Søknadsfrist for hovedopptak barnehageplass er 1. mars hvert år.

Barnehageplass

Beskrivelse


Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket (1. mars) har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 

 

Søk barnehageplass

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 

 


Frist for å søke om barnehageplass er 1. mars.

Målgruppe


Barn 0-6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier


Disse blir prioritert ved opptak:

   • Barn med nedsatt funksjonsevne


  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for


  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten  •  
  •  

 

 


I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Pris


Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

 


Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.Foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. barn eller flere barn.

 

 

Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020)
Tilbud Pris kr. Matpenger Enhet
100% plass 3.135,- 210,- Pr. mnd.
80% plass 2.670,- 170,- Pr. mnd.
60% plass 2.160,- 110,- Pr. mnd.
40% plass 1.550,- 90,- Pr. mnd.
Dagsats for enkeltdager 320,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken

 


 

Behandling


Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

 


Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

 

 


Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Klage


Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

 


Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Vedlegg


Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Veiledning


Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.