Publisert 19.02.2018
Stilling ledig

Miljøarbeidertjenesten, bofellesskapet ved avdeling for funksjonshemmede, har følgende stillinger ledig:

 • 13,8 % fast stilling som helsefagarbeider, med arbeid hver 3. helg (st.nr. 03/18).
 • 17,7 % fast stilling som helsefagarbeider, med arbeid hver 3. helg (st.nr. 04/18).

Felles elsktronisk søknad sendes for begge stillingene, ønsket stillingsprosent må oppgis i søknaden.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Bente Fiskum, 954 73 979.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Lønn etter avtale. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. Den som tilsettes må legge fram politiattest av nyere dato.
 

 
Søknadsfrist: 14. mars 2018.

 

Publisert 08.02.2018
Streaming

Grong kommune benytter tjeneste levert av Ustream for å sende live fra kommunestyremøtene.

Direkte link til nettsiden for streaming


 

Publisert 07.02.2018
Kommunekart

Kommunene i Indre Namdal har nå fått en kart-app som heter Kommunekart, levert av Norkart. Denne kan enkelt og gratis lastes ned på mobil og nettbrett

 • Her finner du reguleringsplaner, scooterløyper, eiendomskart, adresser m.m.
   
 • Søk opp ønsket stedsnavn eller zoom deg inn på ønsket sted på kartet og velg blant tilgjengelige kartlag i menyen til høyre.
   
 • Med posisjonering aktivert ser du hvor du befinner deg.
   
 • Du finner også ulike valgmuligheter i menyen til venstre, bl. a. flybilder og ruteplanlegger.

Last ned appen og prøv deg frem. Den er enkel og grei å bruke!

Direkte linker til nedlasting fra Google Play (Android-telefoner) og Apple.

Publisert 31.01.2018
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2018 har teknisk avdeling behov for ferievikarer i tidsperioden fra 1. mai til 31. august 2018 (st.nr. 02/18):

 1. Vedlikehold av grøntanlegg i perioden mai-august.
 2. Vedlikehold av kommunale bygg og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver, i perioden juni-august.
 3. Renhold av kommunale bygg i perioden juni- august 

Felles elsktronisk søknad sendes for alle tre stillinger, men ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.

Felles for stillingene:
- Vi søker primært etter skoleungdom og studenter.
- Søkere må være forberedt å få arbeidsoppgaver etter behov.
- Søkere med førerkort og egen disponert bil oppfordres til å søke. 
- Ønsket arbeidsperiode må oppgis i søknaden. Om det er perioder man ikke kan jobbe, så må det framkomme i søknaden.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til: Sigve Hallager, telefon 74312165.

Link til elektronisk søknadsskjema

 
Søknadsfrist 1. april 2018.

 

 

Publisert 31.01.2018
Ferievikarer

 

I forbindelse med ferieavviklingen for 2018 har helse, omsorg og velferd behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 01/18):

 • Grong sykeheim
 • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
 • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede, boenhet for enslige mindreårige flyktninger)
 • Grong legekontor
 • Kjøkken og vaskeritjenester
 

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner.  Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid.  Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.  Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.  Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden. Ønsket arbeidssted må også oppgis i søknaden 

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Pleie og omsorgsleder Eyvind Gartland: Hjemmebasert omsorg,  og sykeheimen.
Avdelingsleder Bente Fiskum: Avdeling for funksjonshemmede.
Avdelingsleder Vera Midtgard: Grong legekontor.

Alle kan treffes på tlf. 74312100.

 
Søknadsfristen er forlenget til 5. mars 2018.

 

Publisert 22.01.2018
Offentlig ettersyn

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet  22.01.2018  til  13.02.2018.  Listene vil bli lagt ut på kommunehuset.

Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7 promille for næringseiendommer, samt verker og bruk. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 6 promille.

Frist for tilbakemelding: 6. mars 2018

 

Har du merkander?
Send disse til:
Grong kommune
Postboks 162
7870 Grong

Økonomiavdelingen

Publisert 22.12.2017
ea4fe1_c3475a7f06954563bd8ee7767712c60c.jpg

Grong formannskap vedtok i møte den 14.12.2017 Samlet plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter i Grong kommune, herunder ny Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

Publisert 19.12.2017
Offentlig ettersyn

Formål

Intensjonen med planforslaget er å fortette og rydde opp i tomtestrukturen i et allerede utbygd område på Bjørgan. 

Har du spørsål til planen?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til saksbehandler Lars Arnesen, telefon 74 31 21 51

Har du merknader til planforslaget?

Merknader sendes inn skriftlig innen 1. februar 2018 til:

Grong kommune
Postboks 162
7871 GRONG

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavis og på Grong kommunes hjemmeside. Vedtaket kan da påklages. 

Vedlegg i saken


Klikk på denne linken for å gå til en liste som viser alle dokumenter i saken Høring - Detaljregulering for fortetting Homonessetra

Bakgrunn for høringen

Grong formannskap fattet i møte den 14.12.2017, sak 170/17 følgende vedtak:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Grong formannskap at forslag til «detaljregulering for fortetting Homonessetra», datert 27.11.2017, planID 2017002, med tilhørende bestemmelser datert 27.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
   
 2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av:
  bebyggelsesplan område A - Bjørgan, planID 1991003 
  - reguleringsplan for Veiumstunet/Homonessetra, planID 2007001

   
 1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av de deler av reguleringsplan for Bjørgan, planID 1991001, bebyggelseplan område B – Bjørgan, planID 1991004 og detaljreguleringsplan felt H6, planID 2010002 som berøres av «detaljregulering fortetting Homonessetra, planID 2017002».
Publisert 13.12.2017
Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Fra 01.01.2018 har kommunene ansvar for borgerlige vigsler i Norge.

I Grong kommune er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet

Forberedelser til vigselen:

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter.

De som skal vigsles må selv sende inn egenerklæring mv. til skatteetaten. Det må sendes inn forlovererklæringer, ev. også egenerklæring om skifte og /eller melding om endring av navn.
Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.   
Skatteetaten har egen side for Veien til ekteskapet - steg for steg. Der finner du informasjon og nødvendige skjema. Det må påregnes 2 – 3 uker behandlingstid hos skatteetaten.

Link til skatteetatens sider Veien til ekteskapet - steg for steg

 

I Grong kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Gjennomføring av vigselen:

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesing.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et villkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Melding om vigsel og registrering:

I prøveattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder og vigselsattest.

Grong kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet "Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok" utgjør vigselsboken.

 

Ønsker du å vigsles i Grong kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Grong kommune sender sin henvendelse til postmottak@grong.kommune.no .

I e-posten oppgis:

 • Navn på brudepar
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Ønsket lokalisering
 • Ønske om dato og tid

Vedlegg som må være med:

 • Kopi av prøvingsattest (originalen sendes/leveres til kommunen så snart som mulig etter avtale med vigsler er inngått)

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon til servicetorget: +47 74 31 21 00, eller på telefon direkte til ordføreren.

Ved henvendelse vil kommunen ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Fant du det du lette etter?