Publisert 13.10.2019

 I år går årets TV-aksjon til Cares arbeid for å skape bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
 I Grong er det Sanitetsforeningene som har tatt på seg rodelederansvaret. De organiserer bøssebærerne som vil besøke innbyggerne mellom kl. 16.00 og 18.00.

For de som som ikke er hjemme er det mulig å bruke Vipps til nr. 2133.
Leder av aksjonskomiteen er ordfører.

Link til mer informasjon om TV-aksjonen.

 

Publisert 16.10.2019
Ledige stillinger

Grong barne- og ungdomsskole har ledig:   

  • 100 % fast stilling som lærer på 1. – 10.trinn (st.nr. 30/19)
  • Evt. andre stillinger som måtte bli ledige skoleåret 2019/2020 (st.nr. 31/19).

Søknadsfrist: 1. november 2019

Publisert 08.10.2019

Bjerken, Bya og Ekkers legat, Grong.


Av legatets avkastning kan det utdeles bidrag til ungdom i alderen 15 - 25 år fra Grong kommune. Bidrag kan gis til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i år søkes om bidrag til fullført utdanning i tidsrommet høsthalvåret 2017 – vårhalvåret 2019.
 
I søknaden må det gis opplysninger om 
  • Utdanning / formål 
  • Attestert kopi av dokumentasjon på fullført utdanning
  • Anslag på utgifter med utdanningen.
 
Nærmere opplysninger, og søknadskjema, kan fås ved henvendelse til Jan Lyngstad, via
 
 

Søknadsfrist 20. oktober 2019

 
 
Publisert 04.10.2019

 Fra 4. oktober 2019 kan man nå Kuben Kulturhus/Bibliokeket på nr. 911 00 444.
Det gamle nummeret 74 31 21 35 er fortsatt i drift en stund til.

Publisert 30.09.2019

Namdal Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med LUNGESYKDOM/KOLS eller KREFT. Vi kan gjennom gruppe- eller individuelt opphold gi deg kunnskap om hvordan du bedre kan leve med sykdommen. Sammen med deg kan vi arbeide mot å oppnå best mulig funksjonsnivå samt økt grad av mestring og livskvalitet.
 

Hvordan søke om opphold


Du kan ta kontakt med fastlegen som sender søknad via regional vurderingsenhet ved Sykehuset Levanger.   
Vi tilbyr også spesialisert rehabilitering innenfor brudd/artrose, langvarig smertetilstander og livsstilsendring.
 

Har du spørsmål om tilbudene

Ta kontakt med oss direkte tlf: 7432 21 00.  Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside

Åpne nettsiden namdalrehab.no
 
Publisert 30.09.2019

Kulturprisen deles årlig ut til en person eller lag/organisasjon i Grong som har gjort en spesiell innsats på kulturområdet i Grong kommune.

Frist for innsending av forslag?

15. november 2019

 

Hvordan sende inn forslag?

Forslaget med grunngjeving kan sendast på én av følgende måter:

Publisert 18.09.2019
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.


Formannskapet i Grong kommune har, i sak 75/19, behandlet forslag til ny politivedtekt for Grong kommune. Formannskapets vedtak:

 

  1. Forslag til ny politivedtekt for Grong kommune, datert 16.07.2019 legges ut til offentling ettersyn og høring i samsvar med forvaltningslovens § 37. Høringsfrist settes til 6 uker etter kunngøring.
     
  2. Etter at uttalelser foreligger legges poltivedtekten fram for ny behandling i formannskapet, deretter sluttbehandling i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak sendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Publisert 16.09.2019

Det har ei stund vært snakk om flytting av Alfred Urstads båtbyggerverksted fra Værem til Grong Bygdemuseum. Kommunestyret vedtok i møte 12.9.2019 at Grong kommune tar ansvaret for flyttingen. Dette er lokalhistorie og kunnskap som er viktig å dokumentere, bevare og formidle for publikum, både barn- og unge, innbyggere, turister og laksefiskere.

Målsettinga er å få bygningen og innholdet flyttet og sikret i løpet av 2020. Alt av materiale som vi kan bruke i utstillinga er av interesse, spesielt om noen har bilder av Alfred Urstad under bygging av båter. Ta kontakt med Grong bygdemuseum v/ sekretær Brit-Agnes Buvarp på brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no eller telefon 48204908. 

Publisert 13.09.2019

Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbruket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. 

Grong kommune har i Kommunestyret 12.9.19 vedtatt ei lokal forskrift slik at forbudet blir gjeldende over hele kommunen og uansett størrelse. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, Trøndelag. Forskrifta kunngjøres i Grongnytt og på Norsk Lovtidend, og kommer på www.lovdata.no

TILSKUDD TIL FJERNING AV OLJETANKER – ERSTATTET AV FORNYBAR ENERGI
ENOVA har fortsatt ut 2019 et tilskudd for å grave opp og sanere 
oljetankene dersom man samtidig erstatter med en fornybar energikilde, denne ordningen avvikles i 2020. Mer info og kriterier på www.oljefri.no og www.enova.no
 
 
Publisert 12.09.2019

 

 

 

Valgte representanter i kommunestyret 2019-2023:

 

Arbeiderpartiet:

Linda Linmo
Oddny Lysberg
Jon Lauve Rønning
Ottar Egil Heia
Yngve Lerfald

Høyre:

Anders Kiær

Miljøpartiet De Grønne:

Karin Nordstad

Senterpartiet:

Borgny Kjølstad Grande
Erlend Fiskum
Audun Fiskum
Torgeir Hermanstad
Gjertrud Strand
Stig Magne Fiskum
Johan Petter Bergin
Joar Leer
Silje Andrea Rohde

Sosialistisk Venstreparti:

Steinar Sæternes
 

Konstituerende møte i kommunestyret avholdes 17. oktober. Da velges ordfører, varaordfører, formannskap og kontrollutvalg.