Rådmannen

Svein Harald Helland har vært rådmann i Grong kommune i 31 år. Den 29.11.2019 hadde han sin siste arbeidsdag som rådmann i Grong kommune. 
 
Ny kommunedirektør er ansatt fra 02.01.2020: Bjørn Ståle Aalberg.
 
Tore Kirkedam er konstituert av kommunestyret som kommunedirektør fra 29.11.2019 til 01.01.2020.
 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. 
 
Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.
 
I kommunelovens § 4 står det: ”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.” 
 
Fra Grong kommunes side prøver vi å etterkomme dette med bl.a. utgivelse av Grong Nytt, informasjon på sosiale medier og ved bruk av kommunes hjemmeside.
 
Har du innspill på hva som kan bli bedre vil vi gjerne ha tilbakemelding fra deg.  
  
Kommunedirektør
Tore Kirkedam
 

Kontakt

Tore Kirkedam
Konstituert kommunedirektør/personalsjef
74 31 21 12