Helhetlig lindrende behandling

Høsten 2021 ble det søkt prosjektmidler til Utviklingsprogram for hjemmetid og hjemmedød. Dette er et treårig pilotprosjekt der målet er å legge til rette for lindrende behandling og omsorg i hjemmet for alvorlig syke pasienter og deres pårørende og for en verdig død hjemme- Dette skal oppnås gjennom å styrke helse- og omsorgstjenestens tilrettelegging. Endelig målgruppe er alvorlig syke personer over 18 år i livets siste måneder uavhengig av diagnose og deres pårørende.

Vi i Grong kommune er en av fem norske kommuner som fikk tildelt tilskuddsmidler, og i 2022 fikk vi tildelt 625 000 kroner. Prosjektet startet opp i januar og Karen Støbakk Eggen er ansatt som prosjektleder i 60 % stilling.

Målet med prosjektet er å tilrettelegge for at alle innbyggere i Grong kommune får muligheten til å være hjemme til tross for alvorlig sykdom og kort forventet levetid. 

For å nå dette målet skal vi:

  1. Samarbeide tverrfaglig internt og eksternt for å opprette en modell for hvordan vi praktisk kan tilrettelegge for mer hjemmetid og hjemmedød. Både pårørenderepresentanter og frivillige organisasjoner skal involveres. 
  2. Kartlegge ansattes kompetanse for å avdekke om det er behov for å utføre kompetansehevende tiltak for å sikre at vår førstelinjetjeneste kjenner seg trygg og kompetent i møte med pasienter og pårørende. 
  3. Utarbeide en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak og gjennomføre disse i løpet av prosjektperioden for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming. 
  4. Modellen skal legges inn i kommunens kvalitetssystem og være et naturlig arbeidsdokument og forløp som aktivt brukes i de aktuelle tilfellene.

Prosjektets arbeidsgruppe er tverrfaglig sammensatt og består av Karen Støbakk Eggen, Hild Karoline Einarsen, Malin Iren Øyum, Bjørn Olav Vist, Kamilla Stylo Czownicki og Evy Estil. Arbeidsgruppa møtes en gang i måneden og i første omgang er det utarbeiding av modellen som vil ha hovedfokus for arbeidsgruppa.

Vi vil ha et stort fokus på pårørende i dette prosjektet. Pårørende har flere uformelle omsorgsoppgaver og er i faresonen for å selv utvikle fysisk eller psykisk sykdom på grunn av de ansvarsoppgavene de selv har. Her er det viktig at vi i helsetjenesten ivaretar også dem slik at de kan fortsette å ivareta sine nærmeste. Det er også tenkt å opprette kontakt og samarbeid med frivillige organisasjoner i Grong for å undersøke om mulig samarbeid.

Vi er veldig åpne for innspill, kommentarer og synspunkter som omhandler vårt prosjekt. Ta gjerne kontakt!