Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Grong

Gjelder fra oppstart barnehageåret 2019/2020

1. GENERELT

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager (barnehageloven) og de til enhver tid fastsatte forskrifter og nasjonale retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte barnehage.

2. FORMÅL

I henhold til barnehagelovens § 1: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

3. EIERFORHOLD / FORVALTNING

 1. Barnehagene eies av Grong kommune. I henhold til vedtak den 16.desember 2010, sak 68/10 i Grong kommunestyre, har Formannskapet ansvaret for forvaltningen av barnehagene i kommunen, herunder tilsynet med barnehagene.
 2. Barnehager skal være godkjent av kommunen før virksomheten igangsettes. Formannskapet er godkjenningsinstans. Ved søknad om ny godkjenning av eksisterende virksomhet, kan det gjøres administrativt så fremt det ikke har kommet til nye avgjørende momenter.
 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene, jf. barnehagelovens § 4 tredje ledd. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø, jf. barnehagelovens § 4 andre ledd. 3

4. AREALFASTSETTING OG AREALUTNYTTING

1. Lokaler

 1. Ved godkjenning av en barnehage fastsettes barnas leke- og oppholdsareal.
 2. Barnehagens eier fastsetter bestemmelser om leke- og oppholdsareal pr. barn, dvs. arealutnyttelsen.
 3. Departementet utarbeider veiledende normer for arealutnyttelsen.

2. Arealstandarden er bestemmende for leke- og oppholdsarealet pr. barn. Barns lekeareal ute bør være om lag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne. Som utgangspunkt fastsettes leke- og oppholdsarealet pr. barn over 3 år til minimum 4 m2 . For barn under 3 år fastsettes arealet minimum 1/3 større enn det normen angir, dvs. 5,3 m2 pr. barn.

5. OPPTAK AV BARN / OPPTAKSMYNDIGHET

 1. Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og evt. private barnehager sikres.
 2. Hovedopptaket i barnehagene med søknadsfrist innen 1.mars hvert år foretas av rådmannen. Opptaket skjer etter innstilling fra styrer i den enkelte barnehage. Ulike typer fagpersonell kan innkalles etter behov. Supplerende opptak i løpet av barnehageåret foretas administrativt ved den enkelte barnehage. Formannskapet er klageinstans ved opptak.
 3. Elektronisk skjema brukes ved både hovedopptak og supplerende opptak. Skjemaet ligger på Grong kommunes hjemmeside. Vedlegg som for eksempel uttalelser fra lege, helsesøster, PPT, barnevern sendes pr. post til Grong kommune. Kunngjøringer skjer ved annonsering i Grongnytt, Grong kommunes hjemmeside, helsestasjon, samt oppslag ved den enkelte barnehage.

6. OPPTAKSKRITERIER

I henhold til barnehagelovens § 12a har: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Det er kommunen som barnet er bosatt i som er ansvarlig for å innfri retten til barnehageplass. Det vil ikke bli tatt inn barn bosatt i andre kommuner uten at bostedskommune kjøper plassene.

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jf. barnehagelovens § 13 første ledd. 4.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. jf. barnehagelovens § 13 andre ledd.
 3. Uttalelser om behov for opphold i barnehage fra PPT, barnevernstjeneste, helsesøster, lege, NAV og evt. andre faginstanser.
 4. Ved ellers like kriterier prioriteres barna etter alder. 5-åringen prioriteres først, deretter 4- åringen, 3-åringen, 2-åringen og så 1-åringen.
 5. Barn som får tildelt barnehageplass, prioriteres i samme barnehage som søsken. Det tas hensyn til pedagogisk helhetsvurdering og variert gruppesammensetning i alder og kjønn.

7. TILDELT PLASS, ENDRING OG OPPSIGELSE AV PLASS

 1. Etter opptak beholder barnet tildelt plass fram til skolestart eller til plassen sies opp skriftlig. Endring av type tilbud inkl. skifte av barnehage betraktes her ikke som oppsigelse.
 2. Elektronisk skjema må fylles ut ved skifte av barnehage, endring av opprinnelig tilbud, endring av fastsatte dager og oppsigelse av plass. Søknadene behandles administrativt ved den enkelte barnehage.
 3. De som ønsker å endre på sitt opprinnelige tilbud blir prioritert ut fra opptakskriteriene. Hvis de ikke får sitt ønske om endring oppfylt beholder de sin opprinnelige plass. Ved midlertidig endring utover tildelt plass kan enkeltdager kjøpes ut i fra styrers vurderinger.
 4. Varig endring eller oppsigelse av plass må skje med 1 måneds skriftlig varsel til styrer ved barnehagen innen den 1. i måneden. Når oppsigelsen registreres etter 1. mars, dvs. ledig plass fra 1. april, må avgiften for plassen betales t.o.m. 30. juni. I spesielle tilfeller kan det søkes om fritak fra bestemmelsen.
 5. Ved barns sykdom fritas foreldrene/foresatte fra betaling av plassen når sykdom varer sammenhengende utover 14 dager. Barn som er plaget av kronisk sykdom med fravær under 14 dagers varighet, kan ved særskilte tungtveiende grunner bli fritatt for betaling av plassen i fraværsperioden. Søknad med legeerklæring sendes til styrer.
 6. Søknad om permisjon fra barnehageplass avgjøres av styrer. Som hovedregel gis ikke permisjon fra ubenyttet plass.

8. ÅPNINGSTID

Barnehagene har åpnet hverdager unntatt lørdager.
Jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00, jf. hovedtariffavtalen § 4, arbeidstid, pkt. 4.6.

Daglig åpningstid i den enkelte barnehage fastsettes av rådmannen innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. 5

9. HELÅRSÅPENT

 1. Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende i perioden juni til august, men før oppstart av nytt barnehageår. Unntaket er for de som begynner i barnehagen i perioden 1. januar - 15. juni. De får betalingsfri de ukene de evt. tar sommerferie. Melding om barnas hovedferie skal gis barnehagen innen 15. april. Dersom hovedferien, 3 uker, ønskes avviklet i et annet tidsrom enn nevnt over sendes en søknad til styrer.
 2. Resten av ferien, dvs. antall barnehagedager i uka i forhold til tildelt tilbud, må meldes skriftlig til barnehagen 2 uker før avvikling. «Rød-dager», jule- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og planleggingsdager regnes ikke som feriedager.
 3. Hvilke barnehager som holder åpent i feriene, avgjøres hvert år på grunnlag av det meldte behovet fra foreldrene. Alle ungene får tilbud uavhengig av hvilken barnehage som holder åpent.

10. PLANLEGGING

Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år, jf. SFS (Sentral Forbundsvis Særavtale) pkt. 3.4 for barnehage, skole og SFO. Fire av barnehagenes planleggingsdager er fastsatt i barnehageog skoleruta. Den femte er flytende. Informasjon om tidspunkt skal gis i god tid. Planleggingsdagene gjennomføres uten endring i foreldrebetalingen.

11. FORELDREBETALING

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for helplass fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Foreldrebetaling ved barnehagene i Grong fastsettes av kommunestyret hvert år, i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i desember.

Barnehageplassen skal betales den 20. hver måned etter regning utstedt av kommunekassen. Juli måned er betalingsfri. Ved manglende foreldrebetaling for mer enn 1 måned skal kommunekassen forsøke å inngå avtale med de aktuelle foreldrene/foresatte om hvordan det skyldige beløpet skal innbetales. Dersom en slik avtale ikke er mulig å inngå, eller at inngått avtale ikke er innfridd, skal barnehageeier si opp barnehageplassen med 1 måneds skriftlig varsel.

Kommunen har betalingsordning som tilbyr reduksjon i foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 tredje og åttende ledd. Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen og/eller 20 timer gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen.

12. FOR SEN HENTING AV BARN

Dersom barn blir hentet for sent i barnehagen i forhold til barnehagens stengetid, skal det betales gebyr. Det betales gebyr fra første gang med for sen henting pr. barn. Størrelsen på gebyret fastsettes av kommunestyret.

13. DISPENSASJONSRETT

Formannskapet kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra ovenfor nevnte punkter, såfremt at forholdene legges til rette med de betingelser dette måtte medføre.

 

Vedtatt i Formannskapet 6. juni 2019

Til toppen