Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets hjemmel:

Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:

  • Kommunelovens §§ 76 til 80
  • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
  • Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget reglement for kontrollutvalget, som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets ansvar:

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. Forskrift om kontrollutvalg, §4.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal vivere påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll).

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets arbeidsområde:

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen. I tillegg skal det også føres kontroll med kommunens interesser i selskaper.

Møter i kontrollutvalget:

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der log- og regelverk hjemler taushetsplikt.

Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Rådmannen kan innkalles når utvalget ønsker det.

 

Møteplan kontrolluvalget Møteplan for kontrollutvalgets møter:
Møteplan kontrolluvalget
Årstall Møtedato
2020
13.02.2020
26.03.2020
14.05.202
17.09.2020
03.12.202
2019
25.02.2019
13.05.2019
26.08.2019
28.10.2019
2018
12.02.2018
14.05.2018
20.08.2018
29.10.2018
2017
06.02.2017
22.05.2017
28.08.2017
30.10.2017

 

Medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget har 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer i rekkefølge.

Kontrollutvalg 2019-2023 Valgte medlemmer og varamedlemmer i Grong kommunes kontrollutvalg:
Kontrollutvalg 2019-2023
Verv Navn Kjønn
Leder Vigdis Linmo K
Nestleder Ottar Egil Heia M
Medlem Kjersti Kilskar K
Medlem Ola Marius Amdal M
Medlem Ivar Grong M
1. varamedlem Jonas Vie M
2. varamedlem Laila S. Domås K

 

Sekretariat for kontrollutvalget er Konsek Trøndelag IKS.

Link til Konsek Trøndelag IKS