Informasjon om hjorteviltjakta 2018

Grong kommune sender som vanlig ut viktig informasjon om årets elgjakt til jaktlederne. Vi anmoder om at informasjonen og vedleggene leses grundig, og at jaktlaget følger de instruksene som blir gitt.
Her vil det komme oppdatert info om prosedyrer ifht prøvetaking av CWD under jakta osv. Nytt fra 2018: 

  • Pålagt å prøveta absolutt alle voksne hjortedyr for CWD(skrantesjuke), også de som slaktes sjøl. Prøvetakingsutstyr hentes ferdig pakka på servicekontoret på kommunehuset. 
  • Alt av sett elg og vekter skal nå leveres digitalt på www.settogskutt.no. Nå skal alle dyr som observeres flere ganger på en dag registreres alle gangene. 

INFOMØTE
Det blir informasjonsmøte torsdag 20.sept kl 19.00 på møterom 3 og 4 i kjelleren på kommunehuset (inngang på nedsida mot sykjehjemmet). Åpent for jaktledere og andre jegere, enkel servering.

Her ligger også liste over jaktlederne dersom noen har behov for kontakt med jaktlag om jakta osv. Følg også Elgjakta i Grong på Facebook!

Elgjakta 2007 022_foto Skjalg Åkerøy.jpg - Klikk for stort bilde

 
SETT ELG- OG SETT HJORT-SKJEMA
Sett elg og Sett hjort-skjema fylles ut nøyaktig og fortløpende for hver dag, det kan være greit å kladde på papirskjemaet vedlagt, og send med en kopi sammen med kjevene. NB! Skjemaet skal nå registreres digitalt sammen med slaktevektene på nettet via smarttelefon, nettbrett eller PC på www.settogskutt.no. Du trenger jegernummeret og fødselsdato for å logge inn. Dette forenkler både for jeger og viltmyndighet, og eliminerer feilkilder. Det er viktig at også felte dyr føres korrekt på dette skjemaet, notér også observasjoner av rovdyr og hjort her.
 
VEIESKJEMA
Det er ett krav fra kommunen om at slaktevekt for alle dyr skal leveres, som en indikator for å overvåke elgbestandens tilstand. Registrering av slaktevekt gjøres digitalt på www.settogskutt.no sammen med Sett elg-/Sett-hjort.
 
FELLINGSRAPPORTORTERING
Felte dyr rapporteres via Sett elg på www.settogskutt.no senest innen 5 dager etter at jaktlaget har avslutta jakta, og godkjennes inne 10 dager av valdansvarlig. Det er derfor veldig viktig at felt elg fylles ut riktig under føring av Sett elg.
 
FELLINGSAVGIFT
Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde betaler fellingsavgift for felte dyr. Grong kommune fakturerer fellingsavgifta etterskuddsvis.
Elg: Voksent dyr kr 537,- , kalv kr 316,-
Hjort: Voksent dyr kr 411,-, kalv kr 249,-
 
KJEVER
Det skal samles inn kjever av samtlige dyr. Opplysninger om felte dyr føres på kjevelappene, og festes til riktig kjeve. Alle kjever leveres godt rengjorte, merket og samlet til en av følgende personer så raskt som mulig etter at jaktlaget er ferdig med jakta, sammen med en papirkopi av Sett elg-skjema og evt veieskjema (som begge skal leveres på www.settogskutt.no):
Skjalg Åkerøy, Mediå tlf. 918 73 155
Kjetil Hermanstad, Harran tlf. 938 26 573
 
ETTERSØK OG ETTERSØKSHUND
Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jeger ha tilgang til godkjent ettersøkshundekvipasje. Ethvert skudd mot storvilt skal betraktes som treff. Jegeren plikter derfor å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Hunden må kunne være på sporet senest 4 timer etter skuddet falt. Dersom den som selger jakten (tidl. valdansvarlig) har ordnet ettersøkshund må jaktlaget få kopi av avtalen. Oversikt over godkjente hunder og avtaler finnes på sidene til Norsk kennel klubb (www.nkk.no). Kommunen ønsker som tidligere å få tilsendt kopi av alle ettersøksavtaler eller godkjente egne hunder før jakta starter, for å kartlegge status for hvem som har godkjente hunder for eget lag, avtaler osv.
 
Dersom ettersøket er uten resultat så skal påskutt, men ikke felt elg meldes Grong kommune v/vakttelefonen senest innen utløpet av samme dag. Grong ettersøksring opptrer på vegne av kommunen når man ringer vakttelefonen, eventuelt bistår og rapporterer til kommunen. Vakttelefon er åpen hele jakta fra kl 08.00-22.00, på tlf 906 54 082. Jaktlagene kan også tegne ettersøksavtaler med ettersøksringen, ta kontakt med ettersøksringens leder Bjørn Sandstå på 415 04 504. Grong kommune har bare ett vald slik forfølgningsretten i praksis gjelder inntil dyret forlater kommunen. Påfølgende dager skjer evt. ettersøk etter pålegg av kommunen.
 
Dersom elgen går inn på nabojaktfelt, så må jaktleder for det jaktfeltet kontaktes. Liste over jaktlederne er sendt ut sammen med dette brevet og tilgjengelig på nettet, og vakttelefoner for nabokommunene:
Overhalla kommunes vakttelefon – 482 94 464
Snåsa kommunes vakttelefon – 41630541
Namsskogan fjellstyre 74 33 34 01 eller Knut Berger 941 46 010
Høylandet kommune – Svein Helge Hammer 990 12 117, Karl Brøndbo 959 42 980, Bjørn Kjøglum 916 24 018
 
Fra 2014 er det etter Viltlovens § 20 tillatt å bruke kunstig lys også under private ettersøk av hjortevilt. Det kreves at jegeren varsler jaktrettshaver, politi OG kommunen før bruk av kunstig lys tar til. Dette gjelder imidlertid ikke dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, da kan man varsel i etterkant. Politiet kan kontaktes på tlf: 02800 hele døgnet.
 
SJUKDOM, KASSERING, SKRANTESJUKE (CWD, Cronic wasting disease)
Dersom det er tvil om påskutt elg er syk, eller på annen måte bør kasseres pga at det ikke er menneskemat, så skal Mattilsynet eller evt kommunen kontaktes for å se på dyret før det kasseres. Ettersom det ble funnet CWD i Lierne i 2017, så er Grong kommune nå fra 2018 med i de kommunene som overvåkes av NINA (Norsk institutt for naturforskning) og hvor alle er pålagt å ta prøver av alle dyr over 2,5 år, også de man slakter selv. Ved innlevering til viltbehandlingsanlegg så kan ikke slaktet skjæres ned før negativt svar foreligger, så jegerne oppfordres generelt til å ta prøvene selv før innlevering. Ta kontakt med anlegget slaktet skal leveres slik at det er klart hvilke rutiner de har. Prøvetakingsutstyr kan hentes hos Mattilsynet avd Namdal, hos viltbehandlingsanlegget/ kontrollstedet eller under elgjakta hos Grong kommune. En kan søke på innsendte prøver på www.hjorteviltregisteret.no/Helse, dyret må registreres på www.settogskutt.no med strekkoden/nummer for å få søkt fram prøvesvaret. Nyttige linker med info om prøvetaking og mer info fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, NINA vil bli samlet på Grong kommunes nettsider (se liste lenger ned på sida), sendes ut på e-post til jaktlederne og delt på «Elgjakta i Grong» på Facebook.
 
Kontaktinfo CWD (Mattilsynet og NINA):
  • Hanna Margrethe Edvardsdal Inderberg, Grong 915 12 259 Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
  • Elisabeth Schei-Berg, Namsos 920 92 740 elsbe@mattilsynet.no
  • Mattilsynet sentralbord 22 40 00 00
  • NINA v/Christer Rolandsen 41 61 32 66 christer.rolandsen@naturdata.no
 
ELG ETTER ELGUNDERSØKELSENE I NORD-TRØNDELAG
Elgundersøkelsene i Nord- Trøndelag ble avsluttet i 2009 (NINA-rapport nr 588), og det oppfordres til å felle merket elg (forutsatt lovlig på kvoten, etc) og få inn mest mulig informasjon. Ved å bestemme alder (ved tannsnitting) på fellingstidspunktet kan man finne ut hvor gamle elgene var mens de gikk med funksjonelle halsbånd, og bidra til mer lærdom om endringer i elgens arealbruk med økende alder og erfaring. Følgende bes registreres og sendes inn: Helst en underkjeve/framtenner for aldersbestemmelse. I tillegg mest mulig info om fellingsdato, sted, halbånd/øremerker, slaktevekt, antall spir, antall kalver hos merka kyr og evt andre opplysninger/bilder. Dersom det felles kalver fra radiomerka kyr ønskes også kjønn og slaktevekt på kalven/kalvene og moras halsbåndnr/øremerkernummer. Beskjed gis til Christer Rolandsen på e-post christer.rolandsen@naturdata.no eller mob 41 61 32 66. Det kan også gis beskjed til resepsjonen på NINA, tlf 73 80 14 00, eller til Grong kommune som videresender.
 
INNSAMLING AV HÅR/EKSKREMENTER FRA BJØRN OG REGISTRERING AV ROVVILT
Vi ber fortsatt elgjegerne om å bistå til innsamlingen av hår og ekskrementer fra bjørn. Dette materialet brukes som grunnlag for å anslå bestandsstørrelsen, og hver prøve kan derfor telle. Prøvene leveres inn fortløpende, og senest 5. november til en rovviltkontakt i SNO, liste over de finnes på SNOs hjemmesider eller på instruksen som ligger løst i bjørneskitt-brosjyren http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/548/Brosj_Bjorneekskrementer.pdf.
Prøvene må ikke bli ”forurenset” av andre ting som eget DNA, og må behandles på riktig måte jmfr instruks http://www.rovdata.no/portals/rovdata/dokumenter/instrukser/BjornDNA_SNO.PDF_
 Ikke ta på prøven med annet enn f.eks en kvist.
 Bare ta en liten prøve og sett igjen kvisten slik at de etterpå skjønner at du har tatt prøve.
 Bruk en helt steril brødpose el.l. og notere det som trengs på posen (dato, sted, kartreferanse osv).
 Oppbevares kjølig, helst nedfrosset for å ikke degradere DNAet
 Hårprøver skal ikke oppbevares i plastposer og fryses, de skal oppbevares tørt i papirpose/konvolutt el.l.
 
MER INFO OG INNLEVERING AV SKJEMA
All info om regelverk, plikter og skjema som er aktuelt for storviltjegere er tilgjengelig her på www.grong.kommune.no (se knapp under for sett elg/hjort, veieskjema, fellingsrapport, oppdatert liste over jaktlederne osv). NB! Minner om at alle jaktledere er ansvarlige for å levere inn skjema digitalt uoppfordret umiddelbart etter at jakta på jaktfeltet/valdet er avsluttet, da det pga utvidet jakttid er knapp frist for valdansvarlige og kommunen å rapportere videre til Statistisk Sentralbyrå. Sett elg og vektene skal leveres på www.settogskutt.no og kopi av sett elg leveres sammen med kjevene.
 

Annen relevant informasjon om jakta, eks. liste over jaktledere, veieskjema m.m.

Publisert av Anders Heia. Sist endret 17.09.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Brit-Agnes Buvarp
Miljørådgiver