Publisert 27.04.2017
gårdskart-skjermbilde_jpg.jpg

 Sommeren 2016 ble foretatt en flyfotografering over Namdalen. Disse bildene er  nå blitt gjort tilgjengelige i Gårdskart på internett.

Se etter om terreng og kart stemmer overens, og gi beskjed for korrigering dersom det er feil. All korrigering bør være utført før 20. juni 2017. Ber derfor om at du sier fra så fort som mulig, helst før vekstseongen.

Publisert 27.04.2017
Streaming

Kommunestyret starter kl. 18.00 

 
 

Klikk for å se kommunestyret

Publisert 24.04.2017
IMG_1908.JPG

Hva skjer med en gjenstand som kommer til museet? Hvordan dokumenterer vi kunnskapen?

Har du lyst til å lære mer så møt opp på bygdemuseet for en hyggelig og uformell innføring i gjenstandsregistrering i Bergsmolåna onsdag 31.mai kl 17.00. Gratis. Kaffe og noe attåt.

 

Publisert 20.04.2017
Scootertrase Sagmo-Solumsmo-Nesådal-Møkkelvatn

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende regelverk for scooterkjøring og Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter

 

SNØSCOOTERLØYPA ER STENGT F.O.M. 20.4.17 OG RESTEN AV SESONGEN GRUNNET REINFLYTTING

Publisert 03.04.2017
Offentlig ettersyn

Grong formannskap har i møte den 21.03.2017 behandlet sak 45/17 og fattet slikt vedtak:

 
Grong formannskaps vedtak:
 1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Grong formannskap at forslag til «detaljreguleringsplan for Trøahaugen Vest», datert 17.02.2017, planID 2016005, med endringer i plankartet pr. 01.03.2017, med tilhørende bestemmelser datert 01.03.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

 2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av «bebyggelsesplan Trøahaugen II», planID 1991007.

 3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av den delen av «detaljregulering Mediåmarka», planID 2012001b, som berøres av «detaljregulering Trøahaugen Vest».

Formålet med planen er å legge til rette for fire nye leilighetsbygg på Trøahaugen.
Orientering om planen kan fås ved henvendelse til undertegnede på telefon 74 31 21 54. Planforslaget med tilhørende vedlegg er gjort tilgjengelig på Grong kommunes hjemmesider. Alle dokumenter i saken oversendes elektronisk eller pr. post på forespørsel.
 
Eventuelle merknader til planforslaget sendes Grong kommune, Pb. 162, 7871 Grong senest innen den 10.05.2017.
 
Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Grong kommunes hjemmeside. Vedtaket kan da påklages.
 
Publisert 23.03.2017
BarnMedTelefon.jpg

Indre Namdal barnevern ble fra 10.03.17, deltaker i felles barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag. Det er Steinkjer kommune som er vertskommune for vakta, som har tilhold på politistasjon i Steinkjer.

Barnevernvakt lokalisert ved Steinkjer politistasjon og kan kontaktes direkte via  489 55 599 eller 404 29 138. Det er også mulig å ringe direkte til politiet 02800 eller 112 (benytt 112 kun ved alvorlige tilfeller).
 
I tillegg finnes alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Denne er døgnåpen
 
Barnevervakten er åpningstid er kun helgene og vil være tilstede på kontorene:
 • Fredag kl 18.00-23.00.
 • Lørdag kl 18.00-24.00
Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00 
 
Publisert 27.02.2017
Fiberoptikk
Grong kommunestyre har i møte 19. januar 2017 vedtatt en del prinsipper for kommunens rolle opp mot bredbåndsutbygging. Det er viktig å få fram at kommunen vil være en pådriver/rådgiver i saker opp mot bredbåndutbygging. Videre yter kommunen et tilskudd på kr. 2.000,- pr. husstand ved tilkoblingskostnader på over kr. 6.000,-, samt at utbyggeren kan søke kommunen om et utbyggingstilskudd. Selve utbyggingen vil måtte gjennomføres av en av de store aktørene på landsbasis. 
Som en del av dette grunnlaget for kommunal involvering skal det gjennomføres en kartlegging over aktuelle utbyggingsområder.
 
 • Disse områdene i kommunen har fått bygget ut bredbånd fram til nå:
  Bergsmo, Vie, Øyheim og Jørem bygget gjennom bygdafiberprosjektet til NTE.
  Mediå, Rønningen og Tømmerås gjennom ordinær fiberutbygging fra NTE.
   
 • Disse områdene har NTE vedtatt utbygging for:
  Ekker, Formo og Formofoss.
   
 • Disse områdene har søkt om utbygging gjennom Telenor: 
  Rosten, Kvittem, Heggum og Seem.
   
 • Disse områdene har gått sammen og søkt utbygging gjennom NTE:
  Gartland, Elstad, Rosset, Godejord og Veiem.
 
Invitasjon:
Grong kommune inviterer nå områder som ikke er nevnt ovenfor til å gå sammen om en henvendelse/søknad om bredbåndutbygging. Det bes om at lokale initiativtakere samler interesserte i hvert enkelt område på ei uformell liste og melder dette til kommunens kontaktperson. 
Dette for å få fram en mere helhetlig oversikt over områder uten god dekning. Kostnadsmessig vil grendene måtte dekke inn en noe høyere tilknytningskostnad enn områdene som er bygget ut.
 
Det bes om at interesseliste med kontaktpersoner oversendes til Grong kommune innen 17.mars.
Gjerne en mail til  kjell.brauten@grong.kommune.no eller telefon  74 31 21 53 / 901 21 336
 
Ved spørsmål, takontakt for å avklare litt nærmere rundt kartleggingen.
 
 
 

 

Publisert 17.02.2017
16776679_10155003553855960_434079987_o.jpg

Nytt kurs med hobbyaktiviteter starter opp i uke 9 (uka etter vinterferien) for elever i 5. – 7. klasse.

Innhold/ tema: Ulike tema der gjenbruk av materialer, påskeaktiviteter, maling, ulik bruk av papir, cernittleire, er noen av dem.

 

 

 

 

Publisert 16.02.2017
Streaming

Grong kommune benytter tjeneste levert av Ustream for å sende live fra kommunestyremøtene.

Direkte link til nettsiden for streaming
 

Publisert 08.02.2017
Gjenstandsregistreringskurs 2017_.png

Hva kan gjenstander fortelle oss?
Hva skjer med en gjenstand som kommer til museet?
Hvordan dokumenterer vi kunnskapen?

Fant du det du lette etter?