Gebyrer og betalingssatser - Liste over alle avgifter og gebyrer

Barnehage, SFO og kulturskole

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019) Satser er gjeldende fra januar 2019
  Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019)
  Plass Kr.
  100% 2.289,- Pr. mnd.
  80% 2.088,- Pr. mnd.
  60% 1.686,- Pr. mnd.
  40% 1.225,- Pr. mnd.
  Ettermiddagstilbud 1.831,- Pr. mnd.
  Korttidstilbud 685,- Pr. mnd.
  Dagsats enkeltdager 216,- Pr. dag
  Dagsats i skoleferier 216,- Pr. dag
  For sein henting 210,- Pr. gang (over 10 min.)
  Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
  Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
 • Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
  Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019)
  Tilbud Kr. (fra 01.01.2019) Kr (fra 01.08.2019) Matpenger
  100% plass 2.990,- 3.040,- 210,-
  80% plass 2.591,- 2.591,- 170,-
  60% plass 2.094,- 2.094,- 110,-
  40% plass 1.502,- 1.502,- 90,-
  Dagsats for enkeltdager 313,- 313,-
  For sein henting (over 10 min.) 210,-
 • Undervisningstilbud og betalingssatser kulturskole Moderasjon for deltakelse på to tilbud: 40% reduksjon på fullprissats
  Priser pr. august 2019
  Undervisningstilbud og betalingssatser kulturskole
  Disiplin Pris pr. år Annet Aldersgruppe
  Invividuelt og gruppeundervisning
  på instrumenter, piano/keyboard
  korpsinstrument og trommer
  gitar/bass/ukulele
  fiolin
  Kr. 3.425,- Fra 3. klasse


  Fra 4. klasse
  Fra 1. klasse
  Individuelt og gruppeundervisning
  i sang
  Kr 3.425,- Fra 4. klasse
  Tilpasset undervisning Kr 3.425,- Fra 1. klasse
  Musikkmoro Kr 2.570,- Fra 1.-3. klasse
  Musikkbarnehage Kr. 1.798,-
  Hobbyaktivitetskurs Kr. 1.260,- 25 timer over
  10 kvelder
  Fra 5. klasse
  Dans (usikkert enda) Avhengig av antall uker Fra 1. klasse
  Lyd- og konsertproduksjon Kr 3.425,- Fra 6. klasse.
  Søskenmoderasjon alle tilbud:
  1. søsken 30% moderasjon
  2. søsken 50% moderasjon
  Instrumentleie (fiolin og messinginstrument) Kr 302,-

Helse og omsorg

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

  Satser gjeldende for 2019.
  Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019)
  Pris pr. time
  Under 2 G Kr. 97,-
  Mellom 2 og 3 G Kr. 129,-
  Mellom 3 og 4 G Kr. 155,-
  Mellom 4 og 5 G Kr. 210,-
  Over 5 G Kr. 240,-
 • Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019) Satser gjeldende for 2019
  Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
  Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019)
  Valgalternativ Pris Kommentar
  Middag, hel/halv porsjon Kr. 75,-
  Tørrmat (frokost/kveldsmat) Kr. 70,-
 • Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019) Satser for 2019
  Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019)
  Månedsleie
  Kr. 295,-

Byggesak, kart og oppmåling

  [Tilbake til toppen av siden]

 • 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019) Alle gebyrer er unntatt merverdiavgift (mva.)

  Til pkt. 9.6.1 b): Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder.
  9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019)
  Type Beløp
  a) Areal inntil 4 daa Kr. 21.850,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Kr. 1.560,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 40 daa Kr. 520,-
  b) Spesielt arealkrevende formål* inntil 50daa Kr. 36.400,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Kr. 3.120,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 100 daa Kr. 1.040,-
  c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Kr. 27.050,-
  Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Kr. 1.560,-
  Tillegg pr. enhet over 40 enheter Kr. 520,-
 • 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019) Bruksareal som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn.
  Alle gebyrer unntatt merverdiavgift (mva.)
  9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019)
  Beløp i kr.
  Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA inntil 10 000 m2 Kr. 260,-
  Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10 000 m2 Kr. 160,-
 • Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019) Gebyrer etter matrikkelloven er mva. fritt.
  Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kap. i regultativet Hva Pris
  6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0 - 500 m2 Kr. 7.355,-
  Areal fra 500 m2 - 2000 m2 Kr. 14.305.-
  Areal over 2001 m2 belastet kr. 13.750,- pluss et tillegg på pr. daa over 2001 m2 Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatriklert grunn
  Areal fra 0 – 2000 m2 Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Areal fra 0 – 50 m2 Kr. 7.355,-
  Areal fra 51 – 250 m2 Kr. 9.590,-
  Areal fra 251 – 2000 m2 Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Volum fra 0 – 2000 m3 Kr. 14.305,-
  Volum over 2001 m3 belastes kr. 13.750,- pluss ett til pr. påbegynte 1000m3 over 2001 m3 Kr. 1.210,- pr. 1000 m3
  6.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr faktureres etter medgått tid. Kr. 800,- pr. time.
  Minstegebyr Kr. 4.010,-
  6.1.6 Oppmålingsforretning av punktfeste
  Oppmålingsforretning over punktfeste Kr. 6.020,-
  For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % av ovenstående gebyr Kr. 3.010,-
  6.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
  Gebyr etter medgått tid Kr. 800,- pr. time
  Minstegebyr Kr. 6.020,-
  6.2 og 6.3 Gebyrene for kap. 6.2 og 6.3 er uegnet å sammenstille i en tabell.
  For å lese mer om disse gebyrene, klikk på linken Gebyrer kap. 6.2 og 6.3.
 • Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019). For mer informasjon og detaljer rundt regelverket - kontakt kommunen.
  Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019).
  Grensejustering og arealoverføring Areal Kr
  Grensejustering:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 0-250 m2 4810,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 251-500 m2 7210,-
  Anleggseiendom Fra 0-250 m3 4810,-
  Anleggseiendom Fra 250-1000 m3 7210,-
  Arealoverføring:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 0-250 m2 6020,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 251-500 m2 7350,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Over 500 m2: 7070,- + 1210,- pr påbegynt 500 m2

Kommunale avgifter

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
  a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
  b-Variabel del (forbruksgebyr)
  25% mva. i tillegg på alle satser
  Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019)
  Type kostnad Vann Avløp
  1.1 Engangsgebyr vann og avløp
  Pris pr. abonnement Kr. 1.000,- Kr. 1.000,-
  1.2 Årsgebyr vann og avløp
  Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
  1.2.1 A - Fastgebyr
  Vann Avløp
  Bolig/Næring Kr. 1.164,- Kr. 1.714,-
  1.2.2 B - Variabel del
  Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
  1.2.2.1 Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag: Vann Avløp
  Enhetspris pr. m3 Kr. 8,15 Kr. 15,13
  Årsleie av vannmåler:
  - Inntil 25 millimeter Kr. 280,-
  - 26 - 50 millimeter Kr. 421,-
  - Over 50 millimeter Kr. 700,-
  1.2.2.2 Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk: Vann Avløp
  Sats 1 - inntil 150 m2 bruksareal Kr. 1.467,- Kr. 2.724,-
  Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksareal Kr. 1.955,- Kr. 3.630,-
  Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksareal Kr. 2.443,- Kr. 4.538,-
  Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan) Kr. 735,- Kr. 1.499,-
 • Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019) Betalingssatser for renovasjon Alle beløp eks. 25% mva. Satser gjeldende for 2019
  Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019)
  Type Fratrekk/Tillegg Pris pr. år eks. mva.
  Abonnement 140 liter Kr. 3.600,- Standard abonnement
  Abonnement 240 liter Kr. 3.980,-,-
  Abonnement 360 liter Kr. 4.532,-
  Abonnement samarbeide overflate bunntømt og nedgravd Kr. 3.600,-
  Abonnement med årlig fritak (20% av 240 liter) Kr. 800,-
  Skifte av beholder, pr. beholder Kr. 200,-
  Heimekompostrering 200,- i rabatt
  Hytterenovasjon (fritidsbolig) Kr. 900,-
  Hytterenovasjon reduksjon (fritidsbolig > 2.5 km fra brøytet veg Kr. 720,-
  Tillegg for stativ mellom 20-30 meter fra godkjent veg Kr. 300,-
  Tillegg for stativ mellom 20-50 meter fra godkjent veg Kr. 400,-
  Caravanoppstilling Kr. 450,-
 • Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019) 25% kommer i tillegg på alle satser
  Satser gjeldende for 2019
  Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019)
  Enhet Pris
  Pr. tank inntil 5 m3 Kr. 1.990,-
  Pr. m3 overskytende 5 m3 Kr 513,-
 • Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019) Pkt. 8.1.2
  Satser gjeldende for 2019
  Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019)
  Bruksareal m2 Grunntakst 100% Ramme-
  tillatelse 90%
  Bruksendring med bygnings-
  messige endringer 50%
  Igangsettings-
  tillatelse 20%
  Oppdelt igansettings-
  tillatelse 10%
  0 - 100 m2 Kr. 14.065,- Kr. 12.660,- Kr. 7.030,- Kr. 2.760,- Kr. 1.410,-
  101 - 500 m2 Kr. 22.500,- Kr. 20.250,- Kr. 11.250,- Kr. 4.500,- Kr. 2.250,-
  501 - 1.000 m2 Kr. 45.010,- Kr. 40.010,- Kr. 22.505,- Kr. 9.000,- Kr. 4.410,-
  Deretter pr. påbegynte 500 m2 Kr. 5.630,- Kr 5.070,- Kr 2.815,- Kr. 1.125,- Kr. 565,.

Kulturhuset Kuben

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019) Lite møterom. Tekniske fasiliteter:
  Storskjerm med lyd for tilkobling av pc, nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1
  Mindre møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Gratis
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Treff i kantina i bibliotekets åpningstid (ikke ekslusiv sone) Per time Gratis Gratis
  Arrangement utenom åpning bibliotek, kino, skole (sporadisk) Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Som arrangementslokale. Se kommentar 1 Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-
  Kommentarer:
  1) Storkjøkken kan ikke lånes ut.
  Ved arrangement skal Kuben Kafé benyttes.
  Foaje inkluderes som vrimleareal/ serveringsområde ved lån av Symfoni Namsen og Harmonien.
 • Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Faste tider møter, arrangement, opphold, øvinger etc (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc. Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019) Stort møterom
  Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Større møter, forsamling (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Større dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Kr. 300,- Kr. 750,-
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 750,- Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018) Auditorium/kino
  Tekniske fasiliteter: Projektor og lyd for pc/nettbrett og trådløste mikrofoner (håndholdt eller bøyle)
  Tilkobling via VGA+AUX, HDMI eller Display Port (DP) Av/på-styring av projektor via iPad. Opplæring nødvendig.
  Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  inkl. kinomaskin/ prosjektor og lerret til arrangement Per time Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Dag/kveld Kr. 1.500,- Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019) Kroppsøvingssal/festsal
  Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Som kroppsøvingssal (inkl. garderobe) Per time Kr. 220,- Kr. 300,-
  Idrettsgrupper/lag fordelt gjennom halltildelingsmøte Per time Kr 120,-
  Faste tider (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 2.000,- Kr. 5.000,-
  Som festsal/ arrangement (inkl. stoler og bord) Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.000,-
  Til messe o.l (inkl. Foaje, wc, Horisonten, Blåklokka, Grana, bord, stoler) Dag/kveld Kr. 10.000,- Kr. 10.000,-
  Til messe o.l dag 2 Dag/kveld Kr. 7.000,- Kr. 7.000,-
  Til messe o.l dag 3 - 5 osv. Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019) Sang- og musikkrom
  Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1
  Øvinger (sporadisk) Per time Gratis
  Fast tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019) Flerbruksrom
  Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Arrangement, aktiviteter, møter, øvinger, opphold etc (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Faste tider aktiviteter, øvinger, møter (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
  Seremonier, selskap, dag/ kveldarrangement Kveld/dag Kr. 750,- Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018) Øvingsfasiliteter
  Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Møterom inklusive tre øvingsceller (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
  Møterom inklusive tre øvingsceller Kveld/dag Kr. 300,- Kr. 500,-
  Fast møterom inkl. tre øvingsceller (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 1.000,- Kr. 1.500,-
  En øvingscelle (sporadisk) Per time Gratis Gratis
  Fast øvingstid øvingscelle (opptil 2t/ uke) Kvartal Kr. 200,- Kr. 600,-
  Bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 300,-
  Fast øvingstid Bandrom (opptil 2t/ uke Kvartal Kr. 400,- Kr. 800,-
  Ensemble-/ lite bandrom (sporadisk) Per time Gratis Kr. 200,-
  Fast øvingstid Ensemble-/ lite bandrom (2t/ uke) Kvartal Kr. 300,- Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019) Møterom som disponeres av biblioteket
  Omtales også som lokalhistorisk arkiv
  Tekniske fasiliteter: Storskjerm for tilkobling av pc/nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Bruk avtales med bibliotek. Fast bruk henvises andre møterom Per time Gratis Gratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveld Gratis 500
  Faste tider (opptil 2t/uke) Kvartal Kr. 500,- Kr. 1.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019) Utstillingsrom
  Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Salgsutstillinger Etter avtale 5% av salg 10% av salg
  Utstillinger med billettpris Etter avtale 10 % + bill.gebyr 20 % + bill.gebyr
  Åpne utstillinger (ikke salg/ kommersielt, markedsførende) Etter avtale Gratis Gratis
  Åpne utstillinger (kommersielt eller markedsførende) Etter avtale Avtalepris Avtalepris
 • Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Hva Varighet Prisgruppe 1 Prisgruppe 2
  Som konsert- /teatersal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,-
  Inntrekt amfi som konsertsal Inkl. standard lyd, lys og scenerigg Dag/kveld Kr. 5.500,- Kr. 8.500,
  I stedet for høye grunnpriser, kan Grong kommune kreve påslag for arrangement med mulighet for vesentlige billettinntekter. Dag/kveld Avtalepris el. % av salg Avtalepris el. % av salg
  Konferanseformål o.l med amfi uttrekt.
  Inkl. konferanselyd, talerstol med mik, trådløs mik og mygg, projektor
  Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 5.500,-
  Inntrekt amfi (bankett/ seremoni/ bordkonferanse etc)
  Inkl. standard konferanseoppsett, bord, stoler og anretningskjøken
  Dag/kveld Kr. 5.000,- Kr. 8.500,-
  Dag 2 (for alle typer lån av Symfoni Namsen) Dag/kveld Kr. 4.000,- Kr. 6.000,-
  Dag 3-7 Dag/kveld Kr. 3.000,- Kr. 4.000,-
  Ekstra dag rigg og prøver, evt tillegg i prisen avtales etter skjønn Dag/kveld Avtale Avtale
  Backstage, greenroom og aktørgarderober Dag/kveld Inkludert Inkludert
  Utvidet greenroom i forb. m/ arr. (opphold-/ møterom og 3 øvingsceller) Dag/kveld Inkludert Inkludert
  Anretningskjøken *) Alle arr. skal i utg.pkt bruke Kuben Kafé Dag/kveld Avtale Avtale
Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
 • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
 • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
 • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Leiesatser Gronghallen (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie av Pris (pr. time eller dag)
H A L L
1/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. time Kr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc. Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3 Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
G A R D E R O B E
Utendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 90,-
K L A T R E R O M
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
K J Ø K K E N
Pr. gang/dag, gruppe 1 Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2 Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3 Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3 Kr. 500,-
A K T I V I T E T S R O M, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1 Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 700,-