Høring - Detaljregulering for fortetting Homonessetra

Offentlig ettersyn (Grong kommune) - Klikk for stort bilde

Formål

Intensjonen med planforslaget er å fortette og rydde opp i tomtestrukturen i et allerede utbygd område på Bjørgan. 

Har du spørsål til planen?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til saksbehandler Lars Arnesen, telefon 74 31 21 51

Har du merknader til planforslaget?

Merknader sendes inn skriftlig innen 1. februar 2018 til:

Grong kommune
Postboks 162
7871 GRONG

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavis og på Grong kommunes hjemmeside. Vedtaket kan da påklages. 

Vedlegg i saken


Klikk på denne linken for å gå til en liste som viser alle dokumenter i saken Høring - Detaljregulering for fortetting Homonessetra

Bakgrunn for høringen

Grong formannskap fattet i møte den 14.12.2017, sak 170/17 følgende vedtak:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Grong formannskap at forslag til «detaljregulering for fortetting Homonessetra», datert 27.11.2017, planID 2017002, med tilhørende bestemmelser datert 27.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
   
 2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av:
  bebyggelsesplan område A - Bjørgan, planID 1991003 
  - reguleringsplan for Veiumstunet/Homonessetra, planID 2007001

   
 1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles oppheving av de deler av reguleringsplan for Bjørgan, planID 1991001, bebyggelseplan område B – Bjørgan, planID 1991004 og detaljreguleringsplan felt H6, planID 2010002 som berøres av «detaljregulering fortetting Homonessetra, planID 2017002».

 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 21.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lars Arnesen
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling