Februar 2023

Tema for ordføreren informerer februar 2023:

Bygdevekst, prosjektet "Hei, Kom hit og Bli her", stilling som prosjektutvikler,  blålysbygg, jernbaneforum m.m.

Bygdevekstavtale:

Like før jul fikk Indre Namdal (Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong) status som pilot i et nytt statlig virkemiddel; Bygdevekst. Ideen med bygdevekst kommer fra Indre Namdal og er hentet fra Byvekstavtaler som Staten har med de store byene. Der inngår Staten og kommunene en forpliktene avtale om å jobbe mot felles mål for utvikling av byene.

Målet med Bygdevekstavtalene er å skape vekst i Indre Namdal. Vi har den siste tiden brukt mye tid på Bygdevekst og finne hvilket mulighetsrom vi har. Vi er nå i første fase av jobbingen der vi skal finne innholdet i avtalen med Staten. Denne fasen skal avsluttes i oktober 2023, og da skal det foreligge en gjensidig forpliktende avtale mellom kommunene og Staten.

I søknaden vår om å bli pilot har vi skissert fire hovedområder:

  • Rekruttering
  • Boligutvikling
  • Forsøksordning/frikommune
  • Kommunene som utviklingsaktører.
     

Kommunedirektører og ordførere i de fire kommunene er styringsgruppen for første fase.

Vi ønsker å involvere innbyggerne i denne jobbingen og har startet med kommunestyrene, næringslivet og frivilligheten.

Det er mye jobb som står igjen for å få på plass en god avtaler med Staten, men jeg mener det kan gi oss noen spennende muligheter til å prøve ut tiltak som gjør oss enda mer attraktive. 

Hei, Kom hit og Bli her:

Vi har også startet en jobb sammen med Overhalla og Høylandet for å få opp et nytt prosjekt ala «Hoga Heim» - prosjekt som ble gjennomført for noen år siden. Vi har fått midler fra Trøndelag fylkeskommune til et forprosjekt. Hva skal til for at unge bosetter seg i kommunene våre, hvordan skal vi synliggjøre næringslivet og mulighetene i regionen og hvordan skal vi få unge mennesker til å bli i kommunene våre. Vi ønsker å jobbe mer systematisk med dette temaet.

Prosjektutvikler:

En av de spennende tiltakene i årets budsjett er å ansette en person som skal jobbe med prosjektutvikling i kommunen. Vi ser at det finnes mye penger til utvikling i ulike departement/direktorat/ organisasjoner som vi kan søke på gjennom å lage prosjekter. Vi skulle ønske disse pengene kunne vært delt ut til kommunene gjennom inntektssystemet, men slik er det ikke. Da må vi tilpasse oss og se hvordan vi kan få tak i flere av disse pengene som skal bidra til å utvikle samfunnet vårt. Vi tror at en person som er god på prosjektarbeid kan gjøre oss bedre i dette arbeidet. Vi håper denne personen kan bidra internt i egen organisasjon, men også bli en ressurs for næringsliv og frivillighet som også søker om eksterne penger. Vi håper dette blir et løft.

Desentralisert arbeidsfellesskap:

Vi jobber fortsatt med å skape et desentralisert arbeidsfellesskap der pendlere, hyttefolk, studenter, næringsliv mm kan sitte sammen i et arbeidsfellesskap. Vi håper dette skal bli et utviklende og attraktivt miljø.

Vi har bitt med i et forskningsprosjekt sammen med SINTEF, Nord Universitet og Åfjord kommune der vi ser på hva som skal til for å få til slike arbeidsfellesskap og hvordan disse kan skape mer næringsutvikling.

Blålysbygg:

Regner med mange ser at det bygges Blålysbygg. Det er vi veldig glade for! Trygghet er viktig for oss som bor i Grong. En del av denne tryggheten handler om å ha ambulanse, brann og politi i nærheten. Gjennom å etablere et Blålysbygg ønsker vi å samordne uttrykningsetatene for langsiktig tilstedeværelse og faglig samarbeid.  Forventes ferdig i oktober.

Jernbaneforum i Midt-Norge:

 Det jobbes fortsatt med hvordan vi kan få flere togavganger til Grong fra Steinkjer. Vi ønsker 2 avganger til morgen og ettermiddag, samt en togavgang som er tilpasset siste fly på Værnes til Oslo. Målet er at vi kan bo i Grong og omheng og bruke toget som fremkomstmiddel til arbeid og møter i Steinkjer og sørover.  Jernbaneforum i Midt-Norge er en møteplass der vi kommer i direkte kontakt med de som bestemmer togavganger. Det er et godt samarbeid med Snåsa, Steinkjer og Namsskogan på denne saken. Det er helt nødvendig. Neste steg i dette arbeidet er å lage en markedsundersøkelse der det sannsynliggjøres hvor mange som vil benytte seg av et utvidet togtilbud.

Langnes berga:

Vi har jobbet sammen med Snåsa og Steinkjer for å løfte Langnesberga opp på nasjonalt nivå. En så rasutsatt strekning på E6 er ikke holdbart. Vi ønsker oss en løsning med tunnel, men det ligger litt frem i tid. Uansett må eksisterende vei utbedres før man ev kan begynne å bygge en tunnel. Det vil bli satt i gang omfattende utbedringsarbeid på strekningen fra påske og utover sommeren.

Landbruk:

Landbruket bidrar med mange arbeidsplasser i kommunen, direkte og ikke minst indirekte. Vi er svært bekymret for framtiden til bøndene i vårt område. Nå bygger det seg opp mot jordbruksoppgjør. Vi prøver å være tydelige landbruksdepartementet på det alvoret som er i næringen og at vi trenger en god jordbruksavtale som sikrer fortsatt drift og matproduksjon i hele landet. I et beredskapsperspektiv er muligheten til å produsere egen mat viktig.

Bjørgan:

Før jul valgte et samlet kommunestyre å selge heisene på Bjørgan til Grong Skisenter AS. Vi mener det ikke er en kommunal oppgave å drive skiheiser. Grong kommune skal fortsatt være en aktiv bidragsyter for å få til utvikling på Bjørgan!

Studietur på Grong barne – og ungdomsskole:

I mars skal alle ansatte på GBU på studietur til London. GBU har fått penger fra Statsforvalteren til denne turen. Jeg heier på at våre ansatte får muligheten til å reise på en slik studietur. Nye impulser og samhold er viktige i en hektisk arbeidshverdag. Ønsker de ansatte en riktig god tur!

Valg 2023:

Det nærmer seg nytt kommunevalg. Jeg håper vi får flest mulig lister i Grong, også dette valget. Et mangfold av politiske partier styrker oss som demokrati – det er viktig. Er det noen som vil engasjerer seg må de ta kontakt med partiet de ønsker å engasjere seg i!