På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbkamelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Offentlig ettersyn
Publisert 24.01.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.01.2019 til 11.03.2019. Listene er lagt ut på kommunehuset. 

Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for alle eiendommer i Grong kommune. 
 
 
 
Eventuelle klager på taksten sendes Grong kommune, Postboks 162, 7870 Grong, evt. som epost til postmottak@grong.kommune.no innen 18.3.2019.  
Økonomiavdelingen
 
Publisert 19.12.2018

Grong kommunestyre vedtok i møte den 29.11.2018 reguleringsplan for Bjørgan hytte og caravan, planID 2014005. Planen hjemler bygging av fritidsboliger innenfor 3 nye felt på Bjørgan. Planen overlapper to eldre planer, og deler av disse er vedtatt opphevet. Dette gjelder:

- Del av reguleringsplan Bjørgan planID 1991001

- Del av områderegulering nasjonalt ski- og skiskytteranlegg Bjørgan planID 2013002.

Dokumenter i saken:

 

Plankart (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 63 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 5 MB)

 

Om du har spørsmål til planen ta kontakt med Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51 eller lars.arnesen@grong.kommune.no.

 

 

Publisert 18.12.2018
Dokumenter til offentlig ettersyn

Grong kommune v/formannskapet vedtok i møte den 27.11.2018 i sak 140/18 å legge ut på høring omlegging av trasè for løype for rekreasjonskjøring med snøscooter.

Aktuell omlegging behandles som endring av Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune.

Publisert 28.11.2018
Offentlig ettersyn

Formannskapet har behandlet forslag til årsbudsjett for 2019,  samt rullering av fireårig økonomiplan for perioden 2019 - 2022. Denne planen kan du se, enten ved å lese den ved å laste ned dokumentene (2 stk.) på denne nettsiden, eller dra på kommunehuset og lese den der.

Publisert 21.11.2018
Logo NTE

 

Høring av revisjonsdokument før Øvre Namsen

 

Det pågår for tiden en vilkårsrevisjon for NTEs anlegg i Øvre Namsen, og NTE har utarbeidet revisjonsdokument i saken. Det er NVE som er vedtaksmyndighet i denne type saker.

NVE har mottatt revisjonsdokumentet og vedtatt å legge det ut til offentlig ettersyn. Grong kommune har fått oversendt dokunentet, og det legges nå ut til offentlig ettersyn på Grong kommunes nettside, samt på servicekontoret på kommunehuset. Ytterligere informasjon er å finne på www.nve.no/konsesjonssaker.

 

Har du spørsål til vilkårsrevisjonen?

Spørsmål i saken kan rettes til NVE v/Bjørn Høgaas på tlf. 906 424 71.

 

Har du merknader til planforslaget?

Merknader sendes innen 1. mars 2019 på epost til  nve@nve.no eller pr. brev til NVE Konsesjonsavdelingen, P.b. 5091 Majurstua, 0301 Oslo.

 

Dokumenter i saken:

Revisjonsdokument for reguleringene i Øvre Namsen (PDF, 10 MB)

 

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøring


Vedtak:


Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 51/18 og fattet slikt vedtak:

  1. I reguleringsplankart for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003, datert 26.02.2018 gjøres følgende endring:

- Vestre adkomst/kryss fra fv. 760 til Grong næringspark tas ut av plankartet, og det reguleres kun 1, ett kryss/en adkomst til næringsparken.

Endringen er i tråd med innkomne merknader/innsigelser og av skjerpende karakter og vurderes derfor ikke å være vesentlig. Ny høringsrunde vurderes ikke å være påkrevd.

Med denne endring og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre forslag til detaljreguleringsplan for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003 med tilhørende bestemmelser.

  1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Grong kommunestyre å oppheve reguleringsplan for «Grong næringspark», planID 2014001.

 

Dokumenter i saken:
 

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 2 MB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøring

Vedtak:

Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 52/18 og fattet slikt vedtak:

Grong kommunestyres vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre detaljreguleringsplan for «Fortetting Paradistrekket», planID 2017001, som vist i plankart datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018.

 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av de deler av «Reguleringsplan for felt H6», planID 2010002, «Bebyggelsesplan område B» planID 1991004 og «Regplan for Bjørgan», planID 1991001, som berøres av «detaljregulering fortetting Paradistrekket».

 

 

Dokumenter i saken:

Plankart (PDF, 546 kB)

Bestemmelser (PDF, 201 kB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 625 kB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.

 

Publisert 17.04.2018
Kunngjøring

Vedtak

Grong kommunestyre fattet i møte den 22.03.2018, sak 16/18 følgende vedtak:

  1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre detaljreguleringsplan for «Fortetting Homonessetra», planID 2017002, som vist i plankart datert 27.11.2017, sist revidert 23.02.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 27.11.2017.
  2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. 12-12 opphever Grong kommunestyre følgende reguleringsplaner: - Bebyggelsesplan område A – Bjørgan, planID 1991003 - Reguleringsplan for Veiumstunet/Homonessetra, planID 2007001B.
  3. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. 12-12 opphever Grong kommunestyre de deler av reguleringsplan for Bjørgan, planID 1991001, bebyggelseplan område B – Bjørgan, planID 1991004 og detaljreguleringsplan felt H6, planID 2010002 som berøres av detaljregulering «Fortetting Homonessetra, planID 2017002».

Dokumenter i saken

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel. Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til

Grong kommune
Pb. 162
7870 Grong
Publisert 27.02.2018
Offentlig ettersyn

Grong kommunestyre vedtok i møte den 08.02.2018, sak 11/18 detaljreguleringsplan for Trøahaugen Vest. Planen hjemler bygging av nye boliger i området ved ball-løkka rett øst for Namdals folkehøgskole.

Ønsker du å vite mer om planen eller komme med innspill?

Opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker. Eventuell klage sendes Grong kommune, Pb. 162, 7871 Grong.

Dokumenter i saken

Publisert 29.11.2017
Offentlig ettersyn

Formannskapets har behandlet forslag til årsbudsjett for 2018 og en fireårig økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Denne planen kan du se, enten ved å lese den ved å laste ned dokumentene (2 stk.) på denne nettsiden, eller dra på kommunehuset og lese den der.

Planen er tilgjengelig i 14 dager fra og med 29. november 2017.
Formannskapet vil ta med seg de innspill som kommer inn innen fristen og foreta en ny behandling i formannskapets møte 14. desember.

Endelig behandling vil skje i kommunestyret den 19. desember. 

Dokumenter i saken:

Ordføreren

Publisert 05.07.2017

Et sak kan ha mange navn. På vår nettside er saker som skal legges ut til offengligheten slik at du kan komme med tilbakemeldinger lagt inn under "Offentlig ettersyn".  Der samles alle saker som omhandler høringer og kunngjøringer. 

Direkte link til oversikt over saker til offentlig ettersyn (Høringer og kunngjøringer).


Fant du det du lette etter?