Medlemmer i styrer, råd og utvalg - Perioden 2019-2023

I forbindelse med kommunevalget blir det også valg på personer som skal sitte i de forskjellige utvalgene/styrene. 

Styrer, råd og utvalg

Administrasjonsutvalg
Administrasjonsutvalg
Medlem
Borgny Grande
Erlend Fiskum
Audun Fiskum
Linda Linmo
Steinar Sæternes
Varemedlemmer i rekkefølge
Oddny Lysberg
Karin Nordstad

 

Eldreråd 2019-2023
Eldreråd 2019 - 2023
Medlem Personlig vararepresentant
Åse Liv Råstad Rosset Turid Gartland
Laila Domås Åsta Bergin
Otto Gartland Lorents I. Sklet
Morten Fiskum Jon Strand
Fra Kommunestyret:
Karin Nordstad Steinar Sæternes

 

 

 

Forliksråd
Forliksråd
Rolle Funksjonstid
Medlem Helge Formo 01.01.2017-31.12.2020
Varamedlem: Torbjørn Østerås 01.01.2017-31.12.2020

 

Forliksråd - Faste møtefullmektiger

Ordning med møtefullmektiger ivaretar hensynet til forliksrådets upartiskhet, og mer praktiske hensyn som at en part bosatt utenfor kommunen lett kan finne en fullmektig uten at kostnadene dermed blir for høye. Hver kommune skal oppnevne et utvalg av personer uten tilknytning til forliksrådet, som er egnet til oppgaven og som er villige til å påta seg et slikt verv. Det stilles ikke formelle kvalifikasjonskrav til medlemmene i utvalget.

Forliksråd - Faste møtefullmektiger
Medlem
Svein Helland
Anne Randi Gorset Vie
Ernst Honningdal

 

Grong fjellstyre (Nordre Bangsjø statsalmenning)
Følger kalenderåret, 01.01.2020-31.12.2023
Grong fjellstyre (Nordre Bangsjø statsalmenning)
Medlem Personlig varamedlem
Skjalg Åkerøy Tore Ravlo
Siri Hegland Torhild Bryhn
Jørn Ove Duun Johanna Seem
Joar Grong Jon Lauve Rønning
Anett Sundvik Anne Moum
Leder: Skjalg Åkerøy
Nestleder: Jørn Ove Duun

 

Grong kirkelige råd
Grong kirkelige råd
Medlem Personlig varamedlem
Silje Anita Rohde Marianne Brissach

 

Grong Sparebanks generalforsamling
Velges for perioden 01.05.2020-30.04.2024
Grong Sparebanks generalforsamling
Medlem
Borgny Grande
Erlend Fiskum

 

Harran fjellstyre (Brennmoen statsalmenning)
Følger kalenderåret, 01.01.2020-31.12.2023
Harran fjellstyre (Brennmoen statsalmenning)
Medlem Personlig vara
Oddny Lysberg Inger Berit Anti
Oddveig Regine Amdal Eva Zielinski
Kjell Aune Andreas Brennhaug Fristad
Torgeir Hermanstad Per Ove Moa
Jonny Rosendal Per Arne Solum
Leder: Jonny Rosendal
Nestleder: Torgeir Hermanstad

 

Interkommunalt beredskapsstyre for akutt forurensning

Kommunene er gitt gjennom pålegg fra Statens forurensingstilsyn (SFT) pålegg om å utarbeidet en beredskapsplan mot akutt forurensning. Kommunestyret godkjente slik beredskapsplan i sak 102/97.
Kommunens plikter er ivaretatt gjennom et interkommunalt samarbeid i hht. kommunelovens § 17.
Brannsjefen i Namsos er beredskapsstyrets sekretær.
Et beredskapsstyre med representanter fra samarbeidende kommuner er samarbeidets øverste organ. Hver kommune velger en representant til beredskapsstyret. Valget gjelder for 4 år og skal følge kommunevalgperioden.

Interkommunalt beredskapsstyre for akutt forurensning
Medlem Personlig varamedlem
Ordføreren Varaordføreren

 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 2019-2023
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 2019-2023
Medlem Personlig vara
Fra kommunestyret:
Joar Leer Johan Petter Bergin
Steinar Sæternes Karin Nordstad
Fra Grong og Harran Handicap-lag:
Tom Riise_Hansen Ronny Vollert Andreassen
Mette Finvold Grønbeck Bente Gunn Søråsen
Leder: Mette Finvold Grønbeck
Nestleder: Steinar Sæternes

 

Konnovatnes fellesvassverk. Kommunens representanter til styret
Konnovatnes fellesvassverk. Kommunens representanter til styret
Medlem Varamedlem
Arne Elias Valskrå Gøril Valskrå
Kommunaldirketøren, eller den som kommunaldirkelteren velger

 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget
Lakseutvalget for Namsenvassdraget
Medlem Personlig varamedlem
Jon Lauve Rønning Oddny Lysberg

 

Museumsnemnd (Styringsorgan for Grong bygdemuseum)
Museumsnemnd (Styringsorgan for Grong bygdemuseum)
Medlem
Funksjonstid: 01.01.2018-31.12.2021
Inge Kjerstad
Jon Inge Eidem
Leif Johannes Sklett
Funksjonstid: 01.01.2020-31.12.2023
Svein Vikestad
Brit Formo
Kirsten Joveig Gartland
Varamedlemmer med funkjsonstid 01.01.2020-31.12.2023
Audun Storli Fiskum
Torbjørn Østerås (vara)
Karin Nordstad (vara)

 

Oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere
Oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere
Medlem Vararepresentant
Berit Blengsli Bjørg Ekker

 

Politisk forhandlingsutvalg
Politisk forhandlingsutvalg
Medlemmer
Ordfører
Varaordfører
Linda Linmo
Varemedlemmer
1. vara Audun Fiskum
2. vara Oddny Lysberg

 

Representanter til representantskap i interkommunale selskap
Representanter til representantskap i interkommunale selskap
Navn på IKS vi er medlem i Medlem
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) Ordføreren
Revisjon Midt-Norge IKS Ordføreren
Konsek Trøndelag IKS Ordføreren
IKT Indre Namdal IKS Ordføreren
Interkommunalt Arkiv i Trøndelag IKS Ordføreren
Lierne Nasjonalparksenter Ordføreren
IKS Namdal Rehabilitering Ordføreren
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS Ordføreren
Museet Midt IKS Ordføreren
Vararepresentanter for ordføreren:
1. vara Erlend Fiskum
2. vara Linda Linmo
3. vara Audun Fiskum
4. vara Oddny Lysberg
5. vara Steinar Sæternes
6. vara Karin Nordstad

 

Representant til Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Sjækerfjella – Lierne nasjonspark, og landskapsvernområder / naturvernområder i tilknytning til nasjonalparken
Det er krav om én mann og én kvinne, og de velges blant kommunestyrets medlemmer.
Representant til Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Sjækerfjella – Lierne nasjonspark, og landskapsvernområder / naturvernområder i tilknytning til nasjonalparken
Navn
Erlend Fiskum (mann)
Borgny Grande (kvinne)

 

Samarbeidsutvalg og oppvekststyre for skole og barnehage
Samarbeidsutvalg og oppvekststyre for skole og barnehage
Barnehage Medlem Varamedlem
Ekker Stehanie Wüstefeld Trine Grande
Silje Andrea Rohde Jonas Sagmo Lund
Rønningen barnehage Kathrine Vaslestad Lona Peder Duun
Jon Lauve Rønning Ronja Engen
Bergsmo barnehage Nore Sklett Stine Skåle
Gjertrud Strand Sigrid Langen Kjelbergnes
Grong barne- og ungomdsskole Ola Lauve Ynge Lerfald
Harran oppvekstsenter Torgeir Hermanstad Anders Kjær

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Medlemmer Varamedlemmer
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt
Jon Strand 1. vara Bjørn Sandstå
Anne Randi Gorseth Vie 2. var Ragnhild Kroglund
Thor Aage Nesser 3. Kåre Linmo
Leder: John Strand
Nestleder: Thor Aage Nesser
Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
Eli Moe Bergin 1. vara Ann Jeanett Klinkenberg
Sigve Hallager 2. vara Kjell Moa
Odd Fuglum 3. vara Arnold Lysfjord
Leder: Odd Fuglum
Nestleder: Eli Moe Bergin

 

Styret for Bjerken, Bya og Ekkers legat
Styret består av formannskapets syv faste medlemmer
Styret for Bjerken, Bya og Ekkers legat
Medlem
Borgny Grande
Erlend Fiskum
Audun Fiskum
Steinar Sæternes
Karin Nordstad
Linda Linmo
Oddny Lysberg

 

Styre Johanna Margrethe Samuelsdatter Pedersen Veiums legat
Styre Johanna Margrethe Samuelsdatter Pedersen Veiums legat
Medlemmer
Andreas Fossland Veium (leder)
Anne Randi Gorseth Vie
Jon Strand

 

Ungdomsråd 2019-2021
Ungdomsråd 2019-2023
Medlem Velges for
Fra Grong barne- og ungdomsskole:
Ingrid Domås 1 år (Overgang til vgs. 2020)
Kaja Gartland Neergård 2 år
Kristian Østerås (vara) 2 år
Fra Grong videregående skole:
Aurora Melhus Haugen 1 år
Brage Nesser 2 år
Tonje Småvollan (vara) 2 år

 

Trøndelag vannregion
Trøndelag vannregion
Medlem (fra formannskapet) Varamedlem (fra kommunestyret)
Audun Fiskum Silje Andrea Rohde