På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbakemelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Høringer og kunngjøringer
Publisert 03.12.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2020 og rullering av økonomiplan 2020 - 2023 er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 14 dager f.o.m. 4. desember 2019

  

Publisert 16.11.2019

  Gebyrer og betalingssatser endres vært år, og du har nå muligheten til å si din mening ved å komme med kommentarer til forslaget. 

Forslag betalingssatser - Del 1 (PDF, 399 kB)

 • Gjelder gebyrer og satser for:
  • barnehage, SFO og norskopplæring
  • Hjemmetjenester under helse og omsorgssektoren
  • teknisk sektor, landbrukssektoren og kultursektoren

 

 • Gjelder gebyrer og satser for:
  • Teknisk sektor
  • Landbrukssektoren
  • Kultursektoren

 

Publisert 18.09.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.


Formannskapet i Grong kommune har, i sak 75/19, behandlet forslag til ny politivedtekt for Grong kommune. Formannskapets vedtak:

 

 1. Forslag til ny politivedtekt for Grong kommune, datert 16.07.2019 legges ut til offentling ettersyn og høring i samsvar med forvaltningslovens § 37. Høringsfrist settes til 6 uker etter kunngøring.
   
 2. Etter at uttalelser foreligger legges poltivedtekten fram for ny behandling i formannskapet, deretter sluttbehandling i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak sendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Publisert 25.06.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Formannskapet vedtok i møte 21.05.2019 sak 47/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. august 2019 og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant.

 

Høringsuttalelser sendes til:

Grong kommune, postboks 162 Granvegen 1, 7871 Grong eller på epost: postmottak@grong.kommune.no 

Høringsfrist: 1. august 2019.
 

Spørsmål kan rettes til:

Brannsjef Tommy Tørring tlf 900 10 160.

 

Publisert 24.01.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.01.2019 til 11.03.2019. Listene er lagt ut på kommunehuset. 

Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for alle eiendommer i Grong kommune. 
 
 
 
Eventuelle klager på taksten sendes Grong kommune, Postboks 162, 7870 Grong, evt. som epost til postmottak@grong.kommune.no innen 18.3.2019.  
Økonomiavdelingen
 
Publisert 19.12.2018

Grong kommunestyre vedtok i møte den 29.11.2018 reguleringsplan for Bjørgan hytte og caravan, planID 2014005. Planen hjemler bygging av fritidsboliger innenfor 3 nye felt på Bjørgan. Planen overlapper to eldre planer, og deler av disse er vedtatt opphevet. Dette gjelder:

- Del av reguleringsplan Bjørgan planID 1991001

- Del av områderegulering nasjonalt ski- og skiskytteranlegg Bjørgan planID 2013002.

Dokumenter i saken:

 

Plankart (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 63 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 5 MB)

 

Om du har spørsmål til planen ta kontakt med Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51 eller lars.arnesen@grong.kommune.no.

 

 

Publisert 18.12.2018
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Grong kommune v/formannskapet vedtok i møte den 27.11.2018 i sak 140/18 å legge ut på høring omlegging av trasè for løype for rekreasjonskjøring med snøscooter.

Aktuell omlegging behandles som endring av Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune.

Publisert 28.11.2018

Formannskapet har behandlet forslag til årsbudsjett for 2019,  samt rullering av fireårig økonomiplan for perioden 2019 - 2022. Denne planen kan du se, enten ved å lese den ved å laste ned dokumentene (2 stk.) på denne nettsiden, eller dra på kommunehuset og lese den der.

Publisert 29.06.2018


Vedtak:


Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 51/18 og fattet slikt vedtak:

 1. I reguleringsplankart for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003, datert 26.02.2018 gjøres følgende endring:

- Vestre adkomst/kryss fra fv. 760 til Grong næringspark tas ut av plankartet, og det reguleres kun 1, ett kryss/en adkomst til næringsparken.

Endringen er i tråd med innkomne merknader/innsigelser og av skjerpende karakter og vurderes derfor ikke å være vesentlig. Ny høringsrunde vurderes ikke å være påkrevd.

Med denne endring og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre forslag til detaljreguleringsplan for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003 med tilhørende bestemmelser.

 1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Grong kommunestyre å oppheve reguleringsplan for «Grong næringspark», planID 2014001.

 

Dokumenter i saken:
 

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 2 MB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.

 

Publisert 29.06.2018

Vedtak:

Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 52/18 og fattet slikt vedtak:

Grong kommunestyres vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre detaljreguleringsplan for «Fortetting Paradistrekket», planID 2017001, som vist i plankart datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018.

 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av de deler av «Reguleringsplan for felt H6», planID 2010002, «Bebyggelsesplan område B» planID 1991004 og «Regplan for Bjørgan», planID 1991001, som berøres av «detaljregulering fortetting Paradistrekket».

 

 

Dokumenter i saken:

Plankart (PDF, 546 kB)

Bestemmelser (PDF, 201 kB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 625 kB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.