Flyktningetjenesten

Status og utfordringer i arbeidet med integrering av flyktninger i Grong kommune

Historikk – bosetting.

Antall bosettinger de siste årene:
  • 2009:  27 personer (7 enslige mindreårige).
  • 2010:  17 personer (7 enslige mindreårige).
  • 2011:  12 personer (7 enslige mindreårige).
  • 2012:  15 personer (5 enslige mindreårige).
  • 2013:  10 personer (5 enslige mindreårige). 
  • 2014:  15 personer  (5 enslige mindreårige).
  • 2015:  15 personer ( 7 enslige mindreårige)
  • 2016:  27 personer ( 7 enslige mindreårige )  
Familiegjenforente kommer i tillegg (2009-2015) 24 personer. 
Totalt bosatt 162 personer inkl. familiegjenforente fra 2009.
 

Strategiplan for integrering 2013 - 2015

Strategiplan for integrering er vedtatt i kommunestyret og var den første integreringsplanen i Grong kommune. Det er nå klart for en revidering av vedtatt plan og vi tar med de erfaringer som er gjort til nå. Prosessen i forkant av utarbeiding av planen vil ha stort fokus for å få et best mulig grunnlag for en god integreringsplan. 
Hovedsatsningsområdene i den første planen var satsning på god opplæring i norsk språk, utvikle språk- og arbeidspraksistilbudet i introduksjonsprogrammet, styrke bosattes fritid og nettverk og gi likeverdige offentlige tjenester som er tilpasset den enkeltes informasjonsbehov. 
Andre satsningsområder i planen er blant annet å jobbe med overgang til videregående opplæring for bosatte flyktninger, gi god og bred informasjon om arbeidssøking og arbeidslivskunnskap og fokus på Grong som internasjonal kommune.
 

Hva skal kommunene gi av tjenester til bosatte flyktninger?

De fleste flyktninger som blir bosatt og som er mellom 18 og 55 år, har rett på et toårig introduksjonsprogram der norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder dem på arbeidslivet, er sentralt innhold. Introduksjonsloven er en nasjonal lov som er styrende for hvem som har rett til et introduksjonsprogram og hva som skal inngå i tilbudet. 
 
Deltakere i programmet skal ha 37,5 timer aktivitet i uka som styrker deres deltakelse i norsk arbeidsliv, samfunnsliv og økonomiske selvstendighet. Programmet inneholder også en læring av arbeidslivets regler gjennom bruk av samme regler for ferie (fem uker i året), egenmeldinger, permisjon etc.
 

Introduksjonsprogrammet i Grong kommune.

I Grong kommune får deltakerne program etter Lov om introduksjonsordning. Vi har et tilbud der norskopplæring med samfunnskunnskap er en stor del av programmet. Vi har kvinnegruppe som skal styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet. Alle deltakere får språkpraksis og arbeidspraksis i løpet av programperioden. De som har behov for det og er klar for det, starter også med grunnskole i program. 
 
Skolen tar ferie etter skoleruta og da tar flyktningetjenesten over med ferieprogram som inneholder viktig informasjon om norsk kultur, samfunnsliv, lover og regler, arbeidsliv etc. Ferieprogrammet utgjør ca. 45 heldager pr. år i skolens ferier.
 
Kommunen har på denne måten et tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering til den enkelte før vedkommende går videre i arbeidslivet eller utdanningsveien. Vi gir informasjon og opplæring, slik at den enkelte skal står best mulig rustet til å finne seg jobb eller ta videre utdanning.   
 

Oppfølging av den enkelte flyktning.

Før bosetting tar Flyktningetjenesten kontakt med mottaket som flyktningen bor på, når vi får beskjed fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om hvem vi skal bosette. Vi forbereder bosetting og tar imot personen når han eller hun kommer til kommunen. I starten er det informasjonsmøter både med bolig og flyktningetjenesten før den enkelte starter i program. Fra bosettingsdato er flyktningen blitt innbygger i Grong kommune.
Hver enkelt deltaker på introduksjonsprogram blir fulgt opp av en programrådgiver. Veiledningen har som hovedfokus å gi informasjon og opplæring som snarest mulig gjør den enkelte i stand til å orientere seg i det norske samfunnet. Gjennom å gi den enkelte god og bred informasjon kan den bosatte raskest mulig ta i bruk de ressursene og den kunnskapen som hun eller han har med seg fra før, innenfor rammene av norsk kultur og samfunn.
Med å bidra til en nyorientering ønsker vi å sette den enkelte i stand til å selv skaffe seg jobb og utdanning i framtiden. Programrådgiveren hjelper deltakeren til å lage en individuell plan for programmet og veileder den enkelte underveis og koordinerer tiltak og samarbeidsparter i deltakerens opplæringsperiode. Målet for programmet nasjonalt er at 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet program. 
 

Flyktningearbeid i Grong kommune.

Grong kommune har deltatt i arbeidet med å kvalifisere bosatte flyktninger siden 1980-tallet. Med flyktningemottak og bosetting gjennom mange år, er det opparbeidet et sterkt faglig miljø når det gjelder arbeid med flyktninger i kommunen. I tillegg til å ha gitt mange bosatte flyktninger grunnleggende kvalifisering gjennom oppfølgings- og kvalifiseringstilbud, har arbeidet vært med på å skape mange arbeidsplasser i kommunen. Tjenesteapparatet i flere sektorer, som blant annet bolig, voksenopplæring og helse styrkes for å kunne håndtere bosetting av flyktninger i tillegg til andre tjenester til befolkningen. Grong kommune deltar på denne måten i et viktig samfunnsoppdrag som følge av innvandring til Norge, der vi er med på å gi opplæring til mennesker slik at de kan forme en framtid her i Norge for seg og sine barn, noe som er viktig for å styrke gode vilkår for integrering på sikt.
 
For mer informasjon om bosetting og integrering i Norge, se nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet –  Link til nettsidene til integrerings- og mangfoldsdirektoratet - imdi.no.  
 
Link
Publisert av Anders Heia. Sist endret 07.07.2017