For offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for Trøahaugen vest

Offentlig ettersyn (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Grong formannskap har i møte den 21.03.2017 behandlet sak 45/17 og fattet slikt vedtak:

 
Grong formannskaps vedtak:
  1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Grong formannskap at forslag til «detaljreguleringsplan for Trøahaugen Vest», datert 17.02.2017, planID 2016005, med endringer i plankartet pr. 01.03.2017, med tilhørende bestemmelser datert 01.03.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

  2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av «bebyggelsesplan Trøahaugen II», planID 1991007.

  3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av den delen av «detaljregulering Mediåmarka», planID 2012001b, som berøres av «detaljregulering Trøahaugen Vest».

Formålet med planen er å legge til rette for fire nye leilighetsbygg på Trøahaugen.
Orientering om planen kan fås ved henvendelse til undertegnede på telefon 74 31 21 54. Planforslaget med tilhørende vedlegg er gjort tilgjengelig på Grong kommunes hjemmesider. Alle dokumenter i saken oversendes elektronisk eller pr. post på forespørsel.
 
Eventuelle merknader til planforslaget sendes Grong kommune, Pb. 162, 7871 Grong senest innen den 10.05.2017.
 
Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Grong kommunes hjemmeside. Vedtaket kan da påklages.
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 03.04.2017
Fant du det du lette etter?