Grong storvald - målsettinger for hjortevilt

Hele Grong har siden 2004 vært organisert i ett storvald. Grong storvald hjortevilt har utarbeidet den 5.generasjonen Bestandsplan for elg, hjort og rådyr 2017-2019 (PDF, 3 MB)

 

Storvaldets målsettinger - hovedmål

 1. Etablere og stabilisere en elgstammen innenfor Grong storvald hjortevilts grenser (Grong kommune) som tåler et totalt årlig uttak (jakt + irregulær avgang) på mellom 250 og 300 dyr (minimum 200 dyr gjennom jakt). På sikt prøver man å øke antallet gjennom jakt og redusere antallet pga. irregulær avgang.

 2. Redusere irregulær avgang av elg, med hovedfokus på påkjørsler på jernbane og vei.

 3. Tilstrebe en biologisk optimal kjønnsfordeling i elgstammen i Grong.

 4. Videreføre en fleksibel elgforvaltning innen Grong Storvald hjortevilt (Grong kommune), med et visst rom for ulik statusbeskrivelse av elgstammen, målsetting med stammen og da nødvendigvis ulik avskytingspolitikk og avskytingsplan. Dette for at det enkelte elgvald skal føle at de får gjennomslag for sine meninger, ønsker og målsettinger i forvaltningen av elgen. Dog kan ikke ulikhetene bli for store.

 

Storvaldets delmål

 • Etablere en finansieringsordning for den lokale elgforvaltningen i kommunen.
   
 • Jobbe for at rettighetshaverne i Grong skal få så frie muligheter som mulig i forhold til å skape økte næringsinntekter med bakgrunn i elgresursen. Dette blant annet gjennom en permanent utvidelse av jakttida for elg i Grong.
 

Begrunnelse for målsettingene:

Hovedmål 1:

Med dagens kunnskap og viten om elgstammen i Grong, mener Grong storvald hjortevilt at man kan forsvare å ha en elgstamme på et nivå som tåler et totalt uttak på mellom 250 og 300 dyr, slik vi har hatt de siste årene (2014: 221 jakt og 25 irregulær avgang = tot. 246 dyr. 2015: 233 jakt og 46 irregulær avgang = tot. 279 dyr. 2016: 224 jakt og 105 irregulær avgang = tot. 329 dyr).  Dette betyr en stabilisering av bestanden på dagens nivå for storvaldet samlet, med litt forskjellig fokus fra vald til vald. Storvald/valdene har fortsatt fokus på:

 • Størrelsen på irregulær avgang, med hovedfokus på påkjørsler på jernbane og vei.
 • Elgbeitesituasjonen.
 • Beiteskader på gran slik skogbruket og enkelte elgvald hevder.

Hovedmål 2:

Grong storvald hjortevilt ønsker å videreføre og oppmuntre til en fleksibel elgforvaltning i kommunen. De ulike valdene kan ha ulik status for elgbestanden i sitt område, målsettingene for stammen kan variere noe og tiltakene (avskytingsplanen) vil nødvendigvis bli litt forskjellig fra vald til vald. Det er viktig at valdene føler at deres ønsker blir hørt i forvaltningen av elgen.

Hovedmål 3:

En optimal kjønnsfordeling i elgstammen er viktig for å holde produksjonen av elg oppe. Naturlig blir det født ca. 52%/48% i favør av oksekalver. Uttaket gjennom jakt bør være tilnærmet det samme som den naturlige tilveksten. Grong storvald hjortevilt har i sin avskytingsavtale satt at man for storvaldet maks kan skyte 55% handyr 1½ år og eldre.

Hovedmål 4:

Som beskrevet i punkt 7.3. i bestandsplanen, er irregulær avgang på elg alt for høy i Grong kommune. Særlig ille er påkjørslene på jernbanen. Både Grong kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling har de senere årene jobbet iherdig med tiltak, særlig langs vei. Dette arbeidet støtter Grong Storvald hjortevilt fult ut. Påkjørslene er forbundet med skader på mennesker, store skader og lidelser for elgen og store økonomiske kostnader. Det blir feil at et så stort antall elg blir "tatt" ut på denne måten. Disse ressursene burde vært høstet på en annen måte. Gjennom en noe mindre elgstamme og rydding langs vei og jernbane, vil forhåpentligvis irregulær avgang gå ned.

Et litt nytt moment i diskusjonen rundt irregulær avgang på elg er den økende bjørnestammen vi mener å ha i kommunen. At bjørn tar elg er ikke noe nytt og med flere bjørner så blir flere elger tatt. Dette må vi ha et visst fokus på.

Delmål 1:

Rettighetshavernes økte engasjement i den lokale elgforvaltningen i kommunen, blant annet gjennom etableringen av Grong storvald hjortevilt, medfører mer arbeid og økte utgifter for rettighetshaverne. Målet er å gjøre rettighetshaverne økonomisk i stand til å ta denne jobben og dette ansvaret. Derfor må en ny modell for finansiering av disse oppgavene på plass.

Tema har vært drøftet flere ganger og flere forslag til finansiering er lagt fram, både for administrasjonen i Grong kommune og HU, uten at vi foreløpig har kommet fram til noen (permanent) løsning. Grong Storvald hjortevilt vil fortsatt jobbe med denne saken.

Delmål 2:

Grong storvald hjortevilt ønsker å bidra til å legge forholdene til rette for økt næringsinntekt med basis i elgressursen i kommunen. Gjennom en lang jaktperiode vil rettighetshaverne kunne selge flere jaktperioder, de vil ha bedre tid til å ta ut de dyrene som forvaltningsmessig skal ut og man kan i større grad jakte effektivt når dyrene er i de respektive jaktområdene.Med den rel. nye forskriften om ny jakttid på elg på plass, kan man si at dette nålet langt på vei er oppnådd.