Nemnder

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer i styrer/nemnder og råd:

1. Valgstyre og stemmestyrer

Valgperioden 2015 – 2019:
 1. Funksjonen som valgstyre legges til formannskapet, med ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.
 2. I medhold av valglovens § 4-2 delegerer kommunestyret til valgstyret å velge stemmestyrer.
 3. Vedtaket gjelder den kommunale valgperioden.

2. Bygdeboknemnd

Valgperioden 2015 – 2019:
Bygdeboknemnda utgår inntil videre som kommunalt underutvalg, og det foretas ikke valg av bygdeboknemnd.
 

3. Eldreråd

Valgperioden 2015 – 2019:
Eldreråd 2015 - 2019
Navn Personlig vararepresentant
Jorunn Romundstad Åse Liv Råstad Rosset
Jorun Klinkenberg Åsta Bergin
Anders Romstad Lorents I. Sklet
Bo Pettersen Arne Trones
   
Fra kommunestyret:
Trond Martin Sæterhaug Cathrine Hansen

4. Harran Fjellstyre (Brennmoen statsalmenning.

Perioden 1.1.2016 – 31.12.2019:
 
Harran Fjellstyre 2016 - 2019
Navn Personlig vararepresentant
Camilla Formo Marit Johanne Årsandøy
Oddveig Regine Amdal Eva Zielinski
Kjell Aune Per Ove Moa
Bjørn Kåre Rugeldal Odd Arne Høilo
Terje Aalberg Georg Sagmo
   
Leder: Terje Aalberg
Nestleder: Kjell Aune

5. Grong Fjellstyre (Nordre Bangsjø Statsalmenning).

Perioden 1.1.2016 – 31.12.2019:
 
Grong Fjellstyre 1.1.2016 - 31.12.2019
Navn Personlig varerepresentant
Skjalg Åkerøy Tore Ravlo
Siri Hegland Torhild Bryhn
Jørn Ove Duun Kirstin Romundstad
Joar Grong Eli Sende Jenssen
Anett Sundvik Svenn Hegland
   
Leder: Skjalg Åkerøy
Nestleder: Jørn Ove Duun

6. Styre, Johanna Margrethe Samuelsdatter Pedersen Veiums legat.

Valgperioden 2016 – 2019:
 • Andreas Fossland Veium, leder
 • Anne Randi Gorseth Vie
 • Jon Strand

7. Styre, Bjerken Bya og Ekkers legat.

Valgperioden 2015 – 2019:
Formannskapets 7 faste medlemmer velges til styre for Bjerken, Bya og Ekkers legat:
 • Skjalg Åkerøy, leder
 • Vigdis Linmo, nestleder
 • Oddny Lysberg, medlem
 • Jon Lauve Rønning, medlem
 • Erik Seem, medlem
 • Marianne Brissach, medlem
 • Steinar Sæternes, medlem

8. Museumsnemnd (Styringsorgan for Grong bygdemuseum).

3 medlemmer med funksjonstid 01.01.18-31.12.21:
 • Inge Kjærstad
 • Jon Inge Eidem
 • Leif Johannes Sklett
3 medlemmer med funksjonstid 01.01.16-31.12.19:
 • Svein Vikestad
 • Brit Formo
 • Kirsten Joveig Gartland
3 varamedlemmer i rekkefølge med funksjonstid 01.01.16-31.12.19:
 1. Brit-Agnes Buvarp
 2. Oddvar Østerås
 3. Judith Holand Skage

9. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt.

Valgperioden 2015 – 2019:
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:
 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2015 - 2019
Medlemmer 3 varamedlemmer i rekkefølge
Jon Strand 1. Gunnbjørn Moa
Anne Randi Gorseth Vie 2. Ragnhild Kroglund
Thor Aage Nesser 3. Kåre Linmo
   
Leder: Jon Strand
Nestleder: Thor Aage Nesser
 
Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt:
 
Sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt 2015 - 2019
Medlemmer 3 varamedlemmer i rekkefølge
Eli Moe Bergin 1. Vigdis Linmo
Sigve Hallager 2. Kjell Moa
Odd Fuglum 3. Arnold Lysfjord
   
Leder: Odd Fuglum
Nestleder: Eli Moe Bergin

10. Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede.

Kommunalt råd for likestilling
Medlemmer Personlig vararepresentant
Fra kommunestyret:
Oddny Lysberg Vigdis Linmo
Steinar Sæternes Siv Janne Sklett
 
Fra Grong og Harran Handicaplag
Bente Vindsetmo Bente Gunn Søråsen
Mette Finvold Grønbeck Inger Lande
 
Leder: Mette Finvold Grønbeck
Nestleder: Steinar Sæternes

11. Representanter til representantskap i interkommunale selskap (IKS):

 • Midtre Namdal Avfallselskap IKS.
 • KomSek Trøndelag IKS.
 • KomRev Trøndelag IKS.
 • IKT Indre Namdal IKS.
 • Interkommunalt Arkiv i Trøndelag IKS.
 • Lierne Nasjonalparksenter IKS.
 • IKS Namdal Rehabilitering (gjelder både drift og eiendomsselskapet).
 • Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 • Museet Midt IKS
Valg for perioden 2015 – 2019:
Som medlem i representantskapet i interkommunale selskaper for valgperioden 2015 – 2019 velges ordføreren, med følgende vararepresentanter i rekkefølge valgt blant formannskapets medlemmer:
 1. Vigdis Linmo
 2. Erik Seem
 3. Oddny Lysberg
 4. Steinar Sæternes
 5. Jon Lauve Rønning
 6. Marianne Brissach
Som varamedlem vedr. KomSek Trøndelag IKS utgår Erik Seem (styremedlem)
Som varamedlem vedr. IKS Namdal Rehabilitering går May Helen Solum Kolberg ut.
 

12. Konovatnet Fellesvassverk. Kommunens represen tanter til styret.

Valgperioden 2015 – 2019:
 • Arne Elias Valskrå, med vararepresentant Gøril Valskrå
 • Rådmannen, eller den han bemyndiger
 

13. Forstanderskap, Grong Sparebank. Kommunens representant.

Valg for kommende valgperiode:
Det velges 1 representant med vararepresentant for 4 år, dvs. fra 1. mai 2016 – 30. april 2020.
 • Anders Kiær, med vararepresentant Steinar Sæternes
 

14. Oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere. Kommunens representant.

Valgperioden 2015 – 2019:
Berit Blengsli, med vararepresentant Bjørg Ekker
 

15. Grong kirkelige råd. Kommunens representant.

Valg for valgperioden 2015 – 2019:
Tor Arne Olsen, med pers. vararepresentant Marianne Brissach
 

16. Interkommunalt beredskapsstyre for akutt forurensning. Kommunens representant.

Valgperioden 2015 – 2019:
Ordføreren, med pers. vararepresentant varaordføreren
 

17. Lakseutvalget for Namsenvassdraget. Kommunens representant.

Valgperioden 2015 – 2019:
 • Erik Seem, med pers. vararep. Trond Martin Sæterhaug
 

18. Heimevernsnemnd. Kommunens representanter.

Valgperioden 1.1.2016 – 31.12.2019:
 • Tore Grong
 • Marit Aarlie

19. Representant til Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Sjækerfjella – Lierne nasjonspark, og landskapsvernområder / naturvernområder i tilknytning til nasjonalparken.

Valgperioden 2015 – 2019:
Grong kommune innstillinger følgende som medlem til styret:
 • 1 mann: Skjalg Åkerøy
 • 1 kvinne: Vigdis Linmo
 

20. Administrasjonsutvalg.

Valgperioden 2015 – 2019:
 
Administrasjonsutvalget 2015 - 2019
Medlemmer Varamedlemmer i rekkefølge
  For Arbeiderpartiet
Skjalg Åkerøy, AP leder 1. Jon Lauve Rønning
Vigdis Linmo, AP nestleder 2. Kari Mette Linmo
Oddny Lysberg, AP 3. Irfan Hussaini
Oddny Lysberg, AP 4. Christoffer Kolås Petersen
  5. Astrid Bye
  6. Cahtrine Hansen
   
  For Senterpartiet/Sosialistisk venstreparti
Erik Seem, SP 1. Marianne Brissach
Steinar Sæternes, SV 2. Tor Arne Olsen (SP)
  3. Trond Martin Sæterhaug (SV)
  4. Siv Janne Sklett (SP)
 
 

21. Kommunale representanter i samarbeidsutvalg og oppvekstyre for skoler og barnhager.

 1. Det velges 1 kommunal representant, foruten rektor, til oppvekststyret ved Harran oppvekstsenter.
 2. Som Grong kommunes representanter i samarbeidsutvalg/oppvekststyre ved kommunens barnehager og skoler velges for valgperioden 2015 – 2019:
Samarbeidsutvalg for skoler og barnehage 2015 - 2019
Barnehage/Skole Representant Vararepresentant
Ekker barnehage Astrid Bye Ann-Mari Lindmo
  Christoffer Kolås Petersen Tonje Hermanstad
   
Rønningen barnehage May Helen Solum Kolberg  Bjørn Johan Fossland Schwartz
  Jon Lauve Rønning Lasse Grongstad
 
Bergsmo barnehage Gøril Valskrå Gjertrud Strand
  Siv Janne Sklett Kristin Jenssen Østerås
   
Grong barne- og ungdomsskole Kari Mette Linmo Borgny Kjølstad Grande
   
Harran oppvekstsenter Stig Magne Fiskum  Laila Spillum Domås