Kommunedelplaner Kommuneplaner og kommunedelplaner er overordnete planer for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid. Den forholder seg til planstrategi (oversikt over planarbeid i en gitt periode basert på overordnete prioriteringer) og kommuneplanens samfunnsdel som viser målsetninger og virkemidler for samfunnsutvikling i kommunen. Kommuneplener må også ta hensyn til lovverk, nasjonale og regionale føringer.