Informasjon om hjorteviltjakta 2017

Grong kommune sender som vanlig ut viktig informasjon om årets elgjakt til jaktlederne. Vi anmoder om at informasjonen og vedleggene leses grundig, og at jaktlaget følger de instruksene som blir gitt.


Her vil det også komme oppdatert info om prosedyrer ifht prøvetaking av CWD under jakta osv.
 

Følg også Elgjakta i Grong på Facebook!

Elgjakta 2007 022_foto Skjalg Åkerøy.jpg - Klikk for stort bilde

 

KJEVER

Det skal samles inn kjever av samtlige dyr. Opplysninger om felte dyr føres på kjevelappene, og festes til riktig kjeve. Alle kjever leveres godt rengjorte, merket og samlet til en av følgende personer så raskt som mulig etter at jaktlaget er ferdig med jakta, sammen med Sett elg-/Sett hjort-skjema:

 • Skjalg Åkerøy, Mediå tlf. 918 73 155
 • Kjetil Hermanstad, Harran tlf. 938 26 573

SETT ELG- OG SETT HJORT-SKJEMA

Sett elg og Sett hjort-skjema fylles ut nøyaktig og fortløpende for hver dag, og alle kolonner summeres. Det er viktig at også felte dyr føres korrekt på dette skjemaet, notér også rovdyrobservasjoner. Benytt gjerne vedlagte skjema som har forhåndsutfylt informasjon om vald, jaktfelt osv. Skjemaet kan også registreres direkte på nettet via smarttelefon, nettbrett eller PC på www.settogskutt.no, sammen med slaktevekt. Du trenger jegernummeret og fødselsdato for å logge inn. Dette forenkler både for jeger og viltmyndighet, og eliminerer feilkilder. Det er fortsatt mulig å levere papirskjema sammen med kjevene.

VEIESKJEMA

Det er ett krav fra kommunen om at slaktevekt for alle dyr skal føres på vektskjema. Dette skal gjøres uavhengig av jaktlagenes tidligere praksis, og skal brukes som en indikator for å overvåke elgbestandens tilstand. Registrering av slaktevekt kan også gjøres direkte på www.settogskutt.no, sammen med Sett elg-/Sett-hjort eller leveres på eget ark.

FELLINGSRAPPORT

Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde rapporterer felte dyr på eget skjema umiddelbart etter jaktas slutt til Grong storvald v/Ragnar Holm på Grong fritid.

FELLINGSAVGIFT

Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde betaler fellingsavgift for felte dyr. Grong kommune fakturerer fellingsavgifta etterskuddsvis. Elg: Voksent dyr kr 537,- , kalv kr 316,-. Hjort: Voksent dyr kr 411,-, kalv kr 249,-

ETTERSØK OG ETTERSØKSHUND

Ethvert skudd mot storvilt skal betraktes som treff. Jegeren plikter derfor å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Påskutt, men ikke felt elg skal meldes Grong kommune v/vakttelefonen senest innen utløpet av samme dag dersom ettersøket er uten resultat. Grong kommune har bare ett vald slik av forfølgningsretten i praksis gjelder inntil dyret forlater kommunen. Påfølgende dager skjer evt. ettersøk etter pålegg av kommunen. Dersom elgen går inn på nabojaktfelt, så må jaktleder for det jaktfeltet kontaktes. Liste over jaktlederne og vakttelefoner for nabokommunene er sendt ut og tilgjengelig på nettet.

Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jeger ha tilgang til godkjent ettersøkshundekvipasje. Hunden må kunne være på sporet senest 4 timer etter skuddet falt. Dersom den som selger jakten (tidl. valdansvarlig) har ordnet ettersøkshund må jaktlaget få kopi av avtalen. Oversikt over godkjente hunder og avtaler finnes på sidene til Norsk kennel klubb (www.nkk.no). Kommunen ønsker som tidligere å få tilsendt kopi av alle ettersøksavtaler før jakta starter, for å kartlegge status for hvem som har godkjente hunder for eget lag, avtaler osv.

Grong ettersøksring opptrer på vegne av kommunen når man ringer vakttelefonen, eventuelt bistår og rapporterer til kommunen. Vakttelefon er åpen hele jakta fra kl 08.00-22.00, på tlf 906 54 082. Jaktlagene kan også tegne ettersøksavtaler med ettersøksringen, ta kontakt med ettersøksringens leder Bjørn Sandstå på 415 04 504. Vakttelefoner nabokommuner:

 • Overhalla kommunes vakttelefon – 482 94 464
 • Høylandet kommune – Svein Helge Hammer 990 12 117 eller Karl Brøndbo 959 42 980
 • Snåsa kommunes vakttelefon – 41630541
 • Namsskogan fjellstyre 74 33 34 01 eller Knut Berger 941 46 010

Viltlovens § 20 er endret med virkning fra 1. juni 2014. Det er nå tillatt å bruke kunstig lys også under private ettersøk av hjortevilt. Det kreves at jegeren varsler jaktrettshaver, politi OG kommunen før bruk av kunstig lys tar til. Dette gjelder imidlertid ikke dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, da kan man varsel i etterkant. Politiet kan kontaktes på tlf: 02800 hele døgnet.

SJUKDOM, KASSERING, EL.L.

Dersom det er tvil om påskutt elg er syk, eller på annen måte bør kasseres pga at det ikke er menneskemat, så skal kommunen eller Mattilsynet kontaktes for å se på dyret (Mattilsynets sentralbord tlf 22 40 00 00, distriktskontoret Namdal tlf 91 69 28 85).

NB! Informasjon om skrantesjuke (CWD, Cronic wasting disease):

Grong kommune er ikke med i de kommunene som overvåkes og hvor alle må ta prøver, så det er kun dersom man skal levere VOKSNE dyr til viltbehandlingsanlegg eller ved mistanke at man må ta prøve. Gjelder ikke kalver. I tillegg skal ALT fallvilt, inkl. trafikkdrepte/skadde, over 1 år undersøkes for CWD, såfremt forråtning ikke har gått for langt.

Ettersom slaktet ikke kan skjæres ned før negativt svar foreligger, så oppfordres jegerne til å ta prøvene selv før innlevering. Vi oppfordrer jegerne å ta kontakt med anlegget slaktet skal leveres slik at det er klart hvilke rutiner som gjelder, da det kan bli endrede retningslinjer før jakta. Prøvetakingsutstyr kan hentes hos Mattilsynet avd Namdal, hos viltbehandlingsanlegget/ kontrollstedet eller under elgjakta hos Grong kommune/Grong Fritid.

En kan søke på innsendte prøver på www.hjorteviltregisteret.no.

Nyttige linker med info om prøvetaking og mer fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, NINA vil bli samlet på Grong kommunes nettsider, sendes ut på e-post til jaktlederne og delt på «Elgjakta i Grong» på Facebook. Mattilsynet vil forhåpentligvis også være til stede på infomøtet og informere om CWD.

Kontaktinfo til Mattilsynet sentralbord: 22 40 00 00
Avdeling Namdal, Namsos:  

ELG ETTER ELGUNDERSØKELSENE I NORD-TRØNDELAG

Elgundersøkelsene i Nord- Trøndelag ble avsluttet i 2009 (NINA-rapport nr 588), og det oppfordres til å felle merket elg (forutsatt lovlig på kvoten, etc) og få inn mest mulig informasjon. Ved å bestemme alder (ved tannsnitting) på fellingstidspunktet kan man finne ut hvor gamle elgene var mens de gikk med funksjonelle halsbånd , og bidra til mer lærdom om endringer i elgens arealbruk med økende alder og erfaring. Følgende bes registreres og sendes inn: Helst en underkjeve/framtenner for aldersbestemmelse. I tillegg mest mulig info om fellingsdato, sted, halsbånd/øremerker, slaktevekt, antall spir, antall kalver hos merka kyr og evt andre opplysninger/bilder. Dersom det felles kalver fra radiomerka kyr ønskes også kjønn og slaktevekt på kalven/kalvene og moras halsbåndnr/øremerkernummer.

Beskjed gis til Christer Rolandsen på e-post christer.rolandsen@naturdata.no eller mob 41 61 32 66. Det kan også gis beskjed til resepsjonen på NINA, tlf 73 80 14 00, eller til Grong kommune som videresender.

INNSAMLING AV HÅR/EKSKREMENTER FRA BJØRN OG REGISTRERING AV ROVVILT

Vi ber fortsatt elgjegerne om å bistå til innsamlingen av hår og ekskrementer fra bjørn. Dette materialet brukes som grunnlag for å anslå bestandsstørrelsen, og hver prøve kan derfor telle. Prøvene leveres inn fortløpende, og senest 5. november til en rovviltkontakt i SNO, liste over de finnes på SNOs hjemmesider eller på instruksen som ligger løst i bjørneskitt-brosjyren:http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/548/Brosj_Bjorneekskrementer.pdf
Prøvene må ikke bli "forurenset" av andre ting som eget DNA, og må behandles på riktig måte jmfr instruks: http://www.rovdata.no/portals/rovdata/dokumenter/instrukser/BjornDNA_SNO.PDF

 •  Ikke ta på prøven med annet enn f.eks en kvist.
 •  Bare ta en liten prøve og sett igjen kvisten slik at de som kommer etterpå skjønner at du har tatt prøve.
 • Bruk en helt steril brødpose el.l. og notere det som trengs på posen (dato, sted, kartreferanse osv).
 • Oppbevares kjølig, helst nedfrosset for å ikke degradere DNAet
 • Hårprøver skal ikke oppbevares i plastposer og fryses, de skal oppbevares tørt i papirpose/konvolutt el.l.

MER INFO OG INNLEVERING AV SKJEMA

Mer info om regelverk, plikter og skjema som er aktuelt for storviltjegere er tilgjengelig på www.grong.kommune.no (sett elg/hjort, veieskjema, fellingsrapport, liste over jaktlederne osv). Alle skjema leveres Kjetil Hermanstad eller Skjalg Åkerøy sammen med kjevene. NB! Minner om at alle jaktledere er ansvarlige for å levere inn skjema uoppfordret umiddelbart etter at jakta på jaktfeltet/valdet er avsluttet, da det pga utvidet jakttid er knapp frist for kommunen å rapportere videre til Statistisk Sentralbyrå.

GRONG STORVALD

Grong storvald sender også ut informasjon og inviterer til et informasjonsmøte torsdag 07.september kl 19.00 på møterom 3 og 4 i kjelleren på kommunehuset (inngang på nedsida mot sykjehjemmet).  Vi håper at Mattilsynet har anledning til å være til stede på infomøtet og informere om CWD.

 

Annen relevant informasjon om jakta, eks. liste over jaktledere, veieskjema m.m.

Publisert av Anders Heia. Sist endret 25.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Brit-Agnes Buvarp
Miljørådgiver