplaner, fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008, § 33-1. Gebyrene er unntatt mva.

9.1 - GENERELLE BESTEMMELSER OG OPPLYSNINGER
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

9.2 - KVALITETSKRAV
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette gjelder både innhold i plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og øvrig dokumentasjon, samt kvalitet på digitale sosi-data.

9.3 - PLANFORSLAG DET SKAL BETALES GEBYR FOR
Forslag til reguleringsplaner/detaljplaner, etter  pbl. 12-11, og forslag til endring av reguleringsplan/detaljplan, etter pbl. § 12-14 jf. pbl. 12-11.

9.4 - TILBAKETREKKING AV SAK
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

9.5 - AVVISNING AV PLANFORSLAG
Dersom planforslaget blir avvist ved 1.gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagstiller at saken legges frem for kommunestyret, og den blir avvist, opprettholdes gebyr på 50 %. Fatter kommunestyret vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn, betales fullt behandlingsgebyr.

9.6 - GEBYRSATSER FOR REGULERINGSPLAN /  DETALJPLAN

 Liste : 9.6.2 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7

 

 Liste : 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal

 

 

9.7 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJPLAN, PBL. § 12-14
For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan/detaljplan beregnes et behandlingsgebyr på 50 % av gebyr etter pkt. 9.6.1 og 9.6.2 ut fra areal på planområdet, m2, og bebyggelsen, BRA.

9.8 - TILLEGGSAREAL
Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen belastes ikke med gebyr.

9.9 - TILLEGGSKOSTNADER
I tillegg til behandlingsgebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, for eksempel befaring, geotekniske undersøkelser, arkeologiske utgravninger m.m.

9.10 - BEHALDINGSGEBYR FOR PLANPROGRAM OG KONSEKVENS­UTREDNING
For reguleringsplaner som utløser krav om planprogram, og eventuelt også krav om senere konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales et samlet behandlingsgebyr likt 50 % av gebyret etter pkt. 9.6.1 for planforslaget.

Utgifter kommunen/ansvarlig søker måtte ha til ekstern faglig bistand dekkes av ansvarlig søker, og kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret.

9.11 - BETALINGSFRIST
Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Det vil si at saksbehandlingsgebyr for planprogram og konsekvensutredning skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Saksbehandlingsgebyr for behandling av planforslaget skal betales før planforslaget tas opp til behandling.

Samlet gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal, jf. pkt. 9.6.1, a, b eller c, + planlagt ny bebyggelses areal jf. pkt. 9.6.2 + eventuell gebyr for konsekvensutredning jf. pkt. 9.10.