Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse – og omsorgstjenester: Søknad om bistand (DOC, 52 kB)

Hvordan fungerer en BPA-ordning?

Hvis du får organisert hjelpen din som BPA, vil du (eller noen som står deg nær) få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre

 •     hvem du vil ha som assistent
 •     hva assistenten skal gjøre
 •     hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse

Krav til søker:    

Du må:

 • ha en omfattende funksjonsnedsettelse
 • ha et behov for assistanse for å mestre hverdagen

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?

Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver.

BPA skal kunne brukes både i og utenfor hjemmet, så tiltak utenfor hjemmet, som for eksempel støttekontakt kan også organiseres som BPA.

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Men kommunen kan legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og du selv ønsker det.

Hvis du har behov for hjelp til nødvendig trening eller tilsyn på grunn av din funksjonshemming, må lege eller fysioterapeut dokumentere at du har behov for dette.

Hva betyr det å være arbeidsleder?

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du velger som arbeidsgiver/leverandør.

Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å:

 •     definere dine egne behov
 •     rekruttere, ansette og lære opp assistenter
 •     utøve daglig ledelse overfor assistentene
 •     sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter
 •     ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
 •     kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
 •     lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
 •     håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
 •     håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
 •     skaffe vikarer
 •     delta på kurs i arbeidsledelse

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hva koster det:

Det koster det samme å ha BPA som om du hadde hatt vedtak om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Det vil si at du må betale for hjelp til husarbeid og renhold, som for eksempel skifte sengetøy, vaske klær, rydde, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og vaske gulv, og lignende oppgaver.

Hvor mye egenandel du må betale, kommer an på hvor mange timer du har fått innvilget til disse oppgavene. Det vil stå i BPA-vedtaket ditt. Du vil få et eget vedtak som viser hvor mye du må betale.

Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

Satser gjeldende for 2019.
Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020)
Grunnlag Pris pr. time
Under 2 G Kr. 97,-
Mellom 2 og 3 G Kr. 130,-
Mellom 3 og 4 G 160,-
Mellom 4 og 5 G 230,-
Over 5 G 300,-
Til toppen