Individuell plan

Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har. 

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

For mer informasjon se helsenorge.no - individuell plan

Samarbeidsparter

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

 

Lover og retningslinjer

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Initiativet kan komme fra bruker selv eller brukers familie, men det er hjelpeapparatet som har hovedansvaret for at planarbeidet kommer igang.
Bruker fyller ut meldingsskjema
Meldingsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, ekspedisjonen for helse/omsorg, tjenesteyter bruker er i kontakt med eller kan lastes ned lenger ned på siden.
Utfylt meldingsskjema sendes til Koordinerende enhet v/Berta Loeng, Grong kommune. Koordinerende enhet avklarer brukers rett til individuell plan, fatter vedtak og oppnevner plangruppe og koordinator for planarbeidet (så langt det er mulig vil brukers ønske om koordinator bli imøtekommet.)

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Grong kommune
Koordinerende enhet
Postboks 162
7871 GRONG
 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Til toppen