Reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Det er fra 1.mai 2015 fastsatt en nasjonal ordning som gir en reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger som har en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 533.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

20 timer gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Gratis kjernetid skal gis fra det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3, 4 eller 5 år.

Fra 01.08.2017 vil familier med inntekt under kr. 450 000,- ha rett til gratis kjernetid. Inntektsnivået vil heves fra 01.08.2018 og gjelder da for familier med inntekt under kr. 462 000,-.

Felles for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Inntektsnivået for begge ordningene fastsettes av Stortinget hvert år i forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet.

Begge ordningene er søknadsbasert. Foresatte vil ikke automatisk få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, men må søke til kommunen der barnet er folkeregistret.

Det kan søkes for et barnehageår av gangen. Søknadsfristen er 31.07.2018 for vedtak gjeldende fra 01.08. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil behandles fortløpende. Vedtak vil da gjelde fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

Siste års skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon på inntektsnivå. Dersom nåværende inntekt avviker fra siste års skattemelding må annen dokumentasjon for inntekt legges ved søknaden (kopi av de tre siste lønnsslippene, bekreftelse fra NAV el.l.).

Benytt elektronisk søknadsskjema. Link til søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling

Søknad og dokumentasjon vil bli vurdert etter nasjonale føringer for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vedtak vil bli sendt foreldrene med kopi til barnehage og kommunekassen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid og hvor mye en skal betale i foreldrebetaling. 

 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 26.01.2018