September 2022

Tema for ordføreren informerer september 2022:

Oversikt over hva som skjer i Grong, bygdevekst, blålysbygg, asfalt, framtidig økonomi, endringer i NAV, flytting av kontorer, medarbeidersamlinger, MOT og TV-aksjonen 2022.

Oversikt over hva som skjer i Grong

Vi har hatt to møter med frivillige lag – og organisasjoner den siste tiden. Målet med samlingene er bedre samhandling, og synliggjøring av aktiviteten som skjer i lag og organisasjoner i Grong. Er det noen som ikke har fått invitasjon må dere ta kontakt med servicetorget og melde deres interesse.

Det er to konkrete resultater etter møtene:

  • Det er laget et årshjul der vi gjennomfører samhandlingsmøter med frivilligheten 3 ganger i året. August/ september, januar/februar og mai/juni. Her er det mulig å melde inn tema.
  • Det er laget en aktivitetskalender på hjemmesiden til Grong kommune. Her kan alle lag og organisasjoner legge inn aktiviteter som er åpne for innbyggerne i Grong. Det er også mulig å dele aktiviteter fra hjemmesiden på for eksempel facebook.  For å legge ut informasjon må dere ha en bruker, dette får dere hjelp til av Anders på servicekontoret. Kalenderen finner dere her:

https://www.grong.kommune.no/kalender/

Det er også laget en oversikt over alle lag og organisasjoner i Grong som ligger på hjemmesiden.

Spre gjerne det glade budskap!

Bygdevekst

Forrige uke hadde vi felles formannskap i Indre Namdal der søknad om bygdevekst var hovedtemaet. Det vil bli sendt inn en felles søknad fra de fire kommunene; Røyrvik, Namsskogan, Lierne og Grong. Søknadsfristen er 30.september. Det skal utnevnes to pilotfylker, der Finnmark skal være en av fylkene. I disse fylkene skal det være til sammen 5 piloter. Vi håper Trøndelag blir det andre fylket og at vi får være en av de 5 pilotene.

Bygdevekst er laget etter mal fra byvekstavtalene og er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom staten, regionen og kommunene om ulike tema. Vi har løftet frem rekruttering, boligutvikling, frikommuneforsøk og kommunen som utviklingsaktør som tema.

Blir vi en pilot vil det bli et stort arbeid for å forankre og involvere innbyggerne, næringslivet og frivilligheten i arbeidet.

Link til Bygdevekst

Blålysbygg

Vi nærmer oss en beslutning om Blålysbygg og jobber for å få politi, ambulanse og brann samlokalisert. Det er noen utfordringer med å få tre organisasjoner til å samhandle. Sist fredag var Statssekretæren i Justisdepartementet her for å diskutere mulighetsrommet i blålysbygg. Han er tydelig på at Regjeringen ønsker slike samlokaliseringer og det er bra.

Asfalt

Etter lengre tid med innspill har fylkeskommunen bestemt seg for å legge asfalt på gang- og sykkelveien fra Rønningen og til AK. Det er etterlengtet, og vi er veldig glade for det!

Inntektsutjevningsutvalget

Forrige Regjering bestilte en gjennomgang av inntektssystemet til kommunene. Denne rapporten/NOUen ble levert for noen uker siden. Innholdet i de forslagene som kommer fra utvalget er svært krevende for oss. Det er en tydelig fordeling fra små kommuner til større kommuner. Grong taper 8,9 millioner kroner på dette forslaget.

Forslaget er sendt ut på høring og høringsfristen er 22. desember.

Vi jobber både gjennom Namdal Regionråd og KS for å synliggjøre dramatikken i forslaget.

NAV

NAV nasjonalt fikk mindre penger i år fordi det er lite arbeidsledighet. Dette gjør at NAV må spare penger og dette påvirker også oss. NAV Trøndelag har bestemt at 40% av budsjettet for det statlige NAV skal reduseres i Indre Namdal. Dette er krevende, og vi vil merke det. Vi jobber for å hindre denne reduksjonen, men usikker på om vi når frem.

Flytting av kontorer

Som følge av nytt lovverk innen oppvekst, oppvekstreformen, er det valgt å samlokalisere alle aktørene som jobber med barn og unge i Grong. Det nye lovverket krever tettere tverrfaglig samarbeid og de økonomiske konsekvensene om vi ikke lykkes er store. Som et eksempel dobles kostnadene for fosterhjemsplasser og institusjonsplasser. For en liten kommune vil dette merkes. Vi må derfor legge best mulig til rette for samhandling og at vi lykkes med dette arbeidet.

Konsekvensene er at Familiebasen, barnevern og andre som jobber med barn og unge er samlokalisert i 2. etg. på kommunehuset. Teknisk, næring, kultur og areal er flyttet til huset ovenfor Montér der barnevern var tidligere.   

Basseng

Bassenget er nå åpent for bading to dager i uken: Mandag og onsdag.

https://kulturhusetkuben.no/bassengtilbud/

Medarbeidersamlinger

I høst er det gjennomført medarbeidersamlinger for alle ansatte i Grong kommune, fordelt på fire samlinger. Vi ønsker å jobbe med kultur, samhandling og hvordan Grong kommune skal være en god arbeidsplass. Dette er starten på en mer systematisk jobbing med medarbeiderskap og innbyggermedvirkning.  

MOT

Hvert år evaluerer elevene arbeidet med MOT. Grong barne- og ungdomsskole ble den nest beste skolen i Trøndelag og det ble feiret med kake!

Budsjett

Det jobbes med budsjett i kommunen og vi er spente på statsbudsjettet som kommer 6. oktober. Vi har forventninger til et stramt budsjett fra Staten. Dette gjør at det kommer til å bli et stramt budsjett for oss også, og vi må ned med ca. 10 millioner fra 2022 for å komme i balanse.

Tv-aksjon

Grong kommune støtter TV-aksjonen. Årets aksjon går til Leger uten grenser. Er det noen som vil være bøssebærere – ta kontakt med servicetorget!