Grong kommunes målsetting for hjorteviltforvaltningen

Grong kommunes overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen vedtatt i Formannskapet 07.02.2013, sak 10/13.  

1. Grong kommunes overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen vedtatt i Formannskapet 07.02.2013, sak 10/13 :

a) Livskraftige og sunne hjorteviltbestander av elg, hjort og rådyr på et bærekraftig nivå, både i forhold til beiteproduksjon, naturens mangfold og virksomhet i andre sektorer.

b) Minimere andelen hjortevilt som blir påkjørt på vei og jernbane.

c) Høyest mulig jaktutbytte i forhold til bestandenes størrelse.

d) En rasjonell og funksjonell hjorteviltforvaltning i samarbeid med Grong storvald.

e) Økt interkommunalt samarbeid for å få en mer enhetlig forståelse og målsetting for hjorteviltforvaltninga i elgens årsleveområder.

f) Å organisere en kommunal ettersøksordning som kan bistå jaktlagene ved behov under ordinær jakt, for å øke oppklaringsprosenten ved ettersøk.

2. Generelle føringer:

a) Grong Storvald skal rette seg etter Grong kommunes overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen jfr. hjorteviltforskrifta § 19.

b) Det skal tilstrebes måloppnåelse av storvaldets egne fastsatte plankrav til avskytning og en enhetlig avskytningsplan for elg for alle valdene. Videreføring av eksisterende metodikk for å beregne kjønnsbalansen.

c) Sette målsettinger for hjorte- og rådyrbestandene og jakta på disse innen storvaldet, og tildele hjort etter hvor den holder til i kommunen.

d) Avskytningsplanen skal videre bygge på vurderinger omkring

  • Bestandens sunnhet, bestandssituasjon og utviklingstrender. Ha en biologisk optimal kjønnsfordeling, og registrere og følge med at vektutviklingen i elgbestanden er stabil.
  • Beitenes bæreevne og skogskader
  • Irregulær avgang. Komme frem til en fordelingsnøkkel som hensyntar den store andelen påkjørt elg, hvorav en del av elgen er trekkelg fra andre kommuner.
  • Rovdyr

e) Grong storvalds bestandsplan for hjortevilt skal styrke mulighetene for samjakt og allmennhetens tilgang til utmarka i den tiden jakta pågår.

f) Storvaldet skal levere oversikt over tildelinger, valdansvarlige og jakledere for alle jaktfelt i god tid før jakta jmfr. forskrift for utøvelse av jakt, felling og fangst av 2002 § 26a.

g) Storvaldet skal rapportere avskytingstall av alle hjorteviltartene og elgvekter til kommunen innen 2 uker etter jaktas slutt jmfr. § 25.

h) Jaktledere/valdansvarlige for de enkelte jaktfelt skal levere Sett elg/hjort-skjema og elgkjever til kommunens ansvarlige innen 10 dager etter jaktas slutt.

 

3. Fellingsavgiftene følger til en hver tid DNs øvre fastsatte rammer.

4. Grong kommune skal bistå Grong storvald ved utarbeidelse av kart med jaktfelt og valdgrenser.