Barnehager
Publisert 11.01.2019

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 Geografisk oversikt over barnehagene

Publisert 17.04.2018

Oppsigelse foretas ved å benytte skjemaet Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid.

Direkte link til skjemaet Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid

Publisert 26.06.2017
Nullmobbing.png

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Link til nettsiden Nullmobbing

Publisert 12.05.2017

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Det er fra 1.mai 2015 fastsatt en nasjonal ordning som gir en reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger som har en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 533.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

20 timer gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Gratis kjernetid skal gis fra det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3, 4 eller 5 år.

Fra 01.08.2017 vil familier med inntekt under kr. 450 000,- ha rett til gratis kjernetid. Inntektsnivået vil heves fra 01.08.2018 og gjelder da for familier med inntekt under kr. 462 000,-.

Felles for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Inntektsnivået for begge ordningene fastsettes av Stortinget hvert år i forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet.

Begge ordningene er søknadsbasert. Foresatte vil ikke automatisk få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, men må søke til kommunen der barnet er folkeregistret.

Det kan søkes for et barnehageår av gangen. Søknadsfristen er 31.07.2018 for vedtak gjeldende fra 01.08. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil behandles fortløpende. Vedtak vil da gjelde fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

Siste års skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon på inntektsnivå. Dersom nåværende inntekt avviker fra siste års skattemelding må annen dokumentasjon for inntekt legges ved søknaden (kopi av de tre siste lønnsslippene, bekreftelse fra NAV el.l.).

Benytt elektronisk søknadsskjema. Link til søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling

Søknad og dokumentasjon vil bli vurdert etter nasjonale føringer for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vedtak vil bli sendt foreldrene med kopi til barnehage og kommunekassen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid og hvor mye en skal betale i foreldrebetaling. 

 
Publisert 19.09.2016

Litt om barnehagen

Rønningen barnehage er sentrumsnær. Det er gå-avstand til skole, bibliotek, idrettsanlegg, butikker og mange flotte turområder ved elva og skogen i nærområdet. I barnehagen er det et stort fint uteområdet med blant annet barnehageskogen. Barnehagen ser på flerkulturellhet som en berikelse. Det er mye musikk og liv og røre, og barnehagens piano og gitarer blir ofte benyttet.Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage. Den ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Deler av barnehagen er pusset opp og er både lys og trivelig med flere farger. Det gjenstår oppussing av den ene avdelingen.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Ligger sentrumsnært, ca 1,5 km fra Mediå som er kommunesentret.
 • Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 45 og 50 unger som går i barnehagen
 • Det er 13 ansatte, fordelt på ulike stillinger. En av disse er knyttet opp til minoritetsspråklige barn.
 • Det er felles styrer med Ekker barnehage

Slik jobber vi
 

Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.

Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.

I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.

Årsplan 2015/2016
 

Pris

 

Åpningstider

 

Publisert 29.01.2016

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter.

Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Harran barnehage er en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.

Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Barnehagen ligger ca 15 km nord for Grong sentrum
 • Harran barnehage er en to avdelings barnehage med barn fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 25 – 30 barn som går i barnehagen.

 

Link til Harran barnehages egne nettsider

Publisert 29.01.2016

Bergsmo barnehage er en idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, leik, gode kostholdsvaner og naturopplevelser.

Barnehagen ble åpnet høsten 1993, og er en barnehage med to avdelinger.

Barnehagen har et stort fint uteområde, og har flere fine turmål i umiddelbar nærhet utenfor gjerdet.

Nøkkelinfo:

 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca 5 km fra kommunesentret Mediå mot overhalla
 • Bergsmo barnehage er en to avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år
 • Det er mellom 30 – 35 barn som går i barnehagen.

Avdelinger

 • Kjugla - Mobil 906 52 058
 • Barnåla - Mobil 947 97 415

Barnehagens egne nettside:

Barnehagen har egen nettside og denne finner du ved følge linken "Link til Bergsmo barnehages egne nettsider"

Publisert 21.04.2015

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
 • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
 • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
 • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

 

Åpningstider

Avdelinger

Publisert 20.04.2015

Grong kommune har fire barnehager: Ekker, Rønningen, Bergsmo oppvekstsenter avd. barnehage og Harran oppvekstsenter avd. barenehage