Publisert 09.08.2018
Skolesekk

Grong barne- og ungdomsskole

Oppmøte kl. 08.30, torsdag 16. august.

Harran oppvekstsenter

Oppmøte kl.08.55, torsdag 16. august.

Grong voksenopplæring (Bergsmo)

Oppmøte kl. 09.00, torsdag 16. august.

Publisert 06.08.2018
BrannTraktor.jpg

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

 

Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder, at vi går ut og oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

 

De som også har ledige tankvogner og tanker, bør fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

 

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

 

Se også notat (under her) med praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke.

 

Kontaktinformasjon:
Pål Arne Oulie, Tlf:  482 40 607 
E-post: Pal.Arne.Oulie@bondelaget.no
 

 
 
Publisert 01.08.2018
Furunkulose
Som beskrevet i media er det påvist utbrudd av furunkulose i Sanddøla. Sykdommen medfører laksedød, men er ikke farlig for mennesker og andre dyr.
 
For å begrense omfanget av utbruddet er det viktig at alle som finner død laks plukker opp den/disse. Dunker for deponering av den døde laksen er plassert ut ved parkeringsplassen i Tømmeråshøla. For Formofossen er det plassert dunker ved stranda mellom Farstøa og Bjørgan. Det er også lagt ut salt som skal dekke laksen når den deponeres. Dette er viktig for å redusere luktproblematikken. Dunkene blir tømt daglig av Grong kommune.
 
For nærmere informasjon om utbruddet, se Namsenvassdraget elveierlags hjemmeside:
 
Publisert 30.07.2018
Kalender

Barnehagene: Onsdag 15. august.

Skolene: Torsdag 16. august. 

 

Du kan se hele barnehage-/skoleruta i tabellen nedenfor.

Publisert 30.07.2018
Kalender

  

Publisert 20.07.2018
36277519_2356018837742392_8331824125710434304_n.png

Biblioteket åpner 30. juli og dørene er åpne kl. 10.00 - 16.00 mandag 30. juli og tirsdag 31. juli.

Fra onsdag 1. august er det nye åpningstider.

 

Publisert 18.07.2018
Bilde av skogbrann

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Brannvesenet kan ikke vurdere forholdene der du tenker å gjøre opp ild. Vi kan heller ikke gi deg annet råd enn at det er et generelt forbud, og at vi absolutt ikke anbefaler å gjøre opp ild når skogbrannfaren er høy. Hvis du likevel velger å gjøre opp ild, er det du som har vurdert at dette er trygt.
Ved brannspredning er det DU som har ansvaret!
 
 
Det er kommet en del spørsmål om dis og røyklukt. Dette skyldes de store skogbrannene vi har på svensk side. Vi ber folk være ekstra forsiktig og varsle tidlig ved mistanke om skogbrann.
Publisert 29.06.2018
Kunngjøring


Vedtak:


Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 51/18 og fattet slikt vedtak:

  1. I reguleringsplankart for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003, datert 26.02.2018 gjøres følgende endring:

- Vestre adkomst/kryss fra fv. 760 til Grong næringspark tas ut av plankartet, og det reguleres kun 1, ett kryss/en adkomst til næringsparken.

Endringen er i tråd med innkomne merknader/innsigelser og av skjerpende karakter og vurderes derfor ikke å være vesentlig. Ny høringsrunde vurderes ikke å være påkrevd.

Med denne endring og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre forslag til detaljreguleringsplan for «utvidelse Grong næringspark», planID 2017003 med tilhørende bestemmelser.

  1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Grong kommunestyre å oppheve reguleringsplan for «Grong næringspark», planID 2014001.

 

Dokumenter i saken:
 

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 2 MB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.

 

Publisert 29.06.2018
Kunngjøring

Vedtak:

Grong kommunestyre har i møte den 21.06.2018 behandlet sak 52/18 og fattet slikt vedtak:

Grong kommunestyres vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Grong kommunestyre detaljreguleringsplan for «Fortetting Paradistrekket», planID 2017001, som vist i plankart datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 01.10.2017, sist revidert 10.04.2018.

 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av de deler av «Reguleringsplan for felt H6», planID 2010002, «Bebyggelsesplan område B» planID 1991004 og «Regplan for Bjørgan», planID 1991001, som berøres av «detaljregulering fortetting Paradistrekket».

 

 

Dokumenter i saken:

Plankart (PDF, 546 kB)

Bestemmelser (PDF, 201 kB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 625 kB)

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Eventuelle klager:

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.

Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til:

Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong.

 

Publisert 22.06.2018
illustrasjonmomskomp2018.png

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.
Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. 
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.
 
Fant du det du lette etter?