Grong ettersøksring

Grong kommune har en ettersøksringen som skal kunne bistå jaktlag som får problemer under hjorteviltjakta.


Ettersøksringen er ansvarlig for å bemanne kommunens vakttelefon (tlf 906 54 082) for skadeskyting hver dag (kl 06.00-22.00) under jakta.


Det er også mulig å tegne ettersøksavtaler med Grong ettersøksring, ta kontakt med leder Bjørn Sandstå på bsandsta@gmail.com eller mob 415 04 504. 

ETTERSØK OG ETTERSØKSHUND 

Ethvert skudd mot storvilt skal betraktes som treff. Jegeren plikter derfor å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Påskutt, men ikke felt elg skal meldes Grong kommune v/vakttelefonen senest innen utløpet av samme dag dersom ettersøket er uten resultat. Grong kommune har bare ett vald slik av forfølgningsretten i praksis gjelder inntil dyret forlater kommunen. Påfølgende dager skjer ettersøket etter pålegg av kommunen. Dersom elgen går inn på nabojaktfelt, så må jaktleder for det jaktfeltet kontaktes. Liste over jaktlederne og vakttelefoner for nabokommunene er sendt ut og tilgjengelig på infosida om elgjakta på nettet. 


Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jeger ha tilgang til godkjent ettersøkshundekvipasje. Hunden må kunne være på sporet senest 4 timer etter skuddet falt. Dersom den som selger jakten (tidl. valdansvarlig) har ordnet ettersøkshund må jaktlaget få kopi av avtalen. Oversikt over godkjente hunder finnes på sidene til Norsk kennel klubb. Ettersøkskontrakt for jaktlag dersom jaktlaget ikke har godkjent hund selv finnes bl.a. på NJFFs hjemmesider. 
 

SEND INN KOPI AV ETTERSØKSAVTALENE

Minner om at kommunen skal ha tilsendt kopi av ettersøksavtalene alle jaktalgene har med offentlige godkjente ettersøkshunder, før jakta. Dersom dere har hund sjøl, så send i alle fall en e-post eller telefon med melding om hvilken ettersøksekvipasje som er på hvilket jaktfelt. Selv om det er jaktlaget som må tegne avtale med ettersøksekvipasje, så må etterøksavtalen kunne framvises ved forespørsel, så det er bra om alle jegerne på jaktlaget får kopi. 

ETTERSØKSAVTALER MED ETTERSØKSRINGEN

Ettersøksringen i Grong opptrer på vegne av kommunen når man ringer vakttelefonen, eventuelt bistår og rapporterer til kommunen. Vakttelefon er åpen hele jakta fra kl 08.00-22.00, på tlf 906 54 082. 

Dersom noen ønsker å tegne ettersøksavtaler med ettersøksringen, ta kontakt med ettersøksringens leder Bjørn Sandstå, på bsandsta@gmail.com eller mob 415 04 504. Pris per dyr, rådyr kr 150,- og elg/hjort kr 250,-. Avtalen ligger lenket på sida. 

Ettersøksringen ønsker først og fremst å tegne avtaler jaktlagene, men dersom det kommer opp noe uventet og f.eks om man ikke får tak i den offentlige godkjente ettesøkshunden man har avtale med, så kan man altså også leie ettersøksringen fra dag 1 etter vederlag (kr 250,- pr time og kjøring + mva).

OPPKLARINGER RUNDT ETTERSØK

Det er alltid en del diskusjoner rundt tolkninger av forskriften når det kommer til ettersøk, så link til lovverket ligger lenket på sida, og noen klargjørende punkt kommer under for de som er spesielt interessert. 

Brosjyren ”Ble det bom?” har også en grei redegjørelse for dette. Det er ikke så vankelig i utgangspunktet, men det verserer mange varianter av hvordan folk tror/mener det er. 

  • Dersom det finnes noen som helst grunn til å tro at dyret er truffet, så plikter jaktlaget å ettersøke dyret på beste mulige måte, og kan ikke jakte på noe nytt dyr så lenge ettersøket pågår. 
  • Første dag skal laget selv gjøre ettersøk (dersom de ikke har tegnet avtale med ringen da).
  • De som har påskutt dyret har rett til å forfølge og tilegne seg dyret også på grunn der andre har jaktrett (annet jaktfelt og annet vald), men jaktleder, grunneier og kommune må da varsles. 
  • Ved utløpet av første dag skal man ringe kommunens vaktelefon og varsle dersom ettersøket er resultatløst. 
  • Det er da videre kommunen som avgjør om det skal være videre ettersøk eller om det kan friskmeldes/avsluttes ettersøk, men laget kan selv gå ettersøket i kommunal regi. Det er altså ikke hvem som går ettersøket som bestemmer om det er ett såkalt ”kommunalt ettersøk”, men hvem som har myndighet. 
  • Dersom dyret går inn på annet jaktfelt, så kan jaktlaget som har skadeskutt dyret pålegges ettersøk der, som på eget jaktfelt. Jaktlaget som opprinnelig jakter der må tilpasse jakta si til ettersøket og enten jakte i en annen del av jaktfeltet, men hjelper i mange tilfeller også til med ettersøket ved å sette ut poster osv. 
  • å annet vald opphører retten til dyret ved utgangen av den dagen såret vilt kom inn på valdet. Ettersom vi har kun ett ”vald” i Grong så har man altså retten og plikten så lenge dyret er i Grong, men rimelig at vi her i praksis ser jaktfeltene som ”vald” ettersom vi ikke ønsker at alle i Grong stopper jakta om det blir ettersøk på ett jaktfelt. 
  • Det er ingen regel for hvor lenge man kan pålegges å gå ettersøk, så fremt det er rimelig mulighet for å finne det sårede dyret. 
  • Dersom noen fra ettersøksringen kommer ut og går ettersøk enten etter privat avtale eller i offentlig regi, så plikter jaktlaget å bistå. 
  • Dersom påskutt elg blir friskmeldt/ettersøket avslutta av kommunen, men likevel gjenfinnes død, så går dette ikke på kvoten, men som fallvilt.Men så fremt elgen gjenfinnes levende og skytes tilfaller den jaktlaget, uansett om den er skadet eller ikke. 

Men uansett lovtolkning omkring både rett og plikt til å drive ettersøk, så husk at viktigst av alt er sunn fornuft, at man samarbeider godt mellom jaktfelt/vald/kommuner og at dyret blir funnet! 

Ble det bom
Lovverk og bestemmelser

 

Publisert av Brit-Agnes Buvarp. Sist endret 01.03.2019
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Brit-Agnes Buvarp
Miljørådgiver