Verneområder i Grong

Grong kommune har mange verneområder av ulikt omfang og med ulike verneformål. Kommunen har delegert forvaltningsmyndighet for de fleste av de mindre naturreservatene i kommunen. Forvaltningsyndigheten omfatter behandling av dispensasjonssaker, tilrettelegging og tilsyn av verneområdene .

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella har forvaltningsmyndighet for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og naturreservatene Guslia og Storfloan som ligger i tilknytning til og grenser til nasjonalparken. Ordføreren sitter som medlem i nasjonalparkstyret. Se forskrifter, forvaltningsplan, brosjyrer, årsmelding og andre publikasjoner her.

Fylkesmannen i Trøndelag har forvaltningsmmyndighet for Bangsjøan naturreservat som ligger i grenseområdene mellom de fire kommunene Grong, Snåsa, Overhalla og Steinkjer. Se forvaltningsplan og forskrift.

Verneområdene som Grong kommune har delegert forvaltningsansvar for:

Sanddøldalen naturreservat  (her er det utarbeidet skjøtselsplan)
Berglia naturreservat  (her er det uarbeidet Skjøtselsplan)
Bjønnstokkleiva naturreservat
Rognsmoen naturreservat
Bjørgan naturreservat (område A og B)
Mediåura naturreservat
Stormyra naturreservat
Gartlandselva naturreservat
Solem naturreservat
Solumsmoen naturreservat
Øvermoen naturreservat
Fiskumfoss naturreservat
Migaren naturreservat

Oversikt over alle verneområdene finnes i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase . Her kan man også trykke på området og få fram informasjon om verneområdet på fakta-ark, forskriften osv. Alle verneforskriftene ligger på Lovdata.no