Biologisk mangfold og naturtypekartlegging

Biologisk mangfold og naturtypekartlegging ble foretatt i Grong kommune i 2005 av Gunhild Rønning og Harald Bratli i NIJOS rapport 3/2005. 

Til sammen 79 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Flest lokaliteter ble registrert i naturtypene kystgranskog, større elveører, rikmyr, rik edellauvskog og gråor-heggeskog. Lokalitetenes naturverdi er vurdert. Til sammen 18 lokaliteter er gitt verdien svært viktig, 27 er rangert som viktige, mens 34 har lokal verdi. En høy andel kystgranskog ble vurdert som svært viktige. En oversikt over kjente forekomster med truede og sjeldne arter er også gitt.

GINT Geografi i Nord-Trøndelag er en kartløsning som samler alle data som er tilgjenglige for Nord-Trøndelag. Både kartdata som allerede er tilgjengelig på diverse andre kartdatabaser, men også  lokale datasett som ikke er tilgjengelig fra før. 

GINT Geografi i Nord-Trønndelag