Krav når du skal selge/servere mat og/eller alkohol

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven og skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

Serveringsbevilling.
Søknad om serveringsbevilling fremmes på dette skjemaet.
For at serveringsbevilling skal kunne gis må daglig leder avlegge etablererprøve i henhold til serveringsloven.
Prøve kan avlegges ved Grong kommune. Prøveavleggelse koster kr 400,- ved første gangs forsøk, senere kr 150,- pr. gang for ev. senere førsøk.
For å avtale prøvetid: Ta kontakt med Britt Line Thomassen Wold, Grong kommune. E-post britt.line.wold@grong.kommune.no
 
Læremateriell for etablererprøven kan bestilles fra VINN.
Telefon 76 96 72 00 eller e-post: firmapost@vinn.no
Se ev. også www.vinn.no
Privatpersoner/foretak, må benytte betalingsløsningen på www.vinn.no.
(Pris kr 400,- eks. gebyr/porto.)
Serveringsloven finnes her
 
For servering er det også meldeplikt til Mattilsynet, og lokalene må tilfredsstille kravene i hht. næringsmiddellovgivningen. Ta kontakt med Mattilsynets avdeling i Namsos eller Kolvereid om disse forholdene.
Informasjon om meldeplikt, og skjema finnes på Mattilsynets nettsider.
 
Skjenkebevilling.
For å få skjenkebevilling er det en betingelse at det foreligger serveringsbevilling, jf. orienteringen foran.
Søknad om skjenkebevilling fremmes på eget skjema (PDF, 190 kB).
For at skjenkebevilling skal kunne gis må styrer og stedfortreder avlegge godkjent kunnskapsprøve i henhold til alkoholloven Prøve kan avlegges ved Grong kommune. Prøveavleggelse koster kr 400,- ved første gangs forsøk, senere kr 150,- pr. gang for ev. senere førsøk.
For å avtale prøvetid: Ta kontakt med Britt Line Thomassen Wold, Grong kommune. E-post britt.line.wold@grong.kommune.no
Læremateriell kan bestilles hos www.vinn.no
Det kan fremmes søknad før prøvene er avlagt, men i et ev. bevillingsvedtak vil det bli tatt forbehold om beståtte prøver.
 
Bevillingsgebyr for skjenkebevilling: 
For skjenkebevilling må det betales gebyr pr. solgte liter, men det er et minimumsgebyr på f.t.kr 4.800,- pr. år. Gebyrsatsen, som fastsettes av staten, endres for hvert år. Det kan søkes om lavere gebyr i enkelttilfelle.
Lov, forskrift m.v. vedr. alkoholbevillinger:
For skjenkebevilling vil hovedtema i kunnskapsprøve være:
Alkohollovens kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9.
Alkoholforskriftens kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 14.
 
Krav om internkontroll etter alkohollovens kapittel 8 trådte i kraft i 2006. Her vil det bli gitt veiledning fra Skjenkekontrollen i Namdal, som også vil føre kontroll med at internkontroll er i orden på salgs- og skjenkestedene.
En veileder om internkontroll finnes på Helsedirektoratet sine nettsider. 
 
Salgsbevilling.
Hvis du planlegger å selge for eksempel øl i boks eller flasker, så må du søke om en salgsbevilling. Det skal være en styrer og en stedfortreder for styrer, og begge må ha avlagt prøve i henhold til alkohollovgivningen i likhet med det som kreves for å kunne skjenke alkohol.  Skjema for å søke om salgbevilling finnes her (PDF, 30 kB).  For salgsbevilling skal det betales gebyr etter antall solgte liter, men minimumsgebyret er på f.t. kr. 1.540,- pr år.